2. 6. 2023

Podnět ke kárné žalobě Borgula

Pokus obhajoby poukázat na excesy státního zástupce v rané fázi trestního stíhání byl “překvapivě” neúspěšný.

Z trestního spisu vedeného pod shora specifikovaným číslem jednacím vyplývá, že dne 26. 09.2013 podal zmocněnec společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen “DPP”), která v předmětném trestním řízení vystupuje jako poškozený, u policejního orgánu podání označené jako ,,Doplnění trestního oznámení ze dne 14. září 2012 a upřesnění stanoviska poškozeného k výši vzniklé škody”. DPP tímto podáním doplnil další skutečnosti týkající vyšetřované věci (smluvní vztah se společností Cross Point, a.s.) a současně korigoval svůj návrh na přiznání nároku na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 trestního řádu tak, že jej vzal zpět, neboť dle znaleckého posudku, který poškozený nechal pro vlastní potřebu vypracovat, nebylo možno dospět k závěru, že na straně DPP došlo ke vzniku škody. Toto podání bylo policejním orgánem dne 22. 10. 2013 postoupeno dozorovému státnímu zástupci. Dozorový státní zástupce na něj reagoval tím, že dne 08. ll. 2013 zaslal panu Ing. Jaroslavu Ďurišovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli DPP žádost o vyjádření, kterou jej vyzval, aby mu sdělil, zda je zpětvzetí návrhu dle § 43 odst. 3 trestního řádu skutečným projevem vůle DPP nebo zda jde o exces ze strany zmocněnce DPP.”

 
error: Alert: Content selection is disabled!!