2. 10. 2023
17h

Excesy státního zástupce

Dr. Borgula postupoval od samého začátku řízení nikoliv jako státní zástupce, ale jako žalobce, když mj. vyvíjel nátlak nejen na právního zástupce poškozeného, ale také na jeho statutární orgán (viz dopis VSZ představenstvu DPP na č. l. 6820-6821).

SZ po celou dobu přípravného řízení pomíjel policejním orgánem ve spise jasně zadokumentované daňové delikty svědka obžaloby, tedy Sitty ml., který společně se svým advokátem a auditorkou plánovali a dokonali několik skutků krácení daně z příjmu a neoprávněného odpočtu DPH. Díky nečinnosti dozorového státního zástupce tak došlo k jejich promlčení – viz emaily z trestního spisu založené obhajobou (č. l. 19966).

Někdejší právní zástupce poškozeného DPP, JUDr. Ing. Daniel Prouza, PhD. (č. l. 20746-20747):

 • Zpochybnil objektivitu dozorového státního zástupce námitkou podjatosti, a to s odkazem na jeho vztah k Transparency International CZ, a to v UZ o podání vysvětlení Češková z 23.10.2012, str. 12 (Příloha č.2, str. 1-2)
 • Informoval 5.9.2012 představenstvo DPP o tom, že „posoudil správnost procesování úkonů PČR při prohlídce prostor DP, která proběhla dne 17. 8. 2012 a vyjádřil obavy z neplatnosti celé akce z důvodu účasti 2 pracovníků TI, kteří aktivně vstupovali do konání PČR v průběhu prohlídky, což je v rozporu s trestním řádem a přináší riziko nemožnosti využití odnesených dokumentů pro šetření PČR“.
 • „Za nestandardní vývoj situace označil též skutečnost, že jíž v den podání TO došlo k podepsání příkazu k prohlídce prostor DP.“ (Příloha č.3, str 1-2).
 • Byl DPP pověřen k zastupování zaměstnanců DPP předvolaných ke svědeckým výpovědím (Příloha č.4).
 • Informoval 28.3.2013 PČR, že DPP „objektivně nemůže v tento okamžik škodu objektivně vyčíslit“ (č. l. 6673).
 • Podal 29.4.2013 jménem klienta žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu (č. l. 6659).
 • Dne 18.12.2012 podal stížnost proti usnesení PČR o pořádkové pokutě vůči DPP a šikanóznímu postupu vůči DPP (č. l. 6709-6716).
 • Založil do spisu stanovisko společnosti KPMG negující názor Mgr. Lásky o vzniklé škodě (č. l. 11159-11162).

PČR zahájila šetření ve věci „porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220/1 ,2 písm. a a odst. 3 tr. zákoníku, kterých se měl, mimo jiné, dopustit Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., zastoupený dosud neustanovenou osobou, poté, co měl neoprávněně rozhodnout, že zaměstnancům DP. Hl. m. Prahy a.s. bude hradit pomoc advokáta (JUDr. Ing. Daniel Prouza)“ (č. l. 4754). V této souvislosti byly vyzvány k podání vysvětlení (bez ohledu na zjevnou nehospodárnost tohoto postupu) nejméně další 3 zaměstnanci DPP (Příloha č.6).

JUDr. Borgula v rámci vyšetřování do okruhu zájmových osob zařadil 1.8.2013 také JUDr. Ing. Prouzu (č. l. 6107).

 • PČR žádala 11.2.2013 o zproštění mlčenlivosti JUDr. Ing. Prouzy (č. l. 6913).
 • PČR předvolávala JUDr. Ing. Prouzu, s vědomím sídla jeho AK v Českých Budějovicích k podání vysvětlení v Praze, a to s časovým předstihem 2,5 hodiny (Příloha č.7).
 • Posléze byly prověřovány i faktury advokáta a následně došlo k ukončení právního zastoupení.

Nástupce JUDr. Ing. Prouzy a dosavadní zmocněnec poškozeného, JUDr. Ing. Prchal  (č. l. 20747-20748):

 • zaslal dne 26.9.2013 negativní stanovisko poškozeného k vzniklé škodě (č. l. 6795-6802)
 • Na jednání dne 16.12.2013 je představenstvo poškozeného informováno o tom, že: „Z dostupných podkladů však škodu nelze doložit, proto Mgr. Prchal podal návrh na stažení předloženého uplatnění nároku škody. Je pravděpodobné, že státního zástupce postup právního zástupce DP zaskočil. Mgr. Prchal závěrem konstatoval, že postup státního zástupce je nestandardní. V případě souhlasu DP je připraven vznést podnět na přezkoumání podjatosti JUDr. Borguly, což by bylo běžným postupem v obdobné situaci“ (Příloha č.1, str. 13).
 • Představenstvo DPP přijímá usnesení a 16.12.2013 odpovídá dozorovému státnímu zástupci:
  „Postup DPP při uplatnění škody v konkrétní výši však musí odpovídat nárokům, které na pohledávku tohoto typu kladou účetní a daňové předpisy. K uplatnění pohledávky na náhradu škody může proto DPP přistoupit jen v případě, pokud uplatnění takové pohledávky splňuje požadavky na věrné a průkazné vedení účetních zápisů. Jiný postup není možný, a to i s ohledem na skutečnost, že hospodaření DPP podléhá povinnému auditu. V opačném případě by se DPP vystavil riziku, že výrok auditora při hodnocení účetnictví DPP by byl s výhradami. Stranou nemůžeme ponechat ani riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění“ (Příloha č.1, str. 15).
 • Zmocněnec v letech 2014-2015 zakládá do spisu znalecké posudky a podání DPP vůči SFÚ, která narušují linii obžaloby (č. l. 6902-7254).

JUDr. Borgula se 8.11.2013 v reakci na výše uvedený bod III. a), tedy podání zmocněnce ze dne 26.9.2013, dotazuje „zda se jedná o skutečný projev vůle poškozeného DPP nebo jde o exces ze strany zmocněnce poškozeného DPP“ (č. l. 6820). Na tento krok dozorového státního zástupce JUDr. Borguly reagovala obhajoba 12.12.2013 návrhem na kárné řízení, adresované k rukám ministra spravedlnosti (č. l. 648).

Údajný poškozený vyjádřil prostřednictvím svého zmocněnce postupu SZ značné výhrady:

 • Prchal závěrem konstatoval, že postup státního zástupce je nestandardní. V případě souhlasu DP je připraven vznést podnět na přezkoumání podjatosti JUDr. Borguly, což by bylo běžným postupem v obdobné situaci.
Obsah
 
error: Alert: Content selection is disabled!!