10. 6. 2023

Projednání prvního odvolání státního zástupce u VS Praha

4 To 12 2020

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze ve veřejném zasedání konaném ve dnech 29. a 30. června 2020 projednal v trestní věci obžalovaných Ing. Martina Dvořáka, narozeného , Ing. Tomáše Petany, narozeného , JUDr. Pavla Švarce, Ing. Ivo Štiky, narozeného , Ing. Jana Janků, JUDr. Petera Kmetě, Ivo Rittiga, narozeného , Mgr. Bc. Davida Michala, narozeného , Mgr. Marka Stubleye, narozeného , Jana Valtra, Mgr. Karolíny Babákové, narozené , Petra Michala, narozeného , Jany Šádkové, narozené , Ing. Jaroslava Kubisky, narozeného , Ing. Marie Novákové, narozené , JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D., narozeného , Mgr. Ferdinanda Überalla, narozeného , odvolání státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, poškozeného Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, a poškozeného JUDr. Vladimíra Sitty, MBA, narozeného , podaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. května 2019, sp. zn. 47 T 7/2017

a rozhodl takto:

I. Podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), f), odst. 2 tr. řádu se napadený rozsudek z podnětu odvolání státního zástupce a poškozeného JUDr. Vladimíra Sitty, narozeného  zrušuje toliko ve zprošťujícím výroku pod body I. 2) ohledně obžalovaných Ing. Martina Dvořáka, narozeného , Ing. Ivo Štiky, narozeného , Ing. Jana Janků, narozeného a JUDr. Petera Kmetě, narozeného a ve zprošťujícím výroku pod bodem II. 2) ohledně obžalovaných Ing. Jana Janků, narozeného , JUDr. Petera Kmetě, narozeného , Jana Valtra, narozeného , Mgr. Marka Stubleye, narozeného , Jany Šádkové, narozené , Mgr. Davida Michala, narozeného , Mgr. Karolíny Babákové, narozené , Petra Michala, narozeného , Ivo Rittiga, narozeného  a Ing. Jaroslava Kubisky, narozeného a podle § 259 odst. 1 tr. řádu se věc vrací v rozsahu zrušení soudu I. stupně, neboť je nutno učinit ve věci rozhodnutí nové.

II. Podle § 256 tr. řádu se ve zbytku odvolání státního zástupce zamítá. III. Podle § 253 odst. 1 tr. řádu se odvolání Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, zamítá, neboť bylo podáno osobou neoprávněnou.

Odůvodnění

1. Napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze, (dále jen nalézací soud či soud I. stupně), sp.zn. 47 T 7/2017 ze dne 17.5.2019 byli všichni shora uvedení obžalovaní podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěni obžaloby Vrchního státního zastupitelství v Praze pod sp. zn. 7 VZV 10/2013 ze dne 6.11.2017, ze skutků uvedených pod body I. / 1), 2), 3) a II. / 1), 2), 3) obžaloby, kterou jim bylo kladeno za vinu, že: I.1) dne 17. 5. 2007 na blíže nezjištěném místě v Praze Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, (dále jen Dopravní podnik), účelově vypověděl „Obchodní smlouvu“ na obstarávání a realizaci prodeje jízdních dokladů a smluv souvisejících uzavřenou dne 5. 8. 1992 s podnikající fyzickou osobou Jaroslavem Šochem a následně s Ing. Petrem Šochem, nar. 26. 12. 1955, ve znění pozdějších dodatků, ačkoli neměl zajištěného dodavatele služeb prodeje jízdních dokladů. Následně nejpozději dne 14. 9. 2007, na dosud nezjištěném místě v Praze, po předchozí dohodě s jednatelem spol. Cross Point s. r. o., se sídlem Praha 6, Bělohorská 71/245 (dále jen Cross Point, s.r.o.), JUDr. Pavlem Švarcem, Ing. Martin Dvořák jako generální ředitel společnosti Dopravní podnik v úmyslu obohatit nejméně společnost Cross Point, s. r. o. stanovil pro dodavatele veřejné zakázky evidenční č. 60010780 na prodej jízdních dokladů neopodstatněné, neobjektivní a účelově jiné dodavatele diskriminující technické kvalifikační předpoklady v zadávací dokumentaci spočívající v nutnosti předložení certifikátu zavedeného a udržovaného systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 bez určení oboru jakosti systému managementu, a to v rozporu s § 63 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy účinném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách), dále spočívající v doložení stručných profesních životopisů nejméně 80-ti osob, které dodavatel hodlá využít na pozici prodejce, přičemž podmínkou bylo minimálně středoškolské vzdělání, znalost českého jazyka, uživatelská znalost práce s PC a stanovením další podmínky spočívající v tom, aby minimálně 26 z těchto osob (prodejců) bylo schopno komunikovat v anglickém nebo německém jazyce a v předložení přehledu počtu zaměstnanců či smluvně spolupracujících osob za poslední tři roky před vyhlášením tohoto zadávacího řízení v průměrném souhrnném ročním počtu uvedeném období minimálně 200 těchto osob, a to v rozporu s § 6 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Dále Ing. Martin Dvořák za zadavatele Dopravní podnik po dohodě s JUDr. Pavlem Švarcem stanovili kvalifikační a provozní podmínky spočívající v podmínkách na provozní dobu budoucího dodavatele, a to v rozporu s § 45 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a dále v rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách. Ing. Martin Dvořák současně v rozporu s § 13 ve spojení s § 15 zákona o veřejných zakázkách určil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 300.000.000,- Kč, a to v úmyslu zvýhodnit a následně i obohatit uchazeče společnost Cross Point, s. r. o. Nejpozději dne 29. 2. 2008 Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku, a Ing. Tomáš Petana, ředitel služeb Dopravního podniku, v rozporu s čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, uzavřené Dopravním podnikem s Ing. Martinem Dvořákem dne 2. 4. 2007 a s Ing. Tomášem Petanou dne 1. 5. 2005, ve znění dodatků k těmto manažerským smlouvám ze dne 3. 1. 2008, odkazujícím na povinnosti dle § 301 písm. d) a ust. § 302 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v tehdy účinném znění (dále jen zákoník práce), dle nichž měli Ing. Martin Dvořák a Ing. Tomáš Petana povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a povinnost zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, přičemž Ing. Tomáš Petana byl současně Dopravním podnikem zplnomocněn na základě plné moci k jednání za zadavatele, nezrušili zadávací řízení dle § 84 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách ani dle § 84 odst. 3 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, ačkoli byli s průběhem zadávacího řízení seznámeni, včetně výslovného upozornění člena hodnotící komise Ing. Miroslava Choutky, nar. 8. 9. 1962, uvedeného v rámci druhého jednání hodnotící komise ze dne 5. 12. 2007 týkající se nabídkové ceny uchazeče společnosti Cross Point, s. r. o., která byla oproti minulému dodavateli více než dvounásobná. Následně dne 29.2. 2008 Ing. Martin Dvořák jako generální ředitel a místopředseda představenstva Dopravního podniku rozporu s čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007 ve znění dodatku k této manažerské smlouvě uzavřeného dne 3. 1. 2008 mezi společností Dopravní podnik a Ing. Martinem Dvořákem a představenstvem obchodní společnosti Dopravní podnik ve spojení s § 301 písm. d) a ust. § 302 písm. g) zákoníku práce, a Radovan Šteiner v rozporu s § 194 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v tehdy v účinném znění na blíže nezjištěném místě v Praze uzavřeli s JUDr. Pavlem Švarcem, jednatelem společnosti Cross Point, s. r. o. Smlouvu o zajištění prodeje jízdních dokladu, číslo smlouvy 000034 00 08, uzavřené mezi Dopravním podnikem a společností Cross Point, s. r. o., a to nejméně Ing. Martin Dvořák a JUDr. Pavel Švarc ke škodě Dopravního podniku a za účelem obohacení nejméně Ing. Martina Dvořáka a Ivo Rittiga. Následně dne 1. 9. 2008 na blíže nezjištěném místě v Praze Ing. Martin Dvořák jako generální ředitel společnosti Dopravní podnik a JUDr. Pavel Švarc jako jednatel obchodní společnosti Cross Point, s. r. o. uzavřeli Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění prodeje jízdních dokladů“ ze dne 29. 2. 2008 na služby prodeje jízdních dokladů prostřednictvím eShop a na služby prodeje jízdních dokladů prostřednictvím kartové aplikace DOS, v rozporu s § 12 a násl. zákona o veřejných zakázkách a v rozporu s článkem 2.2 Smlouvy o zajištění prodeje jízdních dokladů, dle něhož je možno v průběhu platnosti předmětné smlouvy rozšířit počet prodejních míst a tak bez splnění zákonných podmínek využili § 99 zákona o veřejných zakázkách, a to ke škodě Dopravního podniku a za účelem obohacení nejméně Ing. Martina Dvořáka a Ivo Rittiga. Výše uvedenými jednáními způsobili Ing. Martin Dvořák, JUDr. Pavel Švarc, Radovan Šteiner a Ing. Tomáš Petana poškozené společnosti Dopravní podnik škodu v celkové výši nejméně 320 852 325,39 Kč, které byly na základě předmětných smluv vyvedeny z majetkové podstaty Dopravního podniku v důsledku úhrady předražených plnění. I.2) V blíže neurčený den v druhé polovině roku 2007 na blíže nezjištěném místě v Praze Ing. Martin Dvořák jako generální ředitel společnosti Dopravního podniku a Ing. Ivo Štika, ekonomický ředitel společnosti Dopravního podniku po předchozí dohodě s ředitelem a předsedou představenstva společnosti Neograph a. s. se sídlem Praha 1, Opletalova 55, Ing. Janem Janků a zástupcem společnosti Cokeville Assets Inc., registrační číslo 590046, se sídlem Tortola, Road Town, OMC Chambers, P. O. Box 3152, Britské Panenské Ostrovy, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky Cokeville Assets Inc., organizační složka, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, JUDr. Peterem Kmetěm, ředitelem společnosti a vedoucím organizační složky v ČR, v úmyslu obohatit nejméně společnosti Neograph a. s. a Cokeville Assets Inc. účelově využili ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, dle kterého se nevztahuje povinnost zadavatele vyhlásit otevřenou veřejnou soutěž za předpokladu, že se jedná o utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, v tehdy účinném znění. Na základě předchozího návrhu JUDr. Petera Kmetě účelově označili jízdní doklady Dopravního podniku jako ceninu, ačkoliv v rámci předchozích výběrových řízení na dodavatele jízdních dokladů byla vždy vyhlášena veřejná zakázka formou otevřeného nadlimitního výběrového řízení. Na základě pokynu Ing. Martina Dvořáka byly ze strany Dopravního podniku bezdůvodně ukončeny již od srpna roku 2007 rovněž probíhající přípravy otevřené veřejné zakázky na tisk a dodávku jízdních dokladů organizátorem zakázky společností Veřejné zakázky s. r. o. se sídlem Praha 6, Na Hutích 661. Následně dne 19. 12. 2007 zaslala společnost Dopravní podnik zastoupená Ing. Martinem Dvořákem po předchozích jednáních v období od října do prosince 2007 mezi zástupci Dopravního podniku Ing. Martinem Dvořákem a Ing. Ivo Štikou a zástupcem společnosti Neograph a. s. Ing. Janem Janků výzvu k podání nabídky na tisk jízdních dokladů pouze společnosti Neograph a. s. Dne 11. 1. 2008 na blíže neurčeném místě v Praze Ing. Martin Dvořák v rozporu s jemu uloženými povinnostmi řádně hospodařit s prostředky jemu svěřenými Dopravním podnikem a střežit a ochraňovat majetek Dopravního podniku před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Dopravního podniku a povinnost zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku Dopravního podniku v čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, ve znění dodatku k této manažerské smlouvě uzavřeným dne 3. 1. 2008 mezi Dopravním podnikem a Ing. Martinem Dvořákem ve spojení s § 301 písm. d) a § 302 písm. g) zákoníku práce uzavřel za společnost Dopravní podnik jako generální ředitel, ačkoli nepřijal žádná opatření k výběru pro Dopravní podnik nejvýhodnější nabídky na tisk jízdních dokladů, se společností Neograph a. s., zastoupenou předsedou představenstva Ing. Janem Janků, „Rámcovou smlouvu o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků“, čímž Ing. Martin Dvořák, Ing. Jan Janků, Ing. Ivo Štika a JUDr. Peter Kmeť způsobili Dopravnímu podniku škoda ve výši nejméně 96 741 581,68 Kč, které byly na základě předmětných smluv vyvedeny z majetkové podstaty Dopravního podniku v důsledku úhrady předražených plnění, přičemž jen provize pro společnost Cokeville Assets činila nejméně 41 205 822 Kč. I.3) V blíže neurčený den v období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 na blíže neustanoveném místě v Praze Ing. Martin Dvořák jako generální ředitel společnosti Dopravní podnik po předchozí dohodě se zástupcem společnosti Crowsnest a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9/392, Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva společnosti, proti němuž bylo trestní stíhání zastaveno na základě usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze dle § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu ze dne 7. 2. 2014, které nabylo právní moci 22. 2. 2014, neboť zemřel, v úmyslu opatřit prospěch společnosti Crowsnest a. s., jako osoba jednající za zadavatele účelově stanovil podmínky soutěže v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení přímo pro určitého a předem dohodnutého dodavatele tak, aby tento dodával současně službu SMS jízdenka a m-peněženka a nerozdělil tuto zakázku na samostatnou dodávku služby SMS jízdenka, u níž bylo možných dodavatelů služeb více, a na dodávku služby m-peněženka, kterou mohla poskytovat pouze společnost Crowsnest a. s. Ing. Martin Dvořák při tomto postupu účelově využil části vyžádaného posudku společnosti Deloitte Advisory s. r. o. ze dne 17. 7. 2008 „Rozvoj mobilních plateb v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost“, dle kterého byla jediným možným dodavatelem služeb tzv. SMS jízdenka a m-peněženka, která byla teprve ve vývoji a nebyla dosud fakticky realizována v České republice, společnost Crowsnest a. s., k postupu dle § 23 zákona o veřejných zakázkách, v tehdy účinném znění, tedy k aplikaci právního režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Následně na základě výzvy k podání nabídky Dopravního podniku ze srpna 2008 se přihlásila se svou nabídkou dne 28. 7. 2008 jako jediná společnost Crowsnest a. s. Dne 31. 7. 2008 Ing. Martin Dvořák v rozporu s jemu uloženými povinnostmi řádně hospodařit s prostředky jemu svěřenými Dopravním podnikem a střežit a ochraňovat majetek Dopravního podniku před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Dopravního podniku a povinnost zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku Dopravního podniku dle čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, ve znění dodatku k této manažerské smlouvě, uzavřeného dne 3. 1. 2008 mezi Dopravním podnikem a Ing. Martinem Dvořákem ve spojení s § 301 písm. d) a § 302 písm. g) zákoníku práce, v tehdy účinném znění, uzavřel jako generální ředitel za společnost Dopravní podnik, ačkoli nepřijal žádná opatření k výběru pro Dopravní podnik nejvýhodnější nabídky ve vztahu k poskytování služby SMS jízdenka, se společností Crowsnest a. s. zastoupené Ing. Antonínem Vilímcem „Dohodu o obchodní spolupráci“, přičemž předmětem smlouvy byla realizace Projektu elektronické jízdenky formou SMS a prostřednictvím elektronické platby, včetně následně uzavřených dalších šesti dodatků v období od 11. 3. 2009 do 20. 10. 2011, a dále uzavřeli dne 12. 12. 2008 „Smlouvu o dílo“, dle které se společnost Crowsnest a. s. zavázala do 30.6. 2009 vyvinout software na tzv. mobilní elektronickou peněženku pro Dopravní podnik, ačkoliv společnost Crowsnest a. s. měla, dle článku 6.2 Dohody o obchodní spolupráci ze dne 31.7. 2008, v rozporu se zadávací dokumentací ve výzvě, která odložení zprovoznění služby elektronické platby neuváděla, zprovoznit službu elektronické platby od 1. 1. 2009. Popsaným jednáním způsobili Ing. Martin Dvořák a Ing. Antonín Vilímec Dopravnímu podniku škodu ve výši 39 900 000 Kč v úmyslu obohatit nejméně matku Ing. Martina Dvořáka Ing. Marii Novákovou. Tyto peněžní prostředky byly na základě předmětných smluv vyvedeny z majetkové podstaty Dopravního podniku v důsledku úhrady předražených plnění. Uvedenými jednáními pod body I.1)-3) způsobili Ing. Martin Dvořák, JUDr. Pavel Švarc, Ing. Tomáš Petana, Radovan Šteiner, Ing. Jan Janků, Ing. Ivo Štika a JUDr. Peter Kmeť škodu Dopravnímu podniku v celkové výši nejméně 457 493 907,07 Kč. II.1) Na pokyn Mgr. Marka Stubleyho, Mgr. Karolíny Babákové, Mgr. Davida Michala, Petra Michala a Jany Šádkové a na základě následně vystavených faktur k níže uvedeným smlouvám postupně převáděli dosud neustanovení pracovníci společnosti Peskim, s. r. o. v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 28/663, finanční prostředky poskytnuté společností Countertop Limited se sídlem HE G. Pavlides Court, Arch. Kyprianou a Agiu Andreou 2, Limassol, Kyperská republika, jako plnění na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěrovém limitu“ mezi společností Countertop Limited (dlužník), zastoupenou Yiolandou Papargyrou, a společností Cross Point s. r.o. (věřitel), zastoupenou JUDr. Pavlem Švarcem v dosud nezjištěné době, přičemž předmětem této smlouvy byl úvěr s možností čerpání po individuálních splátkách až do výše 100 000 000 Kč se splatností do 5-ti let z účtu č. 430066100207/0100 vedeného u Komerční banky a. s. majitele společnosti Cross Point s. r. o. na účet č. 17932158263vedený u banky Laiki Group se sídlem v Kyperské republice majitele společnosti Countertop Limited, která byla 100% vlastníkem společnosti Cross Point s. r. o., v období od roku 2008 do roku 2013 nejméně ve 12-ti případech v celkové výši nejméně 69.800.000,- Kč. Vlastníkem společnosti Coutertop Limited byla společnost Genova International Investment Inc. se sídlem Advaced Tower Building, 1st. Floor, Ricardo Arias Street, Panama, jejímž 60% vlastníkem byla společnost Mavex Group Incorporated se sídlem Overseas Management Company Trust (B.V.I.) Ltd., OMC Chambers, PO. BOX 3152, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Davidem Michalem, Mgr. Karolínou Babákovou a Ivo Rittigem Ing. Martin Dvořák, a 40% vlastníkem byla společnost Washington Intertrade Inc., Overseas Management Company Trust (B.V.I.) Ltd., OMC Chambers, PO. BOX 3152, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě s nejméně Mgr. Davidem Michalem, Mgr. Karolínou Babákovou a Ing. Martinem Dvořákem Ivo Rittig. Poté za stejných podmínek na základě pokynů nejméně Mgr. Davida Michala a Mgr. Karolíny Babákové a na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěrovém limitu“ mezi společností Countertop Limited (věřitel), zastoupenou ředitelkou Yiolandou Papargyrou, a společností Genova International Investments Inc. (dlužník), zastoupenou ředitelem Jose Calstrellonem, v dosud nezjištěné době, přičemž předmětem smlouvy bylo poskytnutí úvěru až do výše 100.000.000 Kč s čerpáním v individuálních částkách s dobou splatnosti 5-ti let, byly následně uvedené finanční prostředky v dosud neustanovené výši dosud neustanovenými zaměstnanci společnosti Peskim s.r.o. v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 28/663, převedeny a k těmto převodům oprávněným osobám zpracovávali nezbytné podklady tak, že připravili podklady k realizaci převodu a tento následně realizovala dosud neustanovená oprávněná osoba společnosti na účet č. 33374650081019 vedený u banky Societe Generale Cyprus Ltd., Kyperská republika, společnosti Genova International Investment Inc. Poté na základě pokynů Mgr. Davida Michala a Mgr. Karolíny Babákové a účelově uzavřených obchodních smluv, a to Smlouvy o úvěrové linii uzavřené dne 12. 8. 2010 mezi společností Genova International Invest Inc. a Mavex Group Incorporated a Smlouvy o úvěrové linii ze dne 8. 3. 2012 uzavřené mezi společností Washington Intertrade zastoupené osobami Luis A. Davis a Pamela D. Hall a Genova Investments zastoupená José Francisco Castrellónem byly dosud neustanovenými zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o., zpracovány nezbytné podklady k realizaci převodů, které následně realizovala dosud neustanovená oprávněná osoba společnosti na účet č. 273254373.01A (70C, 75P) vedený u banky UBS AG, Švýcarská konfederace, společnosti Mavex Group Incorporated, a na účet č. 273263435(70U,60Y,65L) vedený u banky UBS AG, Švýcarská konfederace, společnosti Washington Intertrade Inc., jejímž benefičním vlastníkem, po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Davidem Michalem, Mgr. Karolínou Babákovou, byl Ivo Rittig. Tímto způsobem byla z účtu společnosti Genova International Invest Inc. oprávněnou osobou po předchozí dohodě a na základě pokynů Mgr. Davida Michala, Mgr. Karolíny Babákové a Petra Michala převedena dne 12. 8. 2010 částka ve výši 3 000 000 Kč, dne 3. 9. 2010 částka ve výši 1 620 000 Kč a částka ve výši 5 256 000 Kč na účet společnosti Mavex Group Incorporated a v doposud nezjištěné době po dni 7. 3. 2012 částka ve výši 10 000 000 Kč na účet společnosti Washington Intertrade. Ivo Rittig kontroloval realizaci plateb výše uvedených společností prostřednictvím Jana Valtra, který byl informován Mgr. Davidem Michalem, Mgr. Markem Stubleyem a Mgr. Karolínou Babákovou, a to minimálně 1x měsíčně při osobním jednání v kanceláři AK Šachta & Partners v. o. s. a dále zástupci společnosti Peskim s. r. o., a to nejméně Janou Šádkovou cestou e-mailů. Účelem uvedených finančních transakcí bylo zastření původu převáděných finančních prostředků v celkové výši nejméně 19 876 000 Kč a současně jejich vydání k faktické dispozici nejméně Ing. Martinu Dvořákovi a Ivo Rittigovi. II.2) V době od počátku plnění z účelově Ing. Martinem Dvořákem, generální ředitelem Dopravního podniku, a Ing. Janem Janků předsedou představenstva společnosti Neograph a. s. se sídlem Praha 1, Opletalova 55 (dále jen Neograph) uzavřené Rámcové smlouvy o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků, tedy ode dne 11. 1. 2008, z bankovního účtu společnosti Neograph, č. ú. 1083362/0800 vedeného u banky Česká spořitelna, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, z doposud nezjištěného místa v České republice převáděla na základě opakovaných pokynů Ing. Jana Janků pracovnice společnosti Neograph Václava Franceová, nar. 15. 11. 1968, finanční prostředky společností Neograph získané jako plnění ze smluvního vztahu uzavřeného dne 11. 1. 2008 mezi společností Dopravní podnik a společností Neograph, a to za rok 2008 ve výši 27.200.097,20,- Kč, za rok 2009 ve výši 36.805.385,50,- Kč, za rok 2010 ve výši 82.978.405,58,- Kč a za rok 2011 ve výši 56.255.059,44 Kč tedy společnost Dopravní podnik zaslala na účet společnosti Neograph za období let 2008 až 2011 částku v celkové výši 203.238.947,42,- Kč. Následně na základě účelově uzavřeného smluvního vztahu ze dne 10. 8. 2007 mezi společností Neograph, za níž tuto smlouvu uzavřel Ing. Jan Janků, a společností Cokeville Assets Inc., organizační složkou, za níž tuto smlouvu uzavřel její vedoucí JUDr. Peter Kmeť, na její účty vedené bankami ve Švýcarské konfederaci a v Kyperské republice, a to konkrétně částky v roce 2008 v celkové výši 7.140.000 Kč, v roce 2009 v celkové výši 9.283.550 Kč, v roce 2010 v celkové výši 12.345.312 Kč a v roce 2011 ve výši 11.274.710 Kč. V období od roku 2008 do roku 2011 takto převedla Václava Franceová společnosti Cokeville Assets Inc. na základě pokynů Ing. Jana Janků celkovou částku ve výši 40.043.572,- Kč, a to po předchozí domluvě Ing. Jana Janků s Mgr. Markem Stubleym, který se podílel v předmětné době na přípravě smluvních vztahů Dopravního podniku včetně smlouvy mezi Dopravním podnikem a společností Neograph ze dne 11. 1. 2008, Mgr. Davidem Michalem, který nejméně ode dne 11. 3. 2008 zastupoval společnost Cokeville Assets Inc. a který nejméně ode dne 1. 8. 2006 zastupoval současně také Ivo Rittiga, a Ivo Rittigem, který kontroloval realizaci plateb společnosti Cokeville Assets Inc. prostřednictvím Jana Valtra, který v době nejméně ode dne 14. 2. 2008 do dne 12. 9. 2011 po předchozí dohodě nejméně s Ivo Rittigem, Mgr. Markem Stubleyem a Mgr. Davidem Michalem dohlížel na průběh plateb společnosti Cokeville Assets Inc. v souvislosti s plněními souvisejícími se službami dodávanými společnosti Dopravní podnik, tedy včetně plnění od společnosti Neograph. Jan Valtr ohledně těchto plateb a fakturací koordinoval předmětná plnění společnosti Cokeville Assets Inc. tím, že v rámci komunikace ze své e-mailové schránky ve společnosti Rittig & Partners, s. r. o. uživatele Jana Valtra a dále z e-mailové schránky jan.valtr@email.cz po předchozí dohodě nejméně s Janou Šádkovou, účetní společnosti Peskim s. r. o., Mgr. Markem Stubleym, Mgr. Davidem Michalem a Janem Lichtnegerem byl Janou Šádkovou pravidelně informován o fakturacích a počtu prodaných jízdních dokladů na základě smluvního vztahu mezi společností Dopravní podnik a Neograph, o řešených problémech v rámci plnění tohoto smluvního vztahu a tím, že se dne 12. 9. 2011 podílel na dodatečné formulaci tzv. historie smluvního vztahu mezi společností Neograph a Dopravním podnikem za účelem jeho ospravedlnění. Nejméně Ivo Rittigovi z uvedených finančních prostředků po předchozí dohodě Ing. Jana Janků, JUDr. Petera Kmetě, Mgr. Marka Stubleyho a Mgr. Davida Michala Jana Lütken vyplatila částku ve výši nejméně 19 623 050 Kč, přičemž pro pokyny Janě Lütken k těmto plněním účelově použili Ing. Ondřej Beneš a Ing. Jaroslav Kubiska a další neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. smlouvu mezi společností Cokeville Assets Inc. a Ivo Rittigem ze dne 1. 8. 2006, kterou dne 27. 7. 2006 podepsal Ivo Rittig v Monaku a JUDr. Peter Kmeť dne 1. 8. 2006 v Zugu ve Švýcarské konfederaci, a v níž Ivo Rittig zplnomocnil ke komunikaci za svou osobu Mgr. Davida Michala. Na základě takto účelově uzavřeného smluvního vztahu mezi společností Cokeville Assets Inc. a Ivo Rittigem Jana Šádková následně vystavovala fiktivní faktury, které podepisovala jménem fiktivní osoby Maria Gold. Následně na podkladě Janou Šádkovou vyhotovených faktur Ing. Ondřej Beneš, Ing. Jaroslav Kubiska a další neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. vyhotovovali v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 28/663, podklady nezbytné pro převod finančních prostředků z účtů společnosti Cokeville Assets Inc. na účty Ivo Rittiga pro service providera Janu Lütken, která zajistila vlastní převod finančních prostředků z účtů č. 273284281.80H, IBAN CH610027327328428180H vedeného u USB AG se sídlem Zurich, Švýcarská konfederace, a z účtu č. CY09018000030000201100058673 u Eurobank EFG Cyprus Ltd., Kyperská republika, společnosti Cokeville Assets Inc. na účet č. 12739000700113179000 A34, IBAN MC7512739000700113179000A34 u Credit Foncier de Monaco, Monako. Ivo Rittig. Ing. Jan Janků, JUDr. Peter Kmeť, Mgr. David Michal, Mgr. Marek Stubley, Ivo Rittig, Ing. Jaroslav Kubiska a Jan Valtr věděli, že předmětné finanční prostředky pocházejí z plnění poskytnutého společnosti Neograph od společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost za předražené ceny dohodnuté mezi Ing. Janem Janků, JUDr. Peterem Kmetěm a Ing. Martinem Dvořákem, Ing. Ivo Štikou mimo zadávací řízení, ačkoli pro aplikaci výjimky ze zákona o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni 11. 1. 2008 dle jeho § 18 nebyly splněny podmínky, a že smlouva mezi společností Neograph, a Cokeville Assets Inc. ze dne 10. 8. 2007 a smlouva mezi Cokeville Assets Inc. a Ivo Rittigem ze dne 1. 8. 2006 sloužily k zastření pravého účelu převodu předmětných finančních prostředků spočívajícího v osobním obohacení nejméně společnosti Cokeville Assets Inc. a Ivo Rittiga. Dále na základě pokynů Petra Michala a Jany Šádkové a na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o spolupráci a konzultační činnosti na území Evropy“ ze dne 18. 9. 2008 mezi společností Cokeville Assets Inc., zastoupenou ředitelkou Janou Lütken, a společností Mavex Group Incorporated, zastoupenou ředitelem Hansem Grobem, nar. 31. 10. 1954, bytem Švýcarská konfederace, přičemž jako kontaktní osoba za obě společnosti byla AK Šachta & Partners v. o. s., zastoupená Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Milanem Kučerou, Ing. Jaroslav Kubiska ze sídla společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663 převáděl finanční prostředky na účet č. CH720027327325437375P (IBAN) u USB AG, Zurich, Švýcarská konfederace, společnosti Mavex Group Incorporated se sídlem Overseas Management Company Trust (B.V.I.), Ltd., OMC Chambers, PO.BOX 3152, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, přičemž benefičním vlastníkem po předchozí dohodě s Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou byl Ing. Martin Dvořák tak, že vystavil příslušné faktury, které následně za smyšlenou osobu Meg Brown podepsala Jana Šádková, následně tyto podklady zaslal Janě Lütken, která na základě těchto podkladů zadala příkazy k převodům. V době nejméně od 29. 10. 2008 do 7. 6. 2010 Jana Lütken na základě podkladů zpracovaných Ing. Jaroslavem Kubiskou převedla částky v celkové výši nejméně 56 964 000 Kč a 235 000 EUR, čímž nejméně Petr Michal, Jana Šádková, Mgr. David Michal, Ing. Jaroslav Kubiska a Mgr. Karolína Babáková zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 5 443 909 Kč získaných účelově a protiprávně uzavřeným závazkovým vztahem se společností Neograph ke škodě Dopravního podniku. Následně z účtů společnosti Mavex Group Incorporated byly předmětné finanční prostředky za stejných podmínek na základě pokynů a žádostí Mgr. Davida Michala, Petra Michala, Mgr. Karolíny Babákové a Jany Šádkové a na základě účelové Smlouvy o budoucích půjčkách ze dne 29. 5. 2008 uzavřené mezi Mavex Group Incorporated a Aelia Limited podepsané Janou Lütken a Marií Demetriou, jejímž předmětem byl úvěrový rámec 200 mil. Kč v období od roku 2008 nejméně do konce roku 2011, převedeny Ing. Jaroslavem Kubiskou a Ing. Ondřejem Benešem, tak, že tito na adrese sídla společnosti Peskim s.r. o. v Praze 5, Radlická 28/663, připravili potřebné podklady k převodu a tyto následně odeslali Janě Lütken, která zajistila zadání příslušného příkazu k převodu na účet č. 33373220081012 vedený u banky Societa Generale Cyprus Ltd. společnosti Aelia Limited Inc, sídlem HE G. Pavlides Court, Arch. Kyprianou a Agiu Andreou 2, Limassol, Kyperská republika. Benefičním vlastníkem společnosti Aelia Limited byl po předchozí dohodě s nejméně Mgr. Karolínou Babákovou a Mgr. Bc. Davidem Michalem Ing. Martin Dvořák. V období od prosince roku 2008 do 10. 11. 2010 Jana Lütken na základě pokynů Ing. Jaroslava Kubisky a Ing. Ondřeje Beneše převedla částku v celkové výši nejméně 117 948 000 Kč a 308 661 EUR, čímž Mgr. David Michal, Petr Michal, Mgr. Karolína Babáková, Jany Šádkové a Ing. Jaroslav Kubiska zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 5.443.909 Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. Dále na pokyn Mgr. Davida Michala a Jany Šádkové Ing. Jaroslav Kubiska a další dosud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. realizovali převody v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, tak, že vypracovali instrukce k převodům, které po podpisu Mgr. Davida Michala a Mgr. Karolíny Babákové, odeslali na Kypr Márii Demetriou, nar. 17. 5. 1967, bytem v Kyperské republice, která zajistila vystavení příkazu k převodu na účet dceřiných společností, a to na základě účelově uzavřené smlouvy dne 22. 5. 2008 v Praze „Rámcová smlouva o poskytování budoucích půjček“ s limitem do 50 000 000 Kč mezi společností Aelia Limited (věřitel), zastoupenou Mariou Demetriou, a společností Aelia Property s.r.o., zastoupenou JUDr. Peterem Kmetěm, včetně Dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2008, jímž došlo ke zvýšení limitu na částku 150 000 000 Kč. Společnosti Aelia Property a.s. se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, byla takto poukázána v roce 2009 částka v celkové výši 30 750 000 Kč. Dále blíže neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. na základě pokynů Mgr. Davida Michala a Mgr. Karolíny Babákové a na základě úmyslně a účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěru“ ve výši 17 000 000 Kč mezi společností Aelia Limited (věřitel), zastoupenou Mariou Demetriou, a společností Real 9 a. s., zastoupenou předsedou představenstva Alexandrem Adámkem a členem představenstva Věroslavem Machutou, se splatností 5-ti let, převedli tak, že vytvořili v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, pro převod nezbytné podklady pro osobu Maria Demetriou, společnosti Real 9 a. s. se sídlem Praha 1, Klimentská 1246/1, v roce 2009 částku ve výši nejméně 16 750 000 Kč. Dále blíže neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. na základě pokynů Mgr. Davida Michala a Mgr. Karolíny Babákové a na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěru“ mezi společností Aelia Limited (věřitel), zastoupené Marií Demetriou, a společností MUDI a. s., zastoupenou Sauelovou Hanou a Patrikem Skálou, se splatností do 31. 12. 2012, převedli tak, že vytvořili v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, pro převod nezbytné podklady pro osobu Maria Demetriou, společnosti MUDI a. s. se sídlem Praha 1, Klimentská 1246/1, v roce 2009 částku ve výši nejméně 6 435 000 Kč, Z účtu společnosti Aelia Limited převedl Ing. Jaroslav Kubiska a další doposud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. tak, že vytvořili v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, nezbytné podklady pro převod oprávněnou osobou na základě pokynů Mgr. Davida Michala, na účet společnosti Earnway International Limited, se sídlem Room 813, 8/F Holywood Plaza, 610 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, jehož benefiční vlastníkem byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Karolínou Babákovou a Mgr. Davidem Michalem Ivo Rittig, na základě účelově uzavřené smlouvy v blíže nezjištěné době „Smlouva o půjčce“ s limitem do 60 000 000 Kč, mezi společnosti Aelia Limited, zastoupenou ředitelkou Mariou Demetriou, a společností Earnway International Limited, zastoupenou ředitelem Mgr. Davidem Michalem, s možností jednotlivých půjček se splatností 5 let, finanční prostředky v blíže nezjištěné výši a následně byly z účtu č. CH160027327329468065D (IBAN) u banky USB AG, Zurich, Švýcarská konfederace, společnosti Earnway International Limited převedeny Ing. Jaroslavem Kubiskou a dalšími dosud neustanovenými zaměstnanci společnosti Peskim s.r.o. za stejných podmínek na základě pokynů Jany Šádkové. Mgr. David Michal, Petr Michal, Mgr. Karolína Babáková, Jany Šádkové a Ing. Jaroslav Kubiska svými pokyny a instrukcemi k převodům z účtu společnosti Aelia Limited zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 5 443 909 Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. Na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o půjčce“ ze dne 29. 9. 2009 v Praze mezi společností Earnway International Limited, zastoupenou ředitelkou Mgr. Karolínou Babákovou a osobou Jan Valtr, jejímž předmětem byl úvěr ve výši 2.000.000 Kč se splatností 5 let, Ing. Jaroslav Kubiska zpracoval nezbytné podklady k převodu a po jejich podpisu Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou zadal Ing. Jaroslav Kubiska vlastní příkaz k převodu finančních prostředků, přičemž následně byly takto převedeny dne 8. 10. 2009 finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč a 500 000 Kč na účet č. 196713350227/0100 vedený u Komerční banky a.s., majitele účtu Jana Valtra. Mgr. Karolína Babáková, Jan Valtr a Ing. Jaroslav Kubiska svými pokyny a instrukcemi k převodům z účtu společnosti Earnway na účet Jana Valtra zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 2 000 000 Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. Na základě dne 16. 6. 2008, 18. 9. 2008 a dne 2. 10. 2008 účelově uzavřených smluv „Smlouvy o spolupráci“, mezi společností Cokeville Assets Inc., zastoupenou ředitelkou Janou Lütken, a společností Washington Intertrade Inc. (dodavatel), zastoupenou ředitelem Hansem Grobem, a dne 30. 9. 2008 účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o budoucí půjčce“ s limitem do 100 000 000 Kč, se splatností 5-ti let mezi společností Cokeville Assets Inc., zastoupenou ředitelkou Janou Lütken, a společností Washington Intertrade Inc. (dodavatel), zastoupenou ředitelem Hansem Grobem, ze dne 30. 9. 2008 z účtu společnosti Cokeville Assets Inc. převedl Ing. Jaroslav Kubiska a další dosud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s.r.o. tak, že a základě pokynů Petra Michala a Jany Šádkové vytvořili pro převody nezbytné podklady pro oprávněné osoby v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, a Ing. Jaroslav Kubiska vystavil příslušné faktury, které za smyšlenou osobu Zoe Vasilidis podepsala Jana Šádková. Ing. Jaroslav Kubiska následně poslal vystavené faktury Janě Lütken, která zajistila zadání vlastních bankovních příkazů k převodům. Tímto způsobem byly Janou Lütken převedeny finanční prostředky na účty společnosti Washington Intertrade ve výši nejméně 16 595 463 Kč a 25 500 EUR. Tyto finanční prostředky byly určeny pro Mgr. Michala Davida a Mgr. Karolínu Babákovou. Ing. Jaroslav Kubiska, Petr Michal, Jana Šádková svými pokyny a instrukcemi k převodům z účtu společnosti Cokeville Assets Inc. na účet společnosti Earnway zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 16 595 463 Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. V období od 10. 5. 2009 do 30. 11. 2009 převedl Ing. Jaroslav Kubiska a další doposud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. v 6-ti případech na základě pokynů Petra Michala a Jany Šádkové a na základě účelově uzavřené smlouvy o úvěrovém limitu na částku 100.000.000 Kč, se splatností 5 let, uzavřené v blíže nezjištěné době v Zugu, mezi společností Cokeville Assets Inc. (věřitel), zastoupenou ředitelkou Janou Lütken, a společností Anemoy Perpatema Limited (dlužník), zastoupenou Marií Demetriou, finanční prostředky z účtu společnosti Cokeville Assets Inc., tak, že připravili podklady nezbytné pro převod finančních prostředků v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, a odeslali tyto podklady oprávněné Janě Lütken, která zajistila zadání vlastních příkazů pro převod prostředků na účet č. 33373470081012 u banky Societe Generale Cyprus Ltd., Kyperská republika, společnosti Anemoy Perpatema Limited, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Karolínou Babákovou, Mgr. Davidem Michalem Jan Valtr, v celkové výši nejméně 13.504.200,- Kč. Ing. Jaroslav Kubiska, Petr Michal, Jana Šádková svými pokyny a instrukcemi k převodům z účtu společnosti Cokeville Assets Inc. na účet Anemoy Perpatema Limited zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 13.504.200 Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. Dále na základě pokynů Mgr. Davida Michala, Petra Michala a Jany Šádkové a na základě účelově uzavřené Smlouvy o úvěrové lince ze dne 20. 4. 2009 mezi společnostmi Washington Intertrade a Anemoy Perpatema Limited s úvěrový rámcem 100 mil. Kč převedl Ing. Jaroslav Kubiska a další doposud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. tak, že vypracovali nezbytné instrukce pro převod oprávněnou osobou Janou Lütken v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, a tyto podklady zaslali Janě Lütken, přičemž takto převedli v období do června 2009 do listopadu 2009 částku ve výši nejméně 2.024.577,- Kč. Ing. Jaroslav Kubiska, Mgr. David Michal, Petr Michal, Jana Šádková svými pokyny a instrukcemi k převodům z účtu společnosti Washington Intertrade na účet Anemoy Perpatema Limited zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 2.024.577,- Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. Dále na základě pokynů Petra Michala a Jany Šádkové a na základě účelově uzavřené Smlouvy o půjčce mezi společností Cokeville Assets Inc. (věřitel) zastoupenou JUDr. Peterem Kmetěm a Peterem Kmeťem (dlužník) na částku 10 mil Kč ze dne 13. 2. 2007, s úrokem 2% a splatností do 21. 12. 2012 převedl Ing. Jaroslav Kubiska a další doposud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. v jejím sídle na adrese Praha 5, Radlická 28/663, tak, že vypracovali nezbytné instrukce pro převod oprávněnou osobou, přičemž takto převedli v době po 13. 2. 2007 částku ve výši nejméně 4.500.000,- Kč. Ing. Jaroslav Kubiska, Petr Michal, Jana Šádková svými pokyny a instrukcemi k převodům z účtu společnosti Cokeville Assets Inc. na účet JUDr. Petera Kmetě zastřeli původ finančních prostředků ve výši nejméně 4.500.000,- Kč získaných ke škodě Dopravního podniku na základě jím v zastoupení Ing. Martina Dvořáka účelově uzavřeného smluvního vztahu se společností Neograph. II.3) V rámci obchodní spolupráce mezi společností Dopravní podnik a společností Crowsnest a. s. v průběhu zajištění služby tzv. “elektronická jízdenka“, Ing. Jaroslav Kubiska v době své pracovní činnosti ve společnosti Peskim, s. r. o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, tedy od 1. 4. 2009 do 9. 6. 2010, a další dosud neustanovené osoby z řad zaměstnanců společnosti Peskim s. r. o. v období od 30. 11. 2008 do 31. 12. 2010, na pokyn a po vzájemné předchozí domluvě Mgr. Davida Michala, Mgr. Karolíny Babákové, Petra Michala a Jany Šádkové a na základě úmyslně účelově uzavřených obchodních smluv na poskytování služeb, licencí a následně vystavených faktur k uvedeným smlouvám mezi níže uvedenými společnostmi, připravovali podklady pro uskutečnění převodů finančních prostředků oprávněnými zástupci společnosti Crowsnest a. s., tj. zemř. Ing. Antonínem Vilímcem a Ing. Janou Jež z účtu č. 357243960227/0100 vedeného u Komerční banky a. s. na účet č. 17932253762 vedený u banky Laiki Group, Kyperská republika, nebo na účet č. 273273321.70M vedený u banky UBS AG Zug, Švýcarská konfederace, společnosti Kyrenia GbmH, se sídlem FN 308659k, Kartner Ring 12, 1010 Wien, Rakousko, pobočka Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 8, Postfach 244, CH-6301 Zug, Švýcarska konfederace. Na základě faktur vystavených neustanovenými zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. na základě pokynů Mgr. Davida Michala, které byly následně zaslány společností Kyrenia GbmH, zastoupenou Janou Lütken společnosti Crowsnest a. s., v měsíčních částkách ve výši 3 500 000 Kč. V období od 10. 3. 2009 do 23. 3. 2010 byla takto převedena částka v celkové výši 39 900 000 Kč jako úhrada licenčních práv na základě smlouvy „Podlicenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu“, uzavřené dne 1. 7. 2008 v Zugu společností Kyrenia GmbH, zastoupenou Janou Lütken, se společností Crowsnest a. s., zastoupenou Ing. Antonínem Vilímcem, jako předsedou představenstva, a ve smyslu Dodatku č. 1 k předmětné podlicenční smlouvě ze dne 27. 11. 2008 uzavřeného v Zugu. Na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěrovém limitu (Smlouva o úvěrové linii)“, přičemž předmětem smlouvy bylo poskytnutí úvěru s čerpáním po individuálních částkách až do výše 100 000 000 Kč, s dobou splatnosti do 5-ti let, uzavřenou mezi společnosti Kyrenia GbmH, zastoupenou ředitelem Mgr. Ferdinandem Überallem a JUDr. Alešem Rozehnalem, a společností Unitex International Capital Limited, zastoupenou ředitelem Mgr. Davidem Michalem, převedl Ing. Jaroslav Kubiska, který zadal příkaz k úhradě, jenž následně verifikoval JUDr. Aleš Rozehnal jako osoba oprávněná, z účtu společnosti Kyrenia GbmH na účet č. 33373130081013 vedeného u banky Societe Generale Cyprus Ltd., Kyperská republika, nebo účet č. 817171440838 u banky HSBC, Hong Kong, společnosti Unitex International Capital Limited, sídlem Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hongkong, a to nejméně dne 5. 6. 2009 částku ve výši 2 000 000 Kč a dne 24. 6. 2009 částku ve výši 4 600 000 Kč. Benefičním vlastníkem společnosti Unitex International Capital Limited byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Karolínou Babákovou a Mgr. Davidem Michalem Ing. Martin Dvořák. Dále na základě pokynu Petra Michala převedl Ing. Jaroslav Kubiska a další dosud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o., kteří zadávali příkazy k převodu v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 28/663, které následně verifikoval JUDr. Aleš Rozehnal jako osoba oprávněná, na účet č. 400631701838 vedený u banky HSBC, Hong Kong, společnosti Capture International Limited, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Karolínou Babákovou a Mgr. Davidem Michalem JUDr. Aleš Rozehnal, na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěrovém limitu“ ze dne 2. 6. 2009 s čerpáním v individuálních splátkách až do výše 100 000 000 Kč a s dobou splatnosti 5 let mezi společností Kyrenia GmbH, zastoupenou ředitelem Ferdinandem Überallem a JUDr. Alešem Rozehnalem, a společností Capture International Limited, zastoupenou ředitelem Walterem Schegenem, v době od června 2009 do prosince 2009 finanční prostředky v celkové výši 6 500 000 Kč a 458 000 EUR, konkrétně dne 18. 6. 2009 částku ve výši 2 000 000 Kč, dne 26. 8. 2009 částku ve výši 4 500 000 Kč, dne 11. 11. 2009 částku ve výši 205 000 EUR a dne 20. 11. 2009 částku ve výši 253 000 EUR. Dále v období od 28. 5. 2009 do 9. 2. 2010 na základě pokynů Petra Michala a Mgr. Davida Michala Ing. Jaroslav Kubiska a další doposud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. zadávali v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 28/663, příkazy k převodům, které následně verifikoval JUDr. Aleš Rozehnal jako osoba oprávněná. Těmito zaměstnanci byly převedeny finanční prostředky na základě účelově uzavřené smlouvy „Smlouva o úvěrovém limitu“, přičemž předmětem smlouvy bylo poskytnutí úvěru s čerpáním po individuálních částkách až do výše 100 000 000 Kč, s dobou splatnosti do 5-ti let, uzavřenou dne 27. 5. 2009 mezi společností Kyrenia GbmH, zastoupené ředitelem Mgr. Ferdinandem Überallem, a společností Unitex International Capital Limited, zastoupenou ředitelem Mgr. Davidem Michalem, ve výši 6 500 000 Kč určené na nákup nemovitosti v obytném komplexu Palheiro Village na Madeiře v hodnotě 1 568 500 EUR od společnosti Sociade Immobiliaria Do Balancal, S.A. Portugal- Madeira, pro Ing. Marii Novákovou. Dne 4. 9. 2008 uzavřela Ing. Marie Nováková, matka Ing. Martina Dvořáka, smlouvu „Smlouva o smlouvě budoucí“ na koupi domu v komplexu Palheiro Village, na Madeiře se společností Sociedade Imobiliaria De Balancal, zastoupenou jednatelem Goncalo Matos Noronha da Camara. Kupní cena nemovitosti byla stanovena ve výši 1 568 000 EUR, přičemž při podpisu smlouvy Marie Nováková uhradila rezervační poplatek ve výši 78 425 EUR a část kupní ceny ve výši 392 125 EUR s tím, že zbývající část kupní ceny, tj. částku ve výši 1 097 950 EUR, uhradí při podpisu vlastní kupní smlouvy. Ing. Marie Nováková následně účelově uzavřela po předchozí domluvě nejméně s Mgr. Davidem Michalem, Mgr. Markem Stubleym a svým synem Ing. Martinem Dvořákem dne 29. 5. 2009 úvěrovou smlouvu se společností Unitex International Capital Limited s úvěrovým rámcem 1.500.000,- EUR, s úrokovou sazbou 3% a se splatností 5 let. Na základě této smlouvy a pokynu Petra Michala byla dne 2. 6. 2009 převedena doposud neztotožněným zaměstnancem společnosti Peskim s. r. o. z účtu společnosti Unitex International Capital Limited č. 330373130081013 u banky Societe Generale Cyprus, Nicosia, částka ve výši 101 900 EUR a částka ve výši 120 400 EUR na účet společnosti Sociedade Imobiliaria č. PT50000702430085371000352 u Banco Espirito Santo. Na základě pokynu Petra Michala byla dne 24. 6. 2009 převedena doposud neztotožněným zaměstnancem společnosti Peskim s. r. o. z účtu společnosti Unitex International Capital Limited č. CY61012000330373130081013203 u banky Societe Generale Cyprus, Nicosia, částka ve výši 244 500 EUR na účet společnosti Sociedade Imobiliaria č. PT50000702430085371000352 u Banco Espirito Santo, a to tak, že tento zaměstnanec připravil pro oprávněnou osobu v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, nezbytné podklady pro převod. Dále na základě pokynu Mgr. Davida Michala ze dne 21. 7. 2009 zastupujícího společnosti Unitex International Capital Limited a na základě uvedené úvěrové smlouvě a smlouvy o smlouvě budoucí byla doposud neustanoveným zaměstnancem společnosti Peskim s. r. o. převedena částka ve výši 117.400,- EUR na účet č. PT50003300004536993745905 vedený u banky Millenium BCP, Avenida 25 De Abril, Bloco A, 2750-512 Cascais, Portugalsko, společnosti Abreu a Associados – Sociedade de Advogatios, RL, a dále dne 27. 7. 2009 na základě pokynu Mgr. Marka Stubleyho jménem společnosti Šachta & Partners v. o. s., zastupující společnost Unitex International Capital Limited byla doposud neustanoveným zaměstnancem společnosti Peskim s. r. o. převedena z účtu č. CY61012000330373130081013203 u banky Societe Generale Cyprus, Nicosia, částka ve výši 112.867,- EUR na účet č. PT50003300004536993745905 u banky Millenium BCP, Avenida 25 De Abril, Bloco A, 2750-512 Cascais, Portugalsko, společnosti Abreu a Associados – Sociedade de Advogatios, RL, neboť banka na základě příkazu ze dne 21. 7. 2009 převedla pouze částku ve výši 4 533,28 EUR, tak, že tento zaměstnanec vypracoval nezbytné podklady pro převod uvedených částek v sídle společnosti Peskim na adrese Praha 5, Radlická 28/663, oprávněnou osobou. Za účelem financování nákupu vily na Madeiře Ing. Marií Novákovou uzavřela společnost Kyrenia GbmH, zastoupená ředitelem Mgr. Ferdinandem Überallem a JUDr. Alešem Rozehnalem a společnost Unitex International Capital Limited, zastoupená ředitelem Mgr. Davidem Michalem dne 27. 5. 2009 účelovou úvěrovou smlouvu „Smlouva o úvěrovém limitu (Smlouva o úvěrové linii)“. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí úvěru s čerpáním po individuálních částkách až do výše 100 000 000 Kč, s dobou splatnosti 5 let. Z účtu společnosti Kyrenia GbmH na základě uvedené smlouvy ze dne 27. 5. 2009 a na základě pokynů Mgr. Davida Michala ze dne 11. 6. 2009 k převodu částky ve výši 2 000 000 Kč a ze dne 24. 6. 2009 k převodu částky ve výši 4 600 000 Kč na účet č. CY61 0120 0033 0373 1300 8101 3203 vedený u banky Societe Generale Cyprus, Nicosia, společnosti Unitex International Capital Limited, převedl tyto částky Ing. Jaroslav Kubiska, zaměstnanec společnosti Peskim s. r. o., tak, že, měl-li Ing. Jaroslav Kubiska aktivní dispoziční právo k účtu, zadal v sídle společnosti na adrese Praha 5, Radlická 28/663, příkaz k převodu do banky, přičemž tento příkaz verifikoval JUDr. Aleš Rozehnal, a neměl-li Ing. Jaroslav Kubiska aktivní dispoziční právo k účtu, připravil nezbytné podklady k převodu pro oprávněné osoby Mgr. Davida Michala a Janu Lütken. Dále Jana Lütken, ředitelka společnosti Mavex Group Incorporated, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Davidem Michalem, Mgr. Karolínou Babákovou a Ivo Rittigem Ing. Martin Dvořák, a Mgr. David Michal, ředitel společnosti Unitex International Capital Limited, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě s nejméně Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou Ing. Martin Dvořák, uzavřeli v Zugu ve Švýcarské konfederaci dne 29. 5. 2009 účelovou úvěrovou smlouvu „Rámcová úvěrová smlouva“. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí úvěru s čerpáním až do výše 100 000 000 Kč, se splatností 10 let. Ing. Jaroslav Kubiska a další doposud neustanovení zaměstnanci společnosti Peskim s. r. o. převedli na základě uvedené smlouvy částku ve výši 606.600,- EUR společnosti Unitex International Capital Limited, a to z účtu č. 273254373.70U tak, že vyhotovili v sídle společnosti Peskim s. r. o. na adrese Praha 5, Radlická 28/663, potřebné podklady k převodu a tyto odeslali Janě Lütken, která zajistila zadání vlastního příkazu pro převod prostředků, a to na základě pokynu Petra Michala ze dne 3. 6. 2009 převedla částku ve výši 507 500 EUR, dne 3. 6. 2009 na základě pokynu Petra Michala částku ve výši 63 000 EUR a dne 19. 6. 2009 na základě pokynu Petra Michala částku ve výši 36.100 EUR přímo na účet č. PT50000702430085371000352 vedený u Banco Espirito Santo společnosti Sociedade Immobiliaria De Balancal, S.A. Portugalsko, Madeira. Dne 3. 6. 2009, na základě pokynu Petra Michala uhradila společnost Washington Intertrade, se sídlem Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímž benefičním vlastníkem byl po předchozí dohodě nejméně s Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou Ivo Rittig, z účtu č. 273263435.70U,60Y,65L vedeného u banky UBS AG, Švýcarská konfederace, částku ve výši 49 200 EUR, přičemž se jednalo o údajnou odměnu za kooperační a konzultační služby, dále poskytnuté na základě účelově uzavřené úvěrové smlouvu ze dne 29. 5. 2009 mezi společností Mavex Group Incorporated a společností Unitex International Capital Limited, přímo na účet č. PT50000702430085371000352 u Banco Espirito Santo, společnosti Sociedade Immobiliaria Do Balancal, S.A. Portugalsko, Madeira. Uvedených jednání si Ing. Jaroslav Kubiska, Petr Michal, Jana Šádková, Mgr. David Michal, JUDr. Aleš Rozehnal, Mgr. Marek Stubley, Ing. Marie Nováková, Jan Valtr, Mgr. Ferdinand Überall, JUDr. Pavel Švarc, Ing. Jan Janků, JUDr. Peter Kmeť, Mgr. Marek Stubley, Mgr. Karolína Babáková, JUDr. Aleš Rozehnal a Ivo Rittig byli vědomi toho, že převáděné finanční prostředky pocházejí z nehospodárného nakládání s majetkem Dopravního podniku, měli zastírat původ věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky jako členové organizované skupiny a ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu, čímž měli získat pro sebe značný prospěch a pro jiného prospěch velkého rozsahu, čímž měli dle obžaloby obžalovaní spáchat Ing. Martin Dvořák pod body I. 1), 2 a 3) obžaloby jednak zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku, jednak zločin zpronevěry dle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, Ing. Tomáš Petana pod bodem I. 1) obžaloby trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128 a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, JUDr. Pavel Švarc pod body I. 1) a II. 1) obžaloby jednak zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jednak zločin zpronevěry dle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jednak zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku. Ing. Ivo Štika pod bodem I. 2) obžaloby jednak zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jednak zločin zpronevěry dle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, Ing. Jan Janků pod body I. 2) a II. 2) obžaloby jednak zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jednak zločin zpronevěry dle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, jednak zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku, JUDr. Peter Kmeť pod body I. 2) a II. 2) obžaloby zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, zločin zpronevěry dle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), d) odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku, Jan Valtr pod body II. 1) a 2) obžaloby zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), d) odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku, Mgr. Marek Stubley pod body II. 1), 2) a 3) obžaloby zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), d) odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku, Jana Šádková, Mgr. David Michal, Mgr. Karolína Babáková, Petr Michal, Ivo Rittig pod body II. 1), 2) a 3) obžaloby zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku, Ing. Jaroslav Kubiska pod body II. 2) a 3) obžaloby zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku, JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., Ing. Marie Nováková, Mgr. Ferdinand Überall pod bodem II. 3) obžaloby zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku; neboť v žalobním návrhu označené skutky nejsou trestnými činy. 2. O připojeném nároku na náhradu škody pak soud I. stupně rozhodl tak, že podle § 229 odst. 3 tr. řádu se poškozený Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Sokolovská 42/2017, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 000 05 886, odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podstatné odůvodnění zprošťujících výroků nalézacím soudem.

3. Městský soud v Praze jako soud nalézací se dle podané obžaloby Vrchního státního zastupitelství v Praze pod sp. zn. 7 VZV 10/2013 ze dne 6. 11. 20147 zabýval ve třech bodech, (I. 1) až 3)), zdrojovou trestnou činností a v návaznosti na tyto dále třemi skutky, (II. 1) až 3)), ve které byl shledán obžalobou zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle příslušných ustanovení § 216 tr. zákoníku. Pod bodem I. 1) byla žalovaná zdrojová trestná činnost ohledně jednání týkající se spol. Cross Point s.r.o., kdy mělo jít o prodej jízdních dokladů, pod bodem I. 2) výroku obžaloby mělo jít o zdrojovou trestnou činnost týkající se společnosti Neograph a.s., která se měla týkat tisku jízdních dokladů a pod bodem I. 3) mělo jít o zdrojovou trestnou činnost ohledně spol. Crowsnest a.s., která se měla týkat dodávek služby SMS jízdenky a m-peněženky, kdy u všech těchto tří zdrojových trestných činů měl v pozici poškozené vystupovat Dopravní podnik hl. města Prahy (dále jen DPP). Na tuto zdrojovou trestnou činnost pak navazují tři skutky popsané pod bodem II. 1), 2) a 3), v kterých byl obžalobou shledáván zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle příslušných ustanovení § 216 tr. zákoníku, kdy na jednání pod bodem I.1) mělo navazovat jednání popsané ve výroku obžaloby pod bodem II. 1) a na zdrojovou činnost popsanou v obžalobě pod I. 2) měla navazovat legalizace této trestné činnosti popsaná ve výroku obžaloby pod bodem II. 2) a konečně na zdrojovou trestnou činnost popsanou pod bodem I.3) mělo navazovat jednání ohledně legalizace popsané pod bodem II. 3) výroku obžaloby. Nalézací soud v této trestní věci provedl velmi rozsáhlé dokazování a to jak výslechy svědků, provedením znaleckých posudků, jakož i listinných důkazů, což koneckonců vyjádřil v odůvodnění svého rozsudku, kdy samotný rozsudek nalézacího soudu má 296 stran. V rámci žalovaného jednání se tudíž nalézací soud zejména zabýval otázkou prokázání či neprokázání zdrojové trestné činnosti, na kterou měla navazovat legalizace výnosů z této zdrojové činnosti a pokud by nebyla prokázána zdrojová trestná činnost, nemohlo dle logické úvahy nalézacího soudu dojít k žádné legalizaci výnosů z takového trestné činnosti. Pokud jde o dokazování k bodu I.1), nalézací soud zde zhodnotil důkazy pod body 405-547, kdy v rámci tohoto hodnocení důkazů hodnotí výpovědí jednak obžalovaných, kteří z tohoto jednání byli státním zástupce obžalováni, kdy jde jednak o obž. Ing. Martina Dvořáka, obž. JUDr. Pavla Švarce a obž. Ing. Tomáše Petanu, a následně hodnotí výpovědi slyšených svědků, tj. výpověď Mgr. Oldřicha Hanuše, Miroslavy Jírovcové, dříve Vytišové, Ing. Josefa Dalešického, Ing. Václava Pomazala, Mgr. Miroslava Hájka, Ing. Miroslava Choutky, Ing. Petra Šocha, Ing. Jiřiny Kellerové, Mgr. Martina Jíchy, Ing. Petra Oumrta, Bc. Magdaleny Češkové, Vladimíra Pospíšila, Ing. Tomáše Jílka, Milana Procházky, Renaty Benešové, Taťány Hruškové, Martiny Kratochvílové, Renaty Bernáškové, Petra Macourkové, Blanky Mundlové. Dále se zabýval hodnocením písemných důkazů a to jak týkající se spol. Cross Point s.r.o., tak rovněž týkající se obchodní smlouvy předtím uzavřené s Jaroslavem Šochem ohledně prodeje jízdních dokladů, kdy na činnost Jaroslava Šocha navázal jeho syn Petr Šoch. Zabýval se otázkou průběhu výběrového řízení, zda byly splněny všechny podmínky zadaného otevřeného výběrového řízení, včetně splnění podmínek ze strany spol. Cross Point s.r.o., hodnotí závěry znaleckého posudku Ing. Jana Juráně, který byl přibrán již v přípravném řízení, jakož i závěry znaleckých posudků – znaleckých ústavů, jako byla Equita Consulting s.r.o., Apogeo s.r.o., jakož i znalecký posudek znaleckého ústavu Kreston A&CE. Všechny tyto důkazy hodnotil a dospěl k názoru, že nelze prokázat škodu v důsledku údajné trestné činnosti na úkor DPP, kdy znalecký ústav Equita Consulting s.r.o. uvedl, že škodu nelze zjistit, neboť kvalita a kvantita služeb poskytovaných spol. Cross Point s.r.o. není v mnoha parametrech zásadně srovnatelná se službami poskytovanými předchozí firmou Jaroslava Šocha, resp. Ing. Petra Šocha. Rovněž znalecký ústav Kreston A&CE dospěl ke stejnému výsledku, že výši škody nelze stanovit. Podobný závěr vyzněl i ze znaleckého posudku znaleckého ústavu Apogeo s.r.o., který se zabýval hodnotou marže, kterou dosahovala spol. Cross Point s.r.o. a dospěl k závěru, že tato výše marže je obvyklá a odpovídá průměrné provizi dosahované při prodeji jízdenek v České republice. Proti těmto odborným zjištěním znaleckých ústavů pak stojí tvrzení obžaloby, že za prodej jízdních dokladů měl Dopravní podnik hl. města Prahy platit firmě Šoch méně než firmě Cross Point s.r.o., kdy rozdíl činí 320.852.325,39 Kč, což má být způsobenou škodou. Toto tvrzení však nebylo provedenými důkazy potvrzeno, kdy soud I. stupně po zhodnocení všech důkazů dospěl k závěru, že nebyl prokázán vznik jakékoli škody. Nalézací soud pak dospěl k závěru, že na základě výběrového řízení byla se spol. Cross Point s.r.o. podepsána smlouva. Na podkladě veřejné zakázky tak došlo k výběru dodavatele na prodej jízdních dokladů, kdy spol. Cross Point s.r.o. tuto službu poskytovala a tak v žalobním návrhu označený skutek dle přesvědčení nalézacího soudu není trestným činem, kdy zároveň podrobně uvedl, proč nemohl vycházet ze znaleckého posudku Ing. Jana Juráně. Pokud jde o zprošťující výrok týkající se bodu I. 2) obžaloby týkající se spol. Neograph a.s., nalézací soud měl k dispozici výpovědi obž. Ing. Martina Dvořáka, Ing. Ivo Štiky, Ing. Jana Janků, kdy pouze obž. JUDr. Petr Kmeť využil svého práva a to jak v přípravném řízení, tak při hlavním líčení a k věci nevypovídal. Dále měl nalézací soud k dispozici řadu svědeckých výpovědí, které v rámci svého odůvodnění rozsudku řádně hodnotil, kdy jde o svědecké výpovědi svědků Mgr. Jiřího Brože, Mgr. Davida Plecitého, RNDr. Miroslava Musila, který je zároveň znalcem z oboru kriminalistika, specializace technické zkoumání dokladů a písemností jakož i ověřování pravosti platidel a oboru písmoznalectví, který se vyjadřoval k ochranným prvkům jízdenek. Rovněž měl nalézací soud k dispozici svědeckou výpověď Ing. Richarda Bulíčka, Ing. Vladimíra Abrahama, Olgy Dudkové, Mgr. Márie Ševčíkové, Ing. Petra Mikše, Mgr. Michala Pčolara, Ing. Bohuslava Macešky, Ing. Tomáše Vydry, JUDr. Michala Hradeckého, Mgr. Romany Derkové, Ing. Pavla Jirky, Wernera Klenota, Ing. Jiřího Hříbala, doc. Milana Kindla a doc. Josefa Zachariáše, dále svědkyně Nadi Putrovcové, Václavy Franceové, dále svědků Bc. Štefana Semerdžieva, Ing. Radovana Vávry, JUDr. Vladimíra Sitty, rovněž měl nalézací soud k dispozici množství písemných důkazů, včetně odborných vyjádření Ministerstva financí ČR, kdy se podrobně zabývá otázkou výkladu pojmu cenina, poukazuje na stanoviska MF ČR, jakož i stanovisko soudního znalce z oboru kriminalistiky a písmoznalectví RNDr. Miroslava Musila, zabývá se i otázkou, zda na zakázku ohledně výroby jízdních dokladů spol. Neograph a.s., bylo možno aplikovat výjimku ze způsobnosti zákona v § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, kdy poukazuje na výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 4. 2010, jakož i stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Západočeské univerzity v Plzni. Rozebírá otázku, zda bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zda tedy byla správně uplatněna výjimka dle § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, kdy odkazuje na další písemné důkazy, jako je zpráva Státní tiskárny cenin, (dále jen STC), či NBÚ, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, (dále jen ÚOHS), zopakoval svoje stanovisko na možnost aplikovat výjimku z působnosti zákona uvedenou v § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách i v roce 2010. Dále nalézací soud hodnotí závěry znaleckých posudků, mimo jiné znalce doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka k možnostem aplikace zákonné výjimky plynoucí právě z ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Nalézací soud měl k dispozici a hodnotil i vyjádření NBÚ ze dne 27. 3. 2018, jakož i písemné důkazy týkající se padělků jízdenek MHD v období roku 2007. Nalézací soud rovněž hodnotí závěry znaleckých posudků, jakým byl znalecký posudek z oboru kriminalistika – odvětví pravosti platidel a cenin ze dne 18. 10. 2007 zpracovaný znalcem RNDr. Miroslavem Musilem. Poukazuje na odborný posudek ke kvalitě papírového způsobu zpracování nového typu jízdenek DPP, zabývá se i možnou výší škody, pokud by DPP nepřistoupil k objednání nového typu jízdenek. Zabývá se otázkou vzniklé škody, kdy hodnotí znalecký posudek znalce Ing. Jana Juráně, který byl přibrán již v přípravném řízení, zabývá se dále znaleckým posudkem k posouzení ceny a služby poskytované spol. DPP v oblasti zajištění tisku jízdenek, který zpracovali Ing. Minsterová a Ing. Sekanina ze znaleckého ústavu Equita Consulting, kdy závěrem je mimo jiné, že nelze stanovit cenu obvyklou z důvodu neexistence stejné nebo obdobné, či ekonomicky porovnatelné služby v běžném obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění z důvodu použití ceninového papíru jakož i vyššího počtu použitých ochranných prvků, specifické kombinace použitých ochranných prvků z různých úrovni ochrany, použití tajných ochranných prvků, kdy závěry tohoto znaleckého posudku považuje nalézací soud za správné, jasné a úplné na rozdíl od znaleckého posudku Ing. Juráně. Mimo jiné se zabývá i znaleckým posudkem Equity Solutions Appraisals s.r.o., jímž byl proveden revizní znalecký posudek. Soud I. stupně měl rovněž k dispozici znalecký posudek z oboru kriminalistiky, odvětví technické zkoumání cenných papírů, cenin, dokumentů a dokladů, ověřování jejich pravosti ve věci posouzení zadaného DPP ze dne 16. 6. 2016 vypracovaný znalcem Vladimírem Malovíkem, CSc. Nalézací soud se dále zabývá otázkou eventuálně vzniklé škody DPP, kdy dospívá k závěru, že všechny znalecké posudky, které se mimo jiné zabývají hodnocením správností výsledků a kvalit znaleckého posudku Ing. Juráně, z něhož vycházela obžaloba, opakovaně a nezávisle na sobě vytýkají stejné vady, kterými je neukotvení znaleckého posudku z hlediska podkladů, metodická nesprávnost znaleckého posudku Ing. Juráně, nezohlednění zásadních kritérií a rovněž i početní chyby a nekonzistentní závěry znalce. Z tohoto důvodu nalézací soud nemůže vycházet ze znaleckého posudku Ing. Juráně, který byl jinak obžalobou použit jako stěžejní podklad pro stanovení výše způsobené škody. Všechny ostatní revizní znalecké posudky nezávisle na sobě docházejí k závěru, že nelze stanovit výši škody z důvodu neexistence stejného nebo ekonomicky porovnatelné služby v běžném obchodním styku. Ze znaleckého posudku Equity Solutions Appraisals s.r.o., navíc vyplývá, že ze spol. Neograph a.s. sice dodávala za cenu o něco vyšší než dodavatel předchozí i následný, avšak tato vyšší cena dodávaných jízdenek byla kompenzována kvalitou jízdních dokladů a jejich ochranných prvků. Znalecký ústav BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. dále kvantifikoval škodu, která mohla DPP potencionálně vzniknout při nečinnosti za situace masového výskytu falsifikátů jízdních dokladů, které by vedly ke snížení tržeb DPP až o 82 mil. Kč oproti situaci, kdy došlo k uzavření nového smluvního vztahu mezi DPP a spol. Neograph a.s. Na základě všech těchto důkazů pak dospěl nalézací soud k závěru, že skutek popsaný a vymezený obžalobou pod bodem I.2) se částečně stal, kdy došlo k zadání veřejné zakázky na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků formou jednacího řízení bez uveřejnění a to za užití zákonné výjimky § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, kdy dospěl k závěru, že jízdní doklady lze považovat za ceninu, kdy zabezpečovací prvky v nich podléhají režimu zákona o utajovaných informacích, přičemž na tomto podkladě došlo k uzavření rámcové smlouvy o dílo na dodávku jízdních dokladů mezi DPP a spol. Neograph a.s., což bylo také plněno a z tohoto důvodu skutek označený v obžalobě není dle přesvědčení nalézacího soudu trestným činem. Hodnocení důkazů soudem I. stupně k tomuto skutku jsou obsaženy v odůvodnění napadeného rozsudku pod body 548-710. Pokud jde o odůvodnění zprošťujícího výroku pod bodem I. 3), hodnocení důkazů nalézacím soudem se nalézá v části odůvodnění napadeného rozsudku pod body 712-862. Nalézací soud zde hodnotí jednak výpovědi obžalovaných Ing. Martina Dvořáka, Ing. Ivo Štiky, Petra Michala, Mgr. Marka Stubley, Mgr. Davida Michala, kdy zde hodnotí i výpovědi stěžejních svědků a to Ing. Pavly Hoškové, Martina Cechla, Milana Jelínka, Mgr. Jany Jež, Ing. Jana Kolouška, Kateřiny Polákové, Jiřího Kopeckého a Jana Svobody, kdy však měl k dispozici i výpovědi svědků Ing. Milana Křístka, Bc. Magdaleny Češkové, Vladimíra Pospíšila, Mgr. Ondřeje Pečeného a Mgr. Oldřicha Hanuše, které rovněž v rámci odůvodnění svého zprošťujícího rozsudku nalézací soud hodnotí. Rovněž měl nalézací soud k dispozici i písemnou dokumentaci týkající se tohoto žalovaného jednání a to předmětné smlouvy jakož i výzvu k podání nabídky DPP spol. Crowsnest a.s. a to prostřednictvím spol. WERO Group s.r.o. jakož i nabídku spol. Crowsnest a.s., a veškerou dokumentaci týkající se tohoto výběrového řízení a na to navazující smluvní dokumentaci. Nalézací soud rekapituluje i časový vývoj tohoto smluvního vztahu, kdy poukazuje na mimořádně rozsáhlé dokazování, přičemž dospívá k závěru, že nebyl proveden jediný důkaz svědčící o trestné činnosti obžalovaných, která jim byla kladena obžalobou za vinu. Nalézací soud měl k dispozici i závěry posudku spol. Deloitte Advisory s.r.o., když se zabývá i důvodností spojení zakázky na samostatnou dodávku služby SMS jízdenek a služby m-peněženka, kdy poukazuje i na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 AFS 198/2006 ze dne 27. 6. 2007 včetně zpráv ÚOHS. Nalézací soud měl k dispozici i právní stanoviska, zabýval se i otázkou souběhu funkcí obž. Ing. Dvořáka ve smyslu podpisu smluvní dokumentace, kdy dospívá k právnímu závěru, že nemohl akceptovat neplatnost předmětných smluvních vztahů, jak se toho domáhal státní zástupce. Předmětné smlouvy vztahy nebyly nikterak zpochybňovány, bylo z nich plněno a absence podpisu druhého člena představenstva nemůže způsobit neplatnost předmětných závazkových vztahů. I u tohoto jednání dospěl nalézací soud k závěru, že po provedení všech důkazů nelze hovořit o způsobení škody ve smyslu § 137 tr. zákoníku, kdy v závěru dospěl k přesvědčení, že skutek popsaný a vymezený pod bodem I. 3) se částečně stal. Bylo prokázáno, že došlo na podkladě zakázky k výběru zadavatele na službu SMS jízdenku a m-peněženku, byla uzavřena předmětná smluvní dokumentace, přičemž tato služba byla rovněž poskytována, avšak v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Stejně jako pod body I. 1), I. 2) tak i pod bodem I. 3) dospěl nalézací soud k závěru, že je zde plně na místě postup dle § 226 písm. b) tr. řádu. Hodnocení důkazů v bodu I. 3) je pak uvedeno v odůvodnění napadeného rozsudku pod body 712-807. V návaznosti na tyto zprošťující výroku ohledně zdrojové trestné činnosti pak navazuje hodnocení důkazů u skutků popsaných pod bodem II. 1)-3) týkající se legalizace, kdy tyto důkazy k bodům II.1)-3) jsou hodnoceny pod body 808-837, kdy nalézací soud hodnotí výpovědi obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky, svědků Ing. Ondřeje Beneše, Martina Fišera, Ing. Petra Eliáše, Daniela Konráda, Magdalény Mičkové, Lenky Novákové, Mgr. Alžběty Schirlové, Mgr. Milana Kučery, Mgr. Jakuba Mečla, Mgr. Vladimíry Gajdarusové, JUDr. Olgy Fojtíkové, Mgr. Víta Plichty, kdy jde o osoby spojené zejména tehdejší advokátní kanceláře AK Šachta & Partners v.o.s., jakož i spol. Peskim s.r.o., spojené rovněž s touto advokátní kanceláří. Toto hodnocení důkazů souhrnně obsahuje odůvodnění napadeného rozsudku pod body 808-837, na což navazuje hodnocení důkazů skutků II.1) pod body 838-862, kdy nalézací soud hodnotí výpovědi obžalovaných Jana Waltra, JUDr. Pavla Švarce, Mgr. Marka Stubley, Petra Michala, Ing. Jaroslava Kubisky, Mgr. Davida Michala, Mgr. Karolíny Babákové, Ivo Rittiga, Jany Šádkové jakož i slyšených svědků, kdy jde jednak o zaměstnance spol. Peskim s.r.o. (Ing. Beneš, Konrád, Mičková, Nováková) a dále výpovědi advokátů spolupracujících s AK Šachta & Partners v.o.s. (Mgr. Schirlová, Mgr. Kučera, Mgr. Mečl, Mgr. Gajdarusová, Mgr. Fojtíková, Mgr. Plichta), přičemž konstatuje, že tito slyšení svědci neuvedli ve vztahu ke skutku popsanému v obžalobě pod bodem II.1) žádné podstatné konkrétní skutečnosti, přičemž relevantní skutečnosti neuvedli ani slyšení svědci Fišer a Eliáš. Pokud jde o bod II.2) výroku obžaloby, hodnocení důkazní situace se nachází pod body 863-897 odůvodnění napadeného rozsudku, kdy soud I. stupně měl k dispozici výpovědi obžalovaných Ing. Jana Janků, Petra Michala, Mgr. Marka Stubleye, Jana Valtra, Ing. Jaroslava Kubisky, Mgr. Davida Michala, Mgr. Karoliny Babákové, Ivo Rittiga, kdy obž. JUDr. Peter Kmeť, jak je shora uvedeno, využil jak v přípravném řízení, tak při hlavním líčení svého práva odmítnout výpověď. Rovněž měl nalézací soud k dispozici výpověď obž. Jany Šádkové, svědků Václavy Franceové, Ing. Vladimíra Sitty a JUDr. Vladimíra Sitty. Na základě těchto provedených důkazů pak nalézací soud dospívá k závěru, že provedených dokazováním nebylo prokázáno, že by převáděné finanční prostředky byly získány trestnou činností spol. Neograph, a.s. kdy tak nebyl prokázán zdrojový trestný čin a i v tomto případě muselo dojít k procesnímu postupu dle § 226 písm. b) tr. řádu ke zproštění obžaloby jako bod bodem II.1). Konečně pokud jde o bod II. 3), nalézací soud hodnotí i výpovědi obžalovaných Mgr. Marka Stubleye, Ing. Marie Novákové, Ing. Jaroslava Kubisky, Mgr. Davida Michala, Mgr. Karolíny Babákové, Mgr. Ferdinanda Überalla, Ivo Rittiga, Jany Šádkové a JUDr. Aleše Rozehnala, zabývá se vztahem jednotlivých obžalovaných, kdy hodnotí i svědecké výpovědi zejména zaměstnanců spol. Peskim s.r.o., kdy jde o svědky Ing. Beneše, Konráda, Míčkovou, Novákovou a advokátů spolupracující s AK Šachta & Partners v.o.s. Mgr. Schirlovou, Mgr. Kučeru, Mgr. Mečla, Mgr. Gajdarusovou, JUDr. Fojtíkovou a Mgr. Plichtu. Opětovně uvádí, že ani ke skutku pod bodem II. 3) týkající se legalizace výnosů ze zdrojové trestné činnosti ohledně společnosti Crowsnest nebyly zjištěny žádné podstatné skutečnosti, kdy tvrzení svědka Fišera pak nebyla hodnocena jako věrohodná. Hodnotí i oznámení švýcarských orgánů a na základě všech těchto důkazů opětovně poukazuje na zproštění zdrojové trestné činnosti a dospívá k závěru, že ani v tomto případě nebylo provedeným rozsáhlým dokazováním prokázáno, že by tyto převáděné finanční prostředky byly získány trestným činem na území České republiky ohledně spol. Crowsnest. Toto jednání rovněž není trestným činem a stejně jako pod bodem II. 1)-2) i pod bodem II.3) je to důvodem pro postup dle § 226 písm. b) tr. řádu. Vzhledem k tomu, že došlo ke zprošťujícímu výroku, učinil nalézací soud, jak odůvodnil pod bodem 930 výroku napadeného rozsudku obligatorní výrok ohledně náhrady škody, kdy poškozenou spol. DPP odkázal s jejím nárokem na náhradu škody ve smyslu § 229 odst. 3 tr. řádu na občanskoprávní řízení. Tolik stručně konstatuje Vrchní soud v Praze k odůvodnění zprošťujících výroků rozsudku soudu I. stupně, kdy jinak odkazuje na odůvodnění napadeného rozsudku pod bodem 1-930 odůvodnění napadeného rozsudku.

Podstatný obsah podaných odvolání

4. Proti tomuto rozsudku přímo do protokolu podal odvolání intervenující státní zástupce, přičemž jeho odvolání bylo následně obsáhle dne 17. 2. 2020 a následně dne 14.5.2020 odůvodněno. Rovněž včas a řádně podal odvolání poškozený DPP a poté, co odvolací soud zjistil, že by se poškozený JUDr. Vladimír Sitta v přípravném připojil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody, přičemž mu nebyl doručen, resp. jeho zmocněnci JUDr. Filipu Matoušovi rozsudek nalézacího soudu, což napravil odvolací soud sám, kdy rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 47 T 7/2017 ze dne 17. 5. 2019 zaslal zmocněnci JUDr. Vladimíra Sitty, který následně využil svého práva a rovněž podal včas do tohoto rozsudku odvolání, které i následně odůvodnil. Pokud jde o samotný podstatný obsah odvolání státního zástupce VSZ v Praze, které směřuje do všech výroků napadeného rozsudku a je podáno v neprospěch všech obžalovaných. V první části svého odvolání a to pokud jde o bod I. 1) obžaloby skutek Cross Point s.r.o., nejprve rozebírá výpověď obž. Martina Dvořáka, kdy vytýká soudu I. stupně, že řádně nezohlednil obsah výpovědi obžalovaného, státní zástupce sám hodnotí jeho výpověď s odkazem na obsah výpovědí dalších slyšených svědků, jakož i důkazů. Obdobný závěr ohledně řádného nezhodnocení výpovědi nalézacím soudem shledává státní zástupce, pokud jde o obsah výpovědi obž. Ing. Tomáše Petany. Dále podrobně rozebírá a sám hodnotí výpovědi svědků k tomuto bodu, kdy jde o svědecké výpovědi Mgr. Hanuše, Ing. Dalešického, Jírovcové, Ing. Pomazala, svědků Miroslava Hájka, Ing. Choutky, Ing. Šocha, Milana Procházky, rozebírá i podrobněji výpovědi prodejkyň jízdních dokladů, vyjadřuje se i k tvrzené neplatnosti smluv mezi DPP a Ing. Šochem, kdy zejména za neodůvodněný a nepřezkoumatelný považuje předčasný závěr nalézacího soudu, který dovozuje neplatnost předmětného smluvního vztahu od uzavření 9. dodatku. Rozebírá srovnání kvality poskytovaných služeb Ing. Šocha a spol. Cross Point s.r.o., vytýká nalézacímu soudu, že se nezabýval, jaké odborné útvary stanovily kritéria veřejné zakázky, přičemž zadávací dokumentaci podepsal právě obž. Ing. Dvořák. Zabývá se otázkou ustanovených požadavků výběrového řízení, zejména ve vztahu k požadavku na ISO, vzdělání prodejců, poukazuje na diskriminační povahu požadované znalosti cizích jazyků u 26 prodejců. Je přesvědčen, že kritéria zadávací dokumentace stanovoval obž. Ing. Dvořák, přičemž šlo o zvýhodňující kritéria ve prospěch spol. Cross Point s.r.o. Trvá na svém závěru, že za dané situace, kdy obž. Ing. Dvořák a Ing. Petana nezohlednili dvojnásobnou cenu za nabízené služby oproti ceně služby, kterou dodával Ing. Šoch, vytýká jim, že tam nedošlo ke zrušení zadávacího řízení. Poukazuje i na výpovědi člena hodnotící komise Ing. Choutky, vytýká soudu I. stupně, že ohledně účelu obohacení se nejméně u obž. Ing. Dvořáka a Ivo Rittiga, nevyhodnotil listiny zajištěné orgány činným v trestním řízení Švýcarska. Rozebírá jednotlivé vztahy firem, kdy toto zobrazuje v rámci časové řady, kdy vytýká, že tyto listinné důkazy soud I. stupně řádně nezhodnotil a považuje takovýto postup soudu za opomenuté důkazy. Následně rozebírá uzavření dodatku č. 2 mezi obž. Ing. Dvořákem a obž. JUDr. Švarcem týkající se prodeje jízdenek přes e-shop, vytýká soudu I. stupně, že i tyto skutečnosti řádně nevyhodnotil. V následné části se ve svém odvolání vyjadřuje ke způsobené škodě pod bodem I. 1), nesouhlasí se závěrem soudu I.stupně i ohledně hodnocení znaleckých posudků a stanovení výše škody, načež následuje argumentace státního zástupce k legalizaci výnosu ze spol. Cross Point s.r.o., kdy jde o skutek II. 1) obžaloby, opětovně vytýká soudu I. stupně opomenuté důkazy, poukazuje na vztah zahraničních firem zejména s ohledem na tabulku vydanou obž. Kubiskou, kdy rozebírá činnost jednotlivých obžalovaných. V další části svého odvolání pod bodem I. 2) obžaloby skutku ohledně spol. Neograph a.s. vytýká soudu I. stupně nesprávné hodnocení svědecké výpovědi JUDr. Vladimíra Sitty, vytýká soudu I. stupně porušení ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu, kdy řádně nezohlednil veškeré potřebné důkazy týkající se smluvního vztahu mezi DPP a Neographem a.s., jakož i podíl obž. JUDr. Kmetě, kdy soud I. stupně nezohlednil, že bez zřetele na odborné útvary obž. Ing. Dvořák mimo rámec zákona o veřejných zakázkách oslovil jediného dodavatele a to spol. Neograph a.s., přičemž zde nebyl jediný důvod neoslovit stávajícího dodavatele Státní tiskárnu cenin (dále STC). Zastává názor, že samotná jízdenka není cenina a nebyl tak dán důvod pro postup dle § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, rozebírá obsah dokazování k tomuto pojmu ze strany soudu I. stupně. Poukazuje na obsah zprávy NBÚ ze dne 17. 7. 2013, kdy tuto skutečnost nalézací soud řádně nevyhodnotil. Předmětem dodávek dle přesvědčení státního zástupce nebyly utajované informace, rozebírá výpovědi jednotlivých slyšených osob v rámci trestního řízení, zabývá se i obsahem právního auditu AK Šachta & Partners v.o.s., konstatuje e-maily i příslušné smlouvy. Pokud se nalézací soud opírá o stanovisko ÚOHS, nezohledňuje soud I. stupně, že podkladem pro toto stanovisko bylo právě sdělení obž. Ing. Dvořáka, kdy základní otázkou je, zda předmět plnění obsahoval či neobsahoval utajované informace. V tomto směru hodnotí i závěry znalce doc. Jurčíka. Vytýká soudu I. stupně, že řádně nezhodnotil ukončení příprav veřejné zakázky obž. Ing. Dvořákem pro dodavatele nových jízdenek. Na základě provedených důkazů je přesvědčen, že to byl obž. Ing. Dvořák, kdo zrušil připravovanou veřejnou zakázku a byl to on, kdo učinil dotazy ohledně klasifikace jízdenek jako ceninu a byl to koneckonců on, kdo učinil výzvu pouze jedinému dodavateli a to spol. Neograph a.s. Podrobně se zabývá i smlouvou o poradenství a zprostředkování mezi spol. Cokeville Assets Inc. a spol. Neograph a.s., kdy za spol. Cokeville Assets Inc. tuto podepsal obž. Peter Kmeť a za spol. Neograph a.s. obž. Ing. Jan Janků. Poukazuje na výši odměny za poskytnuté služby 0,17 hal. za každý objednaný kus jízdenek, v případě mimořádných objednávek 0,34 hal. kus jízdenek, kdy smlouva měla být podepsána 10. 8. 2007. Podstata těchto poskytnutých služeb byla koneckonců zpochybněna i v rámci rozhodování Městského soudu v Praze v civilním řízení, podstata služeb spol. Cokeville Assets Inc. nebyla zřejmá ani zaměstnancům Neographu, podrobně rozebírá další skutečnosti ohledně tohoto smluvního vztahu, zpochybňuje závěry znaleckého posudku znaleckého ústavu Equita Consulting s.r.o., k němuž byla vyslechnuta jeho zpracovatelka Ing. Minsterová, která nebyla schopna přesvědčivým způsobem ani reagovat na otázky státního zástupce. Posléze v rámci odůvodnění svého rozsudku cituje obsahy znalce Vladimíra Malovíka, CSc., poukazuje na opomenuté důkazy, které nebyly soudem I. stupně řádně zhodnoceny týkající se bodu I. 2), kdy zde cituje zejména listinné důkazy týkající se tohoto smluvního vztahu mezi spol. Neograph a.s. a DPP, dále týkající se STC jakož i e-mailovou korespondenci a další smluvní dokumentaci. Poukazuje, že řádně nebyla zhodnocena i fakturace mezi spol. Cokeville Assets Inc. a spol. Neograph a.s., popisuje činnost jednotlivých obžalovaných, které dle jeho přesvědčení se na této trestné činnosti měli podílet. K bodu II. 2), které navazuje na jednání pod bodem II. 1) vytýká soudu I. stupně, že pouze kuse hodnotil výpovědi obžalovaných a svědků, ale vůbec nehodnotil podstatné listinné důkazy obsahující e-mailovou komunikaci, výpisy z bankovních účtů, korporátní dokumentaci, smlouvy a další listiny, které byly mimo jiné zajištěny švýcarskými orgány činnými v trestním řízení, jakož i listiny vydané obž. Ing. Kubiskou a listiny zajištěné při domovních prohlídkách, kdy následně tyto dokumenty v rámci odůvodnění svého odvolání cituje. Pokud jde o odvolání státního zástupce k bodu I. 3), ztotožňuje se s nalézacím soudem tak jak hodnotil výpověď důležitého svědka Pospíšila, avšak zároveň tuto výpověď nalézací soud dle státního zástupce nezhodnotil ohledně zanedbatelného využívání e-peněženky oproti SMS jízdence. Rovněž poukazuje na nelogické části výpovědi dalšího důležitého svědka Svobody, souhlasí se způsobem vyhodnocení svědecké výpovědi svědkyně Mgr. Jany Jež, rovněž se nalézací soud nevypořádal řádně s výpověďmi svědků Kolouška a Cechla, zejména v souvislosti s ostatními důkazy. Vytýká rovněž soudu I. stupně, že řádně nezhodnotil posudek spol. Deloitte Advisory s.r.o., konstatuje závěry této společnosti, které nebyly řádně vyhodnoceny. Vytýká soudu I. stupně selektivní přístup k provedeným důkazům, kdy opětovně konstatuje časovou souslednost uzavírání jednotlivých smluv, poukazuje i na e-mailovou korespondenci, ze které vyplývá, že pokud jde o jednání pod bodem I. 3), celou záležitost zorganizoval právní poradce obž. Ing. Dvořáka obž. Mgr. Bc. Michal, který účelově využívá licenci spol. Direct Pay, připravuje holdingovou zahraniční strukturu pro odčerpání zisků spol. Kyrenia GbmH, kdy popisuje podíl i ostatních obžalovaných. Pokud jde o výši škody, vycházel státní zástupce z finančních prostředků, které byly vyplaceny spol. Crowsnest a. s. spol. Kyrenia GbmH za licenci, kterou spol. Crowsnest a.s. disponovala a od spol. Kyrenia GbmH ji účelově znovu získala, přičemž tento navíc spol. Direct Pay jako vlastníka patentu vlastnil. V závěru svého odvolání se domáhá doplnění dokazování jednak o záznam prostorového odposlechu, kdy šlo o sledování osob a věcí v pokoji č. 36 Ventana Hotel Prague na adrese Celetná 600/7, Praha 1 v době od 27. 3. do 29. 3. 2012, a které byly řádně povoleno soudkyní Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0Nt 5844/2012 ze dne 9. 3. 2012 a který je dle přesvědčení státního zástupce procesně použitelný. Rovněž se domáhá provedení důkazu, kterým je výslech ze záznamu o sledování vnitřních prostor číslované kanceláře v galerii Nové Butovice užívané advokáty Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou, kde rovněž toto sledování bylo povoleno soudcem Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 33 Nt 2013/2015 ze dne 28. 5. 2015. Rovněž žádá, aby jako důkaz byl proveden záznam o sledování osob a věcí spočívající v obsahu zásilek odeslaných spol. MSB Legal povolené soudcem Okresní soudu Praha-západ pod sp. zn. 33 Nt 2013/2015 z 26. 2. 2015. Domáhá se rovněž, aby byl proveden důkaz datovým nosičem obsahujícím záznam elektronických dat deníku Mgr. Dbalého včetně obsahu jeho mobilního telefonu, a navrhuje provedení důkazů, které nebyly nalézacím soudem akceptovány. Jde o návrh na výslech svědků JUDr. Daniela Teleckého a JUDr. Milana Teleckého, kdy šlo členy hodnotící komise ve vztahu k jednání pod bodem I. 1), dále se domáhá výslechu svědků Kateřiny Jánské, Ing. Martiny Vychytilové, Barbory Bohuslavické, Petry Rosenbaumové, Marcela Petríka, Evy Schneiderové, kteří působili ve spol. Peskim s.r.o., s kterou měly být mimo jiné legalizovány výnosy z trestné činnosti a Lucie Vítkové, na kterou odkazují zásadní svědci jako je svědek Fišer a obž. Ing. Kubiska, Ing. Lubomír Moučka, který za spol. KMPG na základě požadavku obž. Mgr. Bc. Davida Michala zpracovával vyjádření k daňové optimalizaci ohledně jednání pod bodem I. 3). Má být rovněž vyslechnuta svědkyně Jana Lütken, která sehrála jako správkyně celých holdingových struktur naprosto zásadní roli. Závěrem se pak domáhá zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí, neboť nalézací soud postupoval v rozporu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. řádu, nevypořádal se s rozsáhlou materií důkazů a závěry, ke kterým dospěl, považuje státní zástupce za neodůvodněné a nepřezkoumatelné. Státní zástupce doplnil své písemné odůvodnění odvolání dodatkem datovaným dne 14.5.2020. V první části svého doplněného odvolání se zabývá použitelností záznamu ze sledování osob a věcí pořízených dle § 158d odst. 1, 2, 3 tr. řádu v jiné trestní věci ve smyslu § 158d odst. 10 tr. řádu. Podrobně rozebírá komentář k trestnímu řádu vydavatelství C. H. Beck, jakož i komentář k trestnímu řádu z vydavatelství Wolters Kluwer autora JUDr. Jana Laty Ph.D. odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1638/4, byť si je vědom, že Ústavní soud uvedl, že před případným zásahem Ústavního soudu je třeba dát prostor orgánům v trestním řízení, aby posoudily samy věc s přihlédnutím ke všem zárukám, kdy Ústavní soud odkázal na znění § 158d odst. 10 tr. řádu. Státní zástupce v další části rozebírá, co může být použité jako důkaz ve smyslu § 89 odst. 2 tr. řádu. Rovněž poukazuje na právní úpravu uvedenou v § 88 odst. 6 tr. řádu, kdy tuto problematiku uzavírá závěrem, že při užití zásady obecné použitelnosti důkazů v situaci, kdy ustanovení § 158d tr. řádu nestanovuje limity pro použití důkazů získaného postupem orgánů činným v trestním řízení podle § 158d odst. 2, 3 tr. řádu, jsou tyto použitelné bez omezení v jakékoliv trestní věci. Státní zástupce nesouhlasí s úzkým výkladem § 158d odst. 10 tr. řádu s odkazem na odst. 2. Poukazuje na odlišný právní názor ohledně použití tohoto důkazu v jiné trestní věci a to v rozsudku Městského soudu v Praze sp.zn. 1 T 5/2015 ze dne 11.11.2019, jakož i v odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2 To 30/2018 ze dne 20.3.2019. Pochybení nalézacího soudu vidí i ve skutečnosti, že nebyl proveden jako důkaz tzv. Dbalého deník, což rozebírá v rámci odůvodnění, namítá opět, že nebylo vyhověno návrhu státního zástupce na výslech dalších svědků a to JUDr. Daniela Teleckého a JUDr. Milana Teleckého, dále nebyly provedeny výslechy osob a to Jánské, Ing. Vychytilové, Bohuslavické, Rosembaumové, Ing. Petríka, Schneiderové a Vítkové, kdy při odůvodnění neprovedení těchto důkazů konstatuje naopak důvody pro jejich výslech. Poukazuje rovněž na nutnost výslechu svědkyně Jany Lütken, domáhá se rovněž opakovaného výslechu Ing. Kolouška. Vytýká nalézací soudu, že nehodnotil výsledek místního šetření specializovaného finančního úřadu týkající se společnosti Cokeville, resp. provize této společnosti vyplacené. V příloze odvolání pak předložil státní zástupce zadávací karty standardu, z kterých je patrné, že datum od počátku plnění dodavatelů služeb prodeji jízdních dokladů nějak nezměnily relevantní interní předpisy. V závěrečné části svého doplněného odvolání se opětovně domáhá provedení důkazu záznamem prostorového odposlechu pokoje č. 36 Ventana Hotel Prague na adrese Celetná 7/600, Praha 1, dále důkazu – výsledek ze sledování záznamem sledování vnitřních prostor kanceláře na Galerii Nové Butovice užívané advokáty Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou z AK MSB Legal rovněž důkazu – záznam o sledování osob a věcí spočívající v obsahu zásilek, odesílaných společností MSB Legal v.o.s. Jako důkaz by měl být rovněž proveden jako důkaz datový nosič obsahující tzv. Dbalého deník a výslech svědků, které státní zástupce opakovaně navrhuje, zároveň měl být proveden nově zajištěný listinný důkaz platební výměry specializovaného finančního úřadu a zadávací karty standardu. 5. Pokud jde o odvolání poškozeného Dopravního podniku hl. m. Prahy (dle jen DPP), poškozený DPP podal včas odvolání, které bylo následně i písemně odůvodněno, přičemž DPP je zastupován svým zmocněncem Mgr. et Ing. Petrem Prchalem. V rámci svého odvolání DPP s ohledem na závěry nalézacího soudu, který zprostil obžalované podané obžaloby, konstatuje, že nalézací soud nerozhodl o uplatněném nároku na náhradu škod, kdy byl DPP odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních dle § 229 odst. 3 tr. řádu. Poškozený DPP je přesvědčen, že ústavně právní komfortní výklad oprávnění k podání odvolání poškozeného musí nutně zahrnovat odvolání i pro případ obou variant výroku, tedy výroku odsuzujícího ale rovněž i výroku zprošťujícího, které neobsahuje výrok o náhradě škody. Proto se domnívá, že i jeho odvolání v případě tohoto zprošťujícího rozsudku je přípustné. Vytýká soudu I. stupně, že nebyly provedeny některé důkazy, jako byl záznam prostorového odposlechu, jednak kanceláře na galerii Nové Butovice užívané advokáty Mgr. Davidem Michalem a Mgr. Karolínou Babákovou, dále spočívající ve sledování věcí a obsahu zásilek odesílaných spol. MSB Legal, kdy poukazuje na skutečnost, že tyto důkazy navržené státním zástupcem by mohly přispět k objasnění vzájemných vztahů a správě korporací a korporátních struktur. Rovněž namítá, že se nalézací soud dostatečně nezabýval otázkou škody, která mohla vzniknout jednáním popsaným v obžalobě a byť se je poškozený vědom určitých obtíží, které jsou spojené s určováním výše způsobené škody ve smyslu předražení předmětu plnění, nelze přesto dle názoru poškozeného DPP rezignovat na přiměřenou snahu k objasnění této skutečnosti a domáhá se proto zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. 6. Konečně pokud jde o odvolání poškozeného JUDr. Vladimíra Sitty podaného prostřednictvím jeho zmocněnce JUDr. Filipa Matouše, jde o odvolání poškozeného, které napadá rozsudek nalézacího soudu v tom směru, že nalézací soud vůbec nerozhodl o jeho připojeném nároku na náhradu škody. Poukazuje na skutečnost, že se JUDr. Vladimír Sitta dne 20. 3. 2014 připojil s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení, kdy svůj nárok na náhradu škody ke dni sepsání návrhu vyčíslil na částku 74 543 989 Kč + DPH. Jde o cenu nemovitostí a dalších věcných hodnot spol. Neograph a.s., dále svoji škodu vyčíslil na částku 261.814,200 Kč, což měla být cena strojně technologického zařízení spol. Neograph, a.s., kdy zároveň poukazuje na to, že obžalovaní neoprávněně ze spol. Neograph a.s. vyvedli finanční prostředky minimálně ve výši 40 043 572 Kč. Rovněž se poškozený cítí být poškozen ztrátou dobrého jména spol. Neograph. a.s., svůj majetkový podíl v uvedené společnosti ohodnotil částkou 22 000 000 Kč, se kterou se včas připojil k trestnímu řízení, kdy vytýká, že orgány činné v trestním řízení poškozeného JUDr. Vladimíra