2. 6. 2023

Druhý zprošťující rozsudek MS Praha

Klíčové závěry soudu

Cenina, výběrové řízení, utajovaná informace
 • 216.  Důkazní prostředky o dohodě tvrzené v obžalobě tak neexistují
 • 220.  “Pokud tedy byla jízdenka všemi oslovenými odborníky a institucemi v době skutku vnímána a označena jako cenina, nelze prokázat „účelové označení“ obžalovanými, jak tvrzeno v obžalobě.
 • 241. Lze tedy shrnout, že dodávky jízdních dokladů ze strany společnosti Neograph prostřednictvím Státní tiskárny cenin Dopravnímu podniku hl. m. Prahy byly bezpochybností realizovány za užití utajované informace podle zákona o utajovaných informacích týkající se ochranných zabezpečovacích prvků jízdních dokladů jakožto cenin.
 • 243. … ÚOHS dospěl ve svém Výsledku k šetření podnětu ze dne 15. 4. 2010, č.j. ÚOHS-P330/20096/VZ-5477/2010/540/RDe k závěru, že na šetřený případ bylo možno aplikovat výjimku z působnosti zákona uvedenou v § 18 ZVZ
 • 244. Postup zadavatele byl tedy plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 • 260 – … si soud prvního stupně dovoluje uvést, že považuje za plně prokázanou oprávněnost využití tzv. negativní výjimky ze ZVZ. To reálně znamená, že DPP uzavírá smluvní vztah mimo režim ZVZ a bylo tudíž pouze na DPP, jakým způsobem bude uzavření smluvního vztahu administrovat a jaké podmínky pro dodavatele zvolí… K porušení zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti tedy prokazatelně nedošlo
 • 270. Z důkazů provedených u hlavního líčení plyne, že proces vyhotovení výzvy k podání nabídky obžalovaní Ing. Dvořák jako generální ředitel DPP a Ing. Štika jako ekonomický ředitel DPP nijak neovlivňovali. Předmětný proces vyhotovení výzvy k podání nabídky proběhl ve spolupráci příslušných odborných útvarů DPP s AK Šachta and Partners včetně právního oddělení DPP.
 • 272. STC tedy nebyla znevýhodněná, nýbrž „spokojená“. Lze doplnit, že společnost Neograph měla na polygrafickém trhu v ČR v oblasti ceninových papírů dominantní pozici. Neograph v posuzované době dlouhodobě spolupracoval s STC jako dodavatel ceninového papíru na výrobu pasů, kolků atd. Společnost Neograph byla tedy dostatečně kvalifikovaným a prověřeným uchazečem…
Ke škodě z padělků
 • 275. Z výše uvedeného plyne, že rozhodnutí DPP zajistit nového výrobce jízdních dokladů bylo zprávou policejního útvaru o výskytu většího množství kvalitních padělků výrazně ovlivněno, neboť bylo zřejmé, že pro zamezení bezprostřední škody hrozící DPP musí být nová série jízdenek odolnější vůči padělání, což plyne i z výslechu svědka Brože, Bulíčka a Musila…
 • 276. Je zřejmé, že DPP musel jednat rychle a na podkladě výše odůvodněné rozsáhlé analýzy se rozhodl pro obžalobou vytýkaný postup využití ustanovení § 18 ZVZ … důvody k ukončení přípravy zakázky standardním postupem tedy objektivně existovaly…
 • 282.  po uvedení jízdenek dodaných společností Neograph ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin na trh došlo k vymizení těchto padělků
 • 283. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v rozhodné době požadavky na novou lépe chráněnou jízdenku s užitím ve hmotě probarveného papíru mohla splňovat pouze společnost Neograph a urychleným přechodem na nový typ jízdenky předešel DPP ekonomickým ztrátám. … Že se jednalo o úspěšné řešení problematiky hrozících padělků, potvrdil později posudek znalce RNDr. Musila…
K vzniklé škodě
 • 296. Ze závěrů znaleckého posudku znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o. č. R14264/20 tak plyne, že vznik škody spočívající v předražení jízdenek dodávaných společnosti DPP společností Neograph na základě Rámcové smlouvy nelze prokázat.
 • 324. Provize obsažená v ceně Jízdenek, v každém případě snižovala zisk společnosti Neograph, ale nezvyšovala cenu Jízdenek … Na podkladě citovaného závěru znaleckého posudku a uvedené objednávky č. 7122000711 ze dne 15.12.2011 za jednotkovou cenu 0,38 Kč od STC považuje soud za prokázané, že provize obsažená v ceně Jízdenek Neograph nezvyšovala jejich cenu.
 • 329. začal DPP objednávat jízdenky od STC. Od roku 2012 byly jízdenky jiné kvality a levnější tak, že měsíční náklad za jízdenky byl na straně DPP zhruba o 900 tisíc Kč nižší. Z toho vyplývalo mediální zjednodušení, že jízdenky od Neographu byly předražené o těchto 900 tisíc Kč měsíčně … se ve skutečnosti jednalo o jiné jízdní doklady, s jinými ochrannými prvky a jinými výrobními náklady.
 • 332. Doplněným dokazováním však byl vznik škody definitivně vyloučen. … nebylo prokázáno, že by zástupci DPP porušili, byť z hrubé nedbalosti, podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobili škodu.
 • 334. Na podkladě výše popsaného doplněného dokazování dle pokynů odvolacího soudu a opětovného zhodnocení provedených důkazů dospěl nalézací soud k závěru, že ze strany obžalovaných Ing. Martina Dvořáka a Ing. Ivo Štiky nedošlo k protiprávnímu jednání uvedenému v podané obžalobě.

  Na základě rozsáhlého dokazování, které bylo soudem prvého stupně provedeno k objasnění skutku uvedeného pod bodem I./2) „skutku Neograph“, dospěl nalézací soud k závěru, že byť se skutek popsaný a vymezený obžalobou pod bodem I./2) částečně stal, tedy že došlo k zadání veřejné zakázky na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků za užití tzv. negativní výjimky dle § 18 odst. 1 písm. a) ZVZ, neboť jízdní doklady lze považovat za ceninu a zabezpečovací prvky v nich podléhají režimu zákona o utajovaných informacích, přičemž na tomto podkladě došlo k uzavření rámcové smlouvy o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků mezi DPP a společností Neograph, z níž bylo následně také plněno, avšak v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Soud proto procesním postupem podle § 226 písm. b) tr. řádu zprostil obžalované Ing. Martina Dvořáka a Ing. Ivo Štiku z tohoto skutku.

Odkazy na vybrané odstavce z rozsudku

Posudky ke stanovení údajné škody

Nepravdivé výpovědí svědků Sitta ml. a Sitta st.

Výpověď spolupracujícího obžalovaného Kubisky

Manipulativní interpretace a důkazní nouzi státního zástupce Borguly

Obsah

Rozsudek

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah