9. 6. 2023

Sittové v druhém rozsudku MS Praha

202. Nevěrohodný Sitta ml.

Výpověď svědka Ing. Vladimíra Sitty soud, vzhledem k rozporům mezi výpovědí a ostatními důkazy a současně i vzhledem k tomu, jak soud vnímal výpověď tohoto svědka před soudem z hlediska zásady ústnosti a bezprostřednosti, nehodnotí jako věrohodnou.

Svědek vypovídal před soudem dvakrát, přičemž podruhé byl výslech zaměřen z pokynu odvolacího soudu zejména na cenotvorbu jízdenky a období vyjednávání před uzavřením kontraktů s DPP a se STC.

Z obou výslechů je zřejmé, že svědek v rozporu s ostatními důkazy umenšuje svou roli při sjednávání obchodního vztahu mezi Neographem a DPP a Neographem a STC, jak ve vztahu k technologii (koncepci/struktuře) plánovaného jízdního dokladu, tak ve vztahu ke stanovení jeho ceny.

V rámci hodnocení svědecké výpovědi Ing. Vladimíra Sitty soud již v původním rozsudku poukázal na to, že svědek uvedl, že nevěděl, proč byla stanovena cena 37 haléřů a obchodních jednání o stanovení ceny, byť byl obchodní ředitel společnosti Neograph, se údajně neúčastnil.

Z emailu ze dne 19. 6. 2007 v 9:57:40 mezi svědkem a Petrem Mikšem však plyne, že strukturu ceny plánovaného cestovního dokladu zjišťoval u STC.

O provizi věděl od počátku…

Že svědek Ing. Sitta věděl o provizích daleko dříve, než tvrdil u hlavního líčení při svém prvním výslechu, svědčí mimo jiné email ze dne 14. 4. 2008 v 2:41, ve kterém spočítal „rentabilitu zakázky“ poměrem cena Neograph / cena Lobby.

Pokud svědek Ing. Sitta tvrdil u hlavního líčení, že smlouva na vyplácení provize se v Neographu objevila až někdy v polovině roku 2009, tedy rok a půl po podpisu smlouvy s DPP, lze poukázat na skutečnost, že nejpozději v dubnu 2008, kdy 14. 4. 2008 v emailu svým kolegům z představenstva JUDr. Sittovi a Ing. Janků sděluje, že „spočítal rentabilitu zakázky“, a ve kterém vyčíslil „zisk Neograph a zisk Lobby“.

203. Kontaktní osoba Sitta

203. Z článku 5. provizní smlouvy mezi Neograph a Cokeville Assets ze dne 10.8.2007 plyne, že v záležitostech poskytování informací klientovi (Neograph) a všech ostatních záležitostech vyplývající z této smlouvy je označen jako kontaktní osoba na straně klienta (Neograph) Vladimír Sitta, MBA (včetně mobilní, telefonního, emailového a faxového spojení).

Nemluvil pravdu

Lze považovat za vyloučené, že by byl svědek uveden jako kontaktní osoba na straně Neographu v předmětné zprostředkovatelské smlouvě bez svého vědomí či proti své vůli.

Je tedy nade vší pochybnost zřejmé, že svědek při prvním výslechu nemluvil před soudem pravdu o tom, že se o provizní smlouvě dozvěděl s odstupem jednoho a půl roku po jejím uzavření a až s tímto odstupem se s jejím obsahem seznámil.

204. Nevěrohodná výpověď

204. Jako nevěrohodnou soud hodnotil také výpověď svědka ohledně vývoje jeho spolupráce s policií a vysvětlení časového odstupu od zjištění „nekalostí“ s provizní smlouvou a oznámením policii.

3 roky mlčel…

Je s podivem, že svědek neinformoval DPP a příslušné orgány Policie ČR již v dubnu 2008 a učinil tak až tři roky po zahájení dodávek.

První průkazný záznam o kontaktu Ing. Sitty s policií pochází z 23. 11. 2011.  Rentabilitu zakázky si svědek Ing. Sitta mohl přibližně spočítat již v květnu 2007, kdy svědek poptával od STC důvěrnou kalkulaci ceny dodávek pro DPP a prokazatelně ji znal v dubnu 2008, jak plyne z výše uvedených emailových zpráv.

Klíčová emailová dokumentace z dubna 2008 prokazuje, že svědek si vyžádal fakturační údaje a poté zpracoval přehled pro vedení Neographu – JUDr. Sittu a a Ing. Janků

205. Zamlčení informací soudu

205. Při opakovaném (druhém) výslechu svědka se soud konkrétně zaměřil na obsah předmětného e-mailu „DP – rentabilita zakázky“ od Ing. Vladimíra Sitty ze dne 15.4.2008, 1.41 p.m. který je adresován JUDr. Vladimíru Sittovi a současně Ing. Janků.

K výslovným dotazům na slovo „Lobby“ z tohoto emailu a odpovídajícím položkám svědek uvedl, že: „Lobby“ je „asi nějaká skupina nějakých lidí, lobbistů. Nevím, co měli udělat. Znovu říkám, z toho e-mailu já nedokážu se vyjádřit k tomu kontextu, proč jsem to takto spočítal, proč v této struktuře, na základě jakého požadavku, na základě jakých dat, proč. Zeptejte se příjemců té informace. Možná, že jsem jen administrátor.“

Tuto část svědkovi výpovědi soud hodnotí jako zamlčení okolnosti podstatného významu pro rozhodnutí soudu. Pokud svědek je autorem textu a kalkulací v obsahové části emailu, je absurdní, že s vysvětlením obsahu a kontextu odkazuje na příjemce předmětného emailu.

207. Zatajení emailů před policií

207. Z výše uvedeného plyne, že Vrchní soud v Praze vzal v potaz pouze vybranou e-mailovou komunikaci Ing. Sitty, která se nachází ve svazcích 23 a 25 trestního spisu, kterou selektivně poskytl Policii ČR samotný svědek Ing. Sitta při svém výslechu.

Nalézací soud důrazně upozorňuje na kompletní e-mailovou komunikaci Ing. Sitty, která se nachází na datovém nosiči, který je součástí znaleckého posudku na čl. 5469-547020, ze které soud prvního stupně, jakožto objektivního důkazu, čerpá.

Výpověď svědka Ing. Vladimíra Sitty u hlavního líčení tak soud, vzhledem k výše uvedeným rozporům a současně i vzhledem k tomu, jak soud vnímal výpověď tohoto svědka v hlavním líčení z hlediska zásady ústnosti a bezprostřednosti, nehodnotí jako věrohodnou.

208. Nepravdivá výpověď Sitty staršího

208. Výpověď svědka JUDr. Vladimíra Sitty soud hodnotí v podstatných momentech důležitých pro rozhodnutí soudu jako nepravdivou.

Svědkova tvrzení o tom, co mu měl sdělit Ing. Janků o Dvořákovi a Rittigovi nebyla potvrzena žádným z těchto obžalovaných, ani věrohodnými svědky a rovněž nevyplynula z důkazů listinných.

Dále uvedl, že provizní platby byly důvodem konfliktu mezi svědkem a Ing. Janků, nicméně nedokázal věrohodně vysvětlit, proč konflikt vznikl až v roce 2011, když svědek prokazatelně znal rentabilitu zakázky včetně sumy provizních plateb od dubna 2008 a tedy věděl o provizních platbách několik let.

Výpověď svědka JUDr. Vladimíra Sitty u hlavního líčení tak soud, vzhledem k výše uvedeným rozporům a současně i vzhledem k tomu, jak soud vnímal výpověď tohoto svědka v hlavním líčení z hlediska zásady ústnosti a bezprostřednosti, nehodnotí jako věrohodnou.

209.  Umenšování podílu Sittů na zakázce

209. Z výpovědí Ing. Sitty a JUDr. Sitty je evidentní, že oba svědci se snaží distancovat od předkontraktačního a kontraktačního procesu v zakázce na dodávku jízdenek včetně svého podílu na technologii a cenotvorbě.

Z exaktních důkazů, kterými jsou zejména zajištěné emaily Ing. Sitty z období roku 2007 a 2008, však plyne, že role obou svědků byla významná, v případě Ing. Sitty až dominující, o čemž kromě uvedené emailové komunikace svědčí i to, že byl uveden jako kontaktní osoba nejen v rámcové smlouvě o dílo mezi Neograph a DPP, ale rovněž ve zprostředkovatelské/provizní smlouvě mezi Neograph a Cokeville Assets.

Oba svědci v kontraktačním procesu aktivně jednali, o jednotlivých krocích včetně uzavření zprostředkovatelské/provizní smlouvy byli zpraveni a nejpozději v dubnu roku 2008 prokazatelně znali přesnou rentabilitu zakázky včetně konkrétní ziskovosti. Proti zprostředkovatelské/provizní smlouvě však veřejně vystoupili až v roce 2011.

Vlastní zájmy Sittů

K tomu přistupují i další zjištěné okolnosti, a to „znalecká“ činnost Ing. Sitty ve vztahu k padělání jízdenek a aktivity JUDr. Sitty s firmou Nanograph. Z výše uvedeného plyne, že výpovědi obou těchto svědků nemohl nalézací soud vzít za pramen skutkových zjištění, neboť je vysoce pravděpodobné, že  oba svědci hráli v rozhodné době a hrají doposud svojí vlastní hru a jejich poměr k věci i k osobám některých obžalovaných je deformován jejich vlastními zájmy.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah