2. 10. 2023

Kubiska v druhém rozsudku MS Praha

Část 4 z 6 seriálu Spolupracující obviněný

Kubiskova oběť

57. Závěrem své spontánní výpovědi se obžalovaný rozhovořil o tom, že sám ví, na čem se podílel, a tedy je mu známo, k čemu se doznává. Výslovně uvedl, že zastíral původ finančních prostředků, že „pral peníze“. Vyjádřil vděk, že v této trestní věci mohl stát před soudem a vypovídat, čemuž dle svých slov obětoval celý život.

Neví co a kdy spáchal

58. K požadavku předsedy senátu, aby obžalovaný časově zařadil okamžik, kdy si sám uvědomil, že převádí peníze pocházející z trestné činnosti, ve vztahu k okamžiku jeho nástupu do společnosti Peskim, ukončení zkušební doby a ukončení pracovního poměru jako takového, uvedl obžalovaný, že toto není schopen sdělit.

Odcizené důkazy

343. Z výše zmíněného odůvodnění obžaloby plyne, že výpověď spolupracujícího obviněného Ing. Kubisky a materiály, které odcizil na svém pracovišti ve společnosti Peskim, a posléze předal policejnímu orgánu, obžaloba považuje za klíčové důkazní prostředky. Nalézací soud vyslýchal obžalovaného Kubisku po tři dny hlavního líčení (24., 25., 26. 10. 2018). Obžalovaný Ing. Kubiska před soudem přednesl spontánní obsáhlou výpověď, kterou doprovodil i písemnou složkou jako součástí své výpovědi s grafickým znázorněním majetkových propojení obchodních společností (tzv. bubliny). Dále odpovídal na dotazy soudu, státního zástupce, obhájců i ostatních obžalovaných.

Domněnky a hypotézy

Soud k výpovědi tohoto obžalovaného, pro něhož státní zástupce požadoval procesní postavení spolupracujícího obviněného, podotýká, že jím tvrzené skutečnosti nebyly ve vztahu k závěrům obžaloby relevantní s ohledem na jeho postavení řadového finančního analytika ve společnosti Peskim, protože z titulu své funkce ani neměl přístup k řadě informací, zejména k informacím o podstatě obchodních vztahů mezi jednotlivými subjekty, ani k informacím o obsahu obchodních smluv včetně jejich plnění, o nichž přesto podrobně vypovídal. Dle názoru soudu řada informací, které uváděl ve své výpovědi, pocházela pouze z jeho domněnek a hypotéz.

Nebyl “účetní”

Z výpovědi obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky u hlavního líčení, z pracovní smlouvy a dohody o ukončení pracovního poměru včetně dodatku č. 1 k dohodě o ukončení pracovního poměru plyne, že obžalovaný Ing. Kubiska byl v pracovním poměru ve společnosti Peskim cca po dobu 14 měsíců, neboť den nástupu do práce byl stanoven na 1. 4. 2009 a pracovní poměr ukončil 11. 6. 2010. V části 2.1. pracovní smlouvy, označené „Bližší specifikace pracovní náplně“ je uvedeno, že má vykonávat práce spočívající zejména ve vedení účetnictví zahraničních firem a rovněž komunikaci s tuzemskými a zahraničním bankami. Je třeba uvést, že obžalovaný práci spočívající ve vedení účetnictví zahraničních firem fakticky nikdy nevykonával, neboť zahraniční společnosti, které zahraniční oddělení ve společnosti Peskim obstarávalo, účetnictví dle českých účetních standardů nevedly. Náplň práce obžalovaného spočívala ve vytváření tabulek přehledů příjmů a výdajů jednotlivých společností. Obžalovaný Ing. Kubiska rovněž ani neměl aktivní přístup k bankovním účtům jednotlivých zahraničních společností, přičemž bankovní transakce obstarával na podkladě přímého pokynu nadřízených.

Neviděl dokumenty

Ke konkrétním dotazům obhajoby obžalovaný Ing. Kubiska uvedl při své výpovědi ve dnech 25. a 26. 10. 2018, že o zakázkách, smluvních vztazích, plnění a peněžních tocích mezi DPP a společnostmi CrossPoint, Neograph a Crowsnest, nevěděl nic. K dotazu, zda má nějaký důkaz, že obžalovaný Ing. Dvořák  byl  benefičním  vlastníkem  skupiny  Mavex  Unitex  uvedl,  že  nemá. K dotazu, zda viděl někdy nějaký právní dokument, který by potvrzoval, že obžalovaný Ivo Rittig je benefičním vlastníkem společností uváděných v obžalobě, uvedl, že právní titul neviděl, ale vyplývalo to „z těch transakcí, z toho faktického stavu“.

Neměl informace

Z výše uvedeného je zřejmé, že obžalovaný nemohl mít kvalifikovaný vhled do obchodních vztahů, o kterých u hlavního líčení „zasvěceně“ prohovořil, neboť vzhledem k druhu jeho pracovní náplně a současně době po kterou tuto práci vykonával, nemohl podstatnými informacemi vůbec disponovat.

Kávičkové kecy

Obžalovaný Ing. Kubiska rovněž uvedl, že Ivo Rittig je skutečným vlastníkem společnosti Cokeville Assets, s odůvodněním, že v kuloárech společnosti Peskim (v kuchyňce, na kuřácké pauze apod.) se o tom hovořilo. Takovéto tvrzení však nemůže obstát jako důkaz v trestním řízení. Pokud obžalovaný Kubiska odůvodňoval, že Rittigovi musí patřit skupina Eurozeta Alseda, včetně společnosti Cokeville Assets, s odkazem na tzv. analytické nástroje, což jsou tabulky příjmů a výdajů a tzv. bubliny s přehledy vlastníků jednotlivých společností, tak soud po zhodnocení těchto tabulek a bublin s přehledy vlastníků jednotlivých společností nedohledal, že by všechny patřily jedinému vlastníkovi, a to Ivo Rittigovi. Shodně nelze dojít k závěru, že by z těchto „analytických nástrojů“ jakkoli vyplynulo, že Ing. Martin Dvořák byl benefičním vlastníkem skupiny Mavex Unitex.

Bajky a podpovídky

Závěr o tom, že Rittig ovládá skupinu Eurozeta Alseda, včetně společnosti Cokeville Assets a Ing. Dvořák ovládá skupinu Mavex Unitex nevyplývá ani z žádného listinného důkazu z množství listin (ať už v papírové či elektronické podobě), které byly zajištěny prostřednictvím mezinárodní právní pomoci ze Švýcarské konfederace a Kyperské republiky. Je evidentní, že obžalovaný Ing. Kubiska si na podkladě své fragmentární pracovní činnosti činí vlastní ekonomické a hodnotící závěry, které u hlavního líčení soudu přednesl.

Ztráta paměti

Soud musí dále uvést, že bylo velmi zarážející, že obžalovaný Ing. Kubiska podával při výslechu u hlavního líčení rozsáhlá detailní tvrzení o smluvních vztazích zahraničních struktur z období let 2009-2010 či ještě starších, avšak ve chvíli kdy byl tázán, jak a proč počala jeho spolupráce s Nadačním fondem proti korupci a spolupráce s policejními orgány v roce 2014, a jakým způsobem předával  elektronická  data  policejnímu  orgánu,  tak  si  na  podstatné  okolnosti  již nevzpomněl. V tomto smyslu nalézací soud odkazuje na protokol o výslechu tohoto obžalovaného (případně na zvukový záznam z výslechu obžalovaného), ze kterého je výše uvedené velmi dobře patrno a obžalovaný byl na tuto okolnost předsedou senátu i v průběhu výslechu upozorněn.

Manipulace s důkazy

Obžalovaný rovněž nedokázal věrohodně popsat a hlavně objasnit a odůvodnit opakovanou manipulaci s flash disky, které obsahovaly data odcizená ve společnosti Peskim, které vydal policii. Rovněž způsob předávání flash disků mezi obžalovaným a orgány Policie ČR se nejeví standardním a transparentním, naopak vzbuzuje pochybnost o autenticitě obsahu datových nosičů.

Zjevná snaha pomoci obžalobě

Je nepochybné, že obžaloba využila Ing. Jaroslava Kubisku, jako podklad pro vedení trestního řízení a následně k podání obžaloby. Státního zástupce ovšem nezarazila ochota Ing. Jaroslava Kubisky být obviněným za situace, že Ing. Jaroslav Kubiska se spontánně doznává k trestné činnosti spáchané jednáním, o kterém nemá žádnou povědomost, a kterou dovozuje pouze z fragmentů dokumentů, které údajně získal nelegálním způsobem při výkonu činnosti pro společnost Peskim. Obžalovaný Ing. Jaroslav Kubiska obšírně informuje o skutečnostech, o nichž nemůže mít reálnou znalost a útržkovitým informacím získaným v rámci jeho krátké činnosti pro společnost Peskim, s.r.o. dává významy pouze podle svých domněnek ve zřejmé snaze tímto podpořit obžalobu proti Ivo Rittigovi a dalším osobám. Lze pro úplnost doplnit, že za tuto svou aktivitu v paralelním trestním řízení, kde rovněž vystupoval v procesním postavení spolupracujícího obžalovaného, tedy v kauze Oleo Chemical, byl již pravomocně obžaloby zproštěn.

Nevěrohodný spolupracující obžalovaný

Na podkladě výše uvedených skutečností a rozporů ve výpovědi obžalovaného v kontextu zejména zásady ústnosti a bezprostřednosti soud dospěl k závěru, že výpověď obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky není výpovědí pro soud věrohodnou.

371. Obžalovaný Ing. Jaroslav Kubiska se před soudem vyjádřil tak, z pozice zaměstnance společnosti Peskim neměl v rozhodné době informace o obchodním vztahu mezí společností DPP a společností Neograph. Ostatní informace tvrzené obžalovaným Kubiskou vycházely spíše z vlastního hodnocení skutečnosti než, že by byly podložené znalostí obchodních vztahů DPP nebo společností Neograph či Cokeville Assets. Obžalovaný Kubiska neměl podstatné informace o obchodních vztazích společností Cokeville Assets, ani o uzavřených smlouvách a přijatých a poskytnutých finančních plněních. Své vlastní ekonomické závěry učinil na podkladě číselných údajů a přehledu bankovních účtů této společnosti.

Lze shrnout, že informace, které obžalovaný Kubiska do trestního řízení poskytl, nebyly, a ani nemohly být, komplexní, s ohledem na jeho postavení řadového finančního analytika ve společnosti Peskim, protože z titulu své funkce ani neměl přístup k řadě informací, zejména k informacím o podstatě obchodních vztahů mezi jednotlivými subjekty, o nichž přesto zasvěceně referoval. Řada informací, které soudu sděloval, pocházela z jeho domněnek, kuloárových řečí, které je třeba podložit konkrétními důkazy použitelnými v trestním řízení.

Vzhledem k délce svého zaměstnaneckého poměru se obžalovaný Kubiska k dotazu soudu nedokázal ani konkrétně vyjádřit, kdy subjektivně začal považovat svou činnost prováděnou ve společnosti Peskim za protiprávní. V řízení před soudem bylo prokázáno, že obžalovaný Kubiska v pozici finančního analytika, měl na starosti evidování pohybů na účtech zahraničních společností, nikoliv však vedení jejich účetnictví. Bylo zjištěno, že ve vztahu k zahraničním společnostem žádal providery těchto společností o provedení platebních transakcí. Toto vyplývá z řady e-mailů, ve kterých obžalovaný Kubiska žádá o provedení finanční transakce. Znění těchto zpráv nelze považovat za příkazy obžalovaného Kubisky k platbám, a rozhodně z nich nevyplývá, že by obžalovaný byl tím, kdo je za provedení platby zodpovědný, či dokonce že by mu bylo známo, jakého plnění se týkají. Jen těžko lze připustit, že by mohl pokyny k platbám na základě svého rozhodnutí dávat obžalovaný Kubiska, když ani jeho náplní práce nebylo zabývat se konkrétními smluvními vztahy, respektive obsahem smluv, na základě kterých jsou finanční prostředky zasílány. Obžalovaný byl zcela evidentně k tomu, jaké platby má provádět, instruován ze strany svých nadřízených.

Přestože se tedy obžalovaný Kubiska dobrovolně přiznával k tomu, že se dopouštěl trestné činnosti tím, že legalizoval finanční prostředky získané trestnou činností, je soud toho názoru, že už z titulu své funkce nemohl vůbec znát podstatu smluvních vztahů, na základě nichž byly finanční prostředky zasílány, a jednal výhradně na základě pokynů svých nadřízených. Ostatně je třeba připomenout, že obdobnou činnost, jako obžalovaný Kubiska, dělala celá řada zaměstnanců před ním i po něm, jako např. svědek Ondřej Beneš. Přesto, že dělal totéž, co obžalovaný Kubiska, nebyl z ničeho obviněn a vystupuje v trestním řízení pouze v pozici svědka. Obdobnou funkci jako obžalovaný Kubiska měl ve společnosti Peskim i Petr Eliáš, který byl finančním analytikem v Peskimu v období od srpna 2009 do srpna 2010, a uvedl, že měl aktivní a pasivní přístup k účtům zahraničních společností. Byl tedy oprávněn provádět některé platby na základě pokynů svých nadřízených, přesto ani on nebyl obviněn z žádné trestné činnosti. Dalším finančním analytikem na obdobné pozici, byl i Martin Fišer, který pracoval v Peskimu v krátkém období roku 2010. Přesto ani jeden ze shora uvedených, nebyl obviněn z páchání trestné činnosti a v řízení vystupovali v procesním postavení svědků. Soudu tak není zřejmé, proč byl obviněn, a následně obžalován z trestné činnosti jen Jaroslav Kubiska, když osob konajících ve spol. Peskim stejnou práci byla celá řada.

Obžalovaný Jaroslav Kubiska se tak, přes veškeré své vlastní přesvědčení, žádného trestného činu nedopustil. U obžalovaného Jaroslava Kubisky totiž vůbec nemohlo dojít k naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 tr. zákoníku, ve znění účinném do 31. 1. 2019.

Neví kdy začal páchat trestnou činnost

371. … obžalovaný Kubiska k dotazu soudu nedokázal ani konkrétně vyjádřit, kdy subjektivně začal považovat svou činnost prováděnou ve společnosti Peskim za protiprávní.

Přestože se tedy obžalovaný Kubiska dobrovolně přiznával k tomu, že se dopouštěl trestné činnosti tím, že legalizoval finanční prostředky získané trestnou činností, je soud toho názoru, že už z titulu své funkce nemohl vůbec znát podstatu smluvních vztahů, na základě nichž byly finanční prostředky zasílány, a jednal výhradně na základě pokynů svých nadřízených.

Soudu tak není zřejmé, proč byl obviněn, a následně obžalován z trestné činnosti jen Jaroslav Kubiska, když osob konajících ve spol. Peskim stejnou práci byla celá řada.

Nemohl se ničeho dopustit

Obžalovaný Jaroslav Kubiska se tak, přes veškeré své vlastní přesvědčení, žádného trestného činu nedopustil. U obžalovaného Jaroslava Kubisky totiž vůbec nemohlo dojít k naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.

Navigace<< Hodnocení Kubisky senátem v kauze Oleo chemicalDomácí úkoly páně Kubiskovy >>
Obsah
 
error: Alert: Content selection is disabled!!