2. 6. 2023

Rok s rodinou v policejní ochraně

Vyjádření K. Kubiskové z facebooku (a reakce)

Karolína Kubisková

Četli jste to?! Kvůli tomuhle člověku strávila moje rodina skoro rok v policejní ochraně. A to jen proto, že se proti němu můj manžel odvážil svědčit u soudu v jízdenkové kauze. Šlo o kauzu, kdy 30 haléřů z každé jízdenky končilo v Karibiku a otevřel jí Vladimír Sitta mladší. Jeho rodina následně přišla o firmu Neograpf a dnes se v ní angažuje Petr Nečas.
Díky této kauze začala policie rozplétat i další nitky kolem Rittigovy skupiny, které se týkaly např. nemocnice Na Homolce, ČEZu nebo Jany Nagyové.
Nás to stálo deset let nervů, výhrůžek, mediální dehonestace mého manžela a zničení jeho profesní kariéry. Nepočítám náklady, které jsme vynaložili na právní služby. A výsledek?
Nejenže soudce po mnoha letech Ivo Rittiga osvobodil, ale teď mu ještě přiznal odškodné ve výši skoro 1 milion korun. Podobné odškodné dostal i bývalý šéf Pražského dopravního podniku Martin Dvořák, který je dnes spojovaný také s kauzou Hlubuček. Co na to říct!
Opravdu nevím, jestli mám plakat, nebo se smát. Za mě je to jen další výsměch a facka spravedlnosti v naší zemi.
My to ale nevzdáme! Přesně proto vznikla naše Přísaha, aby proti takovým věcem bojovala a proto jsem v ní také já.

Ivo Štika

Stoupenci pravdy a lásky se obecně vyznačují velkým respektem k pravomocným rozsudkům. Tedy pokud dopadnou tak, jak si přáli.
Pro soud nevěrohodný manžel této paní odcizil a modifikoval důkazy, dostal od policie připravené otázky a odpovědi, druhý den je převyprávěl do protokolu.
Obžaloba byla postavena na jeho kávičkových kecech z doslechu.
Originály dokumentů nikdy neviděl. Rittigův účetní nebyl.
Dostal peníze od NFPK i policie, doslova lpěl na odsouzení i v kauze Oleo.
Jeho tzv. obhájce tak dojemně spolupracoval s žalobcem, že to připadlo podivné i Vrchnímu soudu.

Karolína Kubisková

Ivo Štika Musím říct, že je mi neskutečně smutno z toho, co píšete. 😓Máte- li důkazy pro svá lživá obvinění, tak je prosím doložte, v opačném případě by byla na místě omluva. Jinak děkuji, že jste potvrdil, co jsem napsala. Mediální dehonestace, lživé nálepky, osočování…Nálepku Rittigův účetní dali manželovi právě média a stačí se podívat, kdo je vlastní. On přitom pracoval jako finanční analytik. To, že jeho obhájce, jak vy říkáte “spolupracoval” s žalobcem, je logické vzhledem k tomu, že manžel proti Rittigovi svědčil a snažil se celou skupinu rozkrýt. Nadační fond proti korupci mému manželovi vyjádřil podporu, protože si vážil jeho odvahy a boje za spravedlnost. A že manžela soud, který Rittiga osvobodil, označil za nevěrohodného, mě vůbec nepřekvapuje. Pokud byste chtěl znát celý příběh, poslechněte si prosím tohle. Děkuji a přeji hezký den. https://www.facebook.com/robertslachtaofficial/videos/4926193994063924

Rozeberme si ona “lživá obvinění”:

1) Nevěrohodný svědek
343. ….
Je nepochybné, že obžaloba využila Ing. Jaroslava Kubisku, jako podklad pro vedení trestního řízení a následně k podání obžaloby. Státního zástupce ovšem nezarazila ochota Ing. Jaroslava Kubisky být obviněným za situace, že Ing. Jaroslav Kubiska se spontánně doznává k trestné činnosti spáchané jednáním, o kterém nemá žádnou povědomost, a kterou dovozuje pouze z fragmentů dokumentů, které údajně získal nelegálním způsobem při výkonu činnosti pro společnost Peskim. Obžalovaný Ing. Jaroslav Kubiska obšírně informuje o skutečnostech, o nichž nemůže mít reálnou znalost a útržkovitým informacím získaným v rámci jeho krátké činnosti pro společnost Peskim, s.r.o. dává významy pouze podle svých domněnek ve zřejmé snaze tímto podpořit obžalobu proti Ivo Rittigovi a dalším osobám.
Na podkladě výše uvedených skutečností a rozporů ve výpovědi obžalovaného v kontextu zejména zásady ústnosti a bezprostřednosti soud dospěl k závěru, že výpověď obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky není výpovědí pro soud věrohodnou.
Příslušný dokument viz následující bod.
2) Odcizil a modifikoval důkazy

Z rozsudku MS Praha:

Kauza jízdenek:

Rozsudek:

“343. Z výše zmíněného odůvodnění obžaloby plyne, že výpověď spolupracujícího obviněného Ing. Kubisky a materiály, které odcizil na svém pracovišti ve společnosti Peskim, a posléze předal policejnímu orgánu, obžaloba považuje za klíčové důkazní prostředky.”

Kauza Oleo

Rozsudek 10.2.2017:

obžalovaný Kubiska sám diskvalifikoval kvalitu jím vydaných informací, když uvedl, že do nich zasahoval, přesunoval si soubory, měnil a sumarizoval

Protokol z jednání 26.11.2015:

nemám ta data, který jsem policii vydal v roce 2014 – nejsou totožný, protože ta data, která já jsem měl u sebe v té době , byla ještě obohacena

3) Dostal od policie připravené otázky a odpovědi, druhý den je převyprávěl do protokolu

Protokol, 26.10.2018: JUDr. Monsport uvádí:
“V závěru otázek, které jsem pokládal ing. Kubiskovi, tak jsem vaším prostřednictvím předložil svazek listin, aby se vyjádřil k tomu, jestli je viděl a jestli je zná. Titulní strana toho svazečku je o komunikaci dvou osob, kdy jedna osoba žádá druhou, ať se připraví na zodpovězení otázek, které jsou na tom titulním listu přesně formulovány. Další listiny z toho včerejšího svazečku jsou přípravou odpovědí na tyto otázky. Pan ing. Kubiska na můj dotaz a po předložení těchto listin řekl, že tyto listiny neviděl a nezná je. Chtěl bych předložit záznam o podání vysvětlení pana Kubisky z 28.7.2014, z jeho obsahu zjistíte, že panu Ing. Kubiskovi jsou při tomto výslechu pokládány tytéž otázky, přesně formulací, jako jsou na tom titulním listu ze včerejšího svazečku a odpovídá na tyto položené otázky při tomto podání vysvětlení pan Ing. Kubiska úplně stejně doslovně, jak je uvedeno na těch dalších listinách včerejšího svazečku. Neřeším v tuto chvíli otázku, jestli policejní orgán a pan Ing. Kubiska postupovali správně nebo špatně, neřeším ani otázku procesní přípustnosti záznamu o podání vysvětlení. Chci tím pouze říci, že pokud ing. Kubiska řekl, že ty listiny, které mu byly předloženy a které jsou o této komunikaci s policejním orgánem a o domácí přípravě na dopředu položené otázky, že je nezná a neviděl je, tak podle mého názoru zjevně neodpověděl pravdivě, protože jiné vysvětlení pro to nemám. Chci pouze dodat, že titulní list toho včerejšího svazečku končí slovy „děkuji vám, uvidíme se opět v pondělí v 17.00 hod.“. Ten úřední záznam o podaném vysvětlení, který předkládám, tak se odehrál 28.7.2014, což je vskutku v pondělí a začíná se v 17.00 hod. čili tyto listiny spolu korespondují – obhájce zakládá do spisu zmíněné listiny”.

Listiny, založené obhájcem byly zajištěny a založeny do spisu policií ČR. Státní zástupce se k výše uvedenému nijak nevyjádřil.

4) Kávičkové kecy z doslechu

Zde je třeba odkázat na ústní zdůvodnění JUDr. Vlasáka při projednání 1. odvolání v kauze (3. část záznamu, cca 35:40 minuta):

“… kauzy papá Dvořák. Omlouvám se obžalovanému Dvořákovi, ale takhle to nazvali pracovníci Peskimu.

Bylo to tvrzením že pro otce obžalovaného, M. Dvořáka zajišťovali koupi dvou bytů ve Špindlerově Mlýně. Mluvilo se o tom v Peskimu, při kávě,  že se to zařizuje a že se to kupovalo. Pan státní zástupce který v podstatě opírá svoji obžalobu o výpověď spolupracujícího obžalovaného pana  Kubisky a dalších pracovníků z Peskimu, který jsou rozděleni na dvě části. Jedna potvrzuje verzi pana Kubisky s tím že informace má od něj, druhá tvrdí, o ničem nevíme, tak v podstatě my máme za to, že bylo jednoznačně prokázáno, že tohle byl jeden z těch kávových keců, která nemá reálný podtext…


První zprošťující rozsudek MS Praha kuloáry a kuchyňku zmiňuje:

“815. Obžalovaný Ing. Kubiska rovněž uvedl, že Ivo Rittig je skutečným vlastníkem společnosti Cokeville Assets, s odůvodněním, že v kuloárech společnosti Peskim (v kuchyňce, na kuřácké pauze apod.) se o tom hovořilo. Takovéto tvrzení však nemůže obstát jako důkaz v trestním řízení.

Je také vhodné připomenout rozsudek v kauze Oleo (10.2.2017):

“s. 228 Soud se ale nemohl s tímto názorem ztotožnit, neboť výpověď obžalovaného Kubisky byla v tomto směru spíše hodnotící, než že by přinášela reálné informace podložené znalostí obchodních vztahů spol. Cokeville

s.230 Za situace, kdy toto tvrdí pouze obžalovaný Kubiska, který má informace z kuloárních informací, které údajně byly ve společnosti Peskim veřejným tajemstvím, a podkládá to svými ekonomickými úvahami…

s.242 Přestože se tedy obžalovaný Kubiska dobrovolně přiznával k tomu, že se dopouštěl trestné činnosti tím, že legalizoval finanční prostředky získané trestnou činností, je soud toho názoru, že už z titulu své funkce nemohl vůbec znát podstatu smluvních vztahů, na základě nichž byly finanční prostředky zasílány

5) Originály dokumentů nikdy neviděl. Rittigův účetní nebyl.

Rozsudek 17.5.2019:

Soud k výpovědi tohoto obžalovaného, pro něhož státní zástupce požadoval procesní postavení spolupracujícího obviněného, podotýká, že jím tvrzené skutečnosti nebyly ve vztahu k závěrům obžaloby relevantní s ohledem na jeho postavení řadového finančního analytika.

… o zakázkách, smluvních vztazích, plnění a peněžních tocích mezi DPP a společnostmi CrossPoint, Neograph a Crowsnest, nevěděl nic

K dotazu, zda viděl někdy nějaký právní dokument, který by potvrzoval, že obžalovaný Ivo Rittig je benefičním vlastníkem společností uváděných v obžalobě, uvedl, že právní titul neviděl, ale vyplývalo to „z těch transakcí, z toho faktického stavu

Je evidentní, že obžalovaný Ing. Kubiska si na podkladě své fragmentární pracovní činnosti činí vlastní ekonomické a hodnotící závěry, které u hlavního líčení soudu přednesl.
Obžalovaný rovněž nedokázal věrohodně popsat a hlavně objasnit a odůvodnit opakovanou manipulaci s flash disky, které obsahovaly data odcizená ve společnosti Peskim, které vydal policii. Rovněž způsob předávání flash disků mezi obžalovaným a orgány Policie ČR se nejeví standardním a transparentním, naopak vzbuzuje pochybnost o autenticitě obsahu datových nosičů.”

6) Dostal peníze od NFPK i policie

Protokol z 26.10.2018, str. 17:

“…v druhém stádiu policejní ochrany, my jsme měli nějaké úspory a tuším, že nám byla nějaká částka vyplácena.

Protokol z 25.10.2018, str. 63, dotazy obhajoby na J. Kubisku:

Obdržel jste někdy nějakou finanční, nebo jinou pomoc od policie, nebo třetí osoby v souvislosti s touto, nebo kauzou Oleo?
Ne.

Umíte se vyjádřit k zprávě Nadačního fondu proti korupci, který uvádí, že Vás jak finančně, tak materiálně podporoval? Já nevím, jaké je to vyjádření, resp. z Olea vím, tam bylo čteno, tuším, nebo bylo zakládáno do spisu, já nevím, jestli to tam je někde takovýmto způsobem napsáno, to je první věc. Co se týká druhé věci, tak já můžu potvrdit tu věc, že po určitý čas my fond, resp. pan Soukenka, tak že zajišťovali mě a mé rodině ochranu, ale rozhodně mohu vyloučit, že bych od nich přijal jakékoliv finanční prostředky, nebo jiné plnění, nebo cokoliv takového. Po určitou dobu zajistili mé rodině ochranu.

A od policie?
Ne.

Srovnejte s výroční zprávou z roku 2014 Nadačního fondu proti korupci: “Zároveň v dané kauze podporujeme finančně i jinými formami jednoho z obviněných, který se odvážil svědčit proti skupině vedenou Ivo Rittigem.

7) Obhájce tak dojemně spolupracoval s žalobcem, že to připadlo podivné i Vrchnímu soudu

Záznam z projednání u VS 30.6.2020:

A na závěr ještě jedna poznámka.

U týdle práce člověk bývá velmi často překvapen. Pan obžalovaný Kubiska se snaží, a to už ve druhé kauze, aby byl odsouzen. Nepodařilo se mu to v Oleo Chemical, takže teď je to v DPP jiné…

A překvapil nás projev pana obhájce pana obžalovaného Kubisky. Spolupracující obviněný podle trestního řádu je osobou, která se doznává k trestné činnosti a svojí výpovědí napomáhá usvědčení eventuálních spolupachatelů.

Neznamená to, že je v podstatě obhájce oprávněn se domáhat, aby jeho klient byl odsouzen. To není právní pomoc v souladu se zákonem o advokacii, protože by měl jednat v zájmu jeho klienta. Zájmem pana obžalovaného Kubisky, byť jako spolupracujícího obžalovaného přece nemůže být, aby byl odsouzen. Zejména za dané důkazní situace, která v této trestní věci je. To jenom na závěr, že nás to poněkud překvapilo, když budu diplomatický.

Poznámky

Zdroj informací ?

Blamáž prokuratury i prokázaná nevěrohodnost klíčových svědků  v kauze jízdenek leží K. Kubiskové (stejně tak Bradáčové) hodně v žaludku. Argumenty Kubiskové se totiž nápadně kryjí s postojem vrchní státní zástupkyně Bradáčové, která se k případu “vrátila v neděli v Otázkách Václava Moravce a věnovala se mimo jiné znaleckým posudkům, které v popisovaném případu sehrály předůležitou roli. Vystoupení žalobkyně bohužel zavání manipulací s reálným dějem a klene se až do polohy vyslovených nepravd.”

Finanční analytik ?

“Je třeba uvést, že obžalovaný práci spočívající ve vedení účetnictví zahraničních firem fakticky nikdy nevykonával, neboť zahraniční společnosti, které zahraniční oddělení ve společnosti Peskim obstarávalo, účetnictví dle českých účetních standardů nevedly. Náplň práce obžalovaného spočívala ve vytváření tabulek přehledů příjmů a výdajů jednotlivých společností. Obžalovaný Ing. Kubiska rovněž ani neměl aktivní přístup k bankovním účtům jednotlivých zahraničních společností, přičemž bankovní transakce obstarával na podkladě přímého pokynu nadřízených.

30 h končilo v Karibiku

Vrchní soud se k této mediální fikci vyjádřil jednoznačně: “„Chápu, že sdělovací prostředky může iritovat skutečnost, že 17 haléřů z jedné jízdenky odjíždělo někam do Karibiku. Ovšem nebylo to na úkor dopravního podniku, ale na úkor zisku společnosti Neograph, která se dost značné části zisku vzdala ve prospěch zprostředkovatele, který jí dohodil velice lukrativní, prestižní obchod,“ vysvětlil novinářům Vlasák.”

K policejní ochraně

Z protokolu dne 25. 10. 2018, dotaz obhajoby: “Jinak, cítil jste Vy v tu dobu, než začala ta policejní ochrana, že by Vám něco hrozilo, že by Vám chodily nějaké ošklivé dopisy, nebo někdo vyhrožoval, nebo posílal nějaké vzkazy, to byste si musel přeci pamatovat. Čili, bylo něco takového?
Nic takového nebylo. Já velice dobře vím, jaké jsou možnosti skupiny a uvědomuji si ty rizika sám, to mi nemusí nikdo říkat, ale s odpovědí na Váš dotaz, nikdo mi nevyhrožoval, a žádné obsílky ať už s razítkem, nebo bez, mi nechodily a nikdo mi nevyhrožoval.”

Ochrana se zařizovala přes NFPK, policie se schází v hospodě:

… já jsem požádal pana Soukenku, aby zprostředkoval, resp., aby zajistil, aby se mi ozvali policisté a ti se mi pak pozvali.

Nevím, jestli mě pozvali přímo na policii, to si myslím, že to první setkání probíhalo někde jinde, že nebylo na policii.
A jestli byste tedy mohl říct soudu, kde tedy probíhalo to jednání?
Myslím si, že to bylo někde v restauraci.

Mediální dehonestace

S tímto tvrzením nelze zcela souhlasit, neboť až do prvních katastrofálních výpovědí v Oleo Chemical (kdy vyšly najevo operace s flash disky) byl Kubiska považován za eso obžaloby. Viz také Exkluzivně: Rittigův nepříjemný svědek; Policie má proti Rittigovi trumfové eso: Zdrcující výpověď jeho účetního.

Výsměch spravedlnosti

Zde si notuje s advokáty Marvanovou a Láskou, kteří jako správná strana dobra taktéž vehementně polemizovali s pravomocnými rozsudky. Nemluvě o skandálním vystoupení vrchní státní zástupkyně v ČT.

Odškodné skoro 1 milion korun

Dosud přiznaná “odškodnění” jsou ve skutečnosti pouze částečnou náhradou za služby obhájců. Skutečná výše “odškodnění” pro Rittiga byla cca 180 000,- Kč.

Náklady, které Kubiskovi vynaložili na právní služby

Pokud Kubiska uplatnil u soudu nárok na odškodnění, na které má jistě jako pravomocně zproštěný nárok, stejně jako Rittig obdrží, pokud prokáže skutečné úhrady za poskytnuté právní služby, odpovídající náhradu.

Sittové a Neograph

Jejich roli lze krátce popsat větou z rozsudku: “oba svědci hráli v rozhodné době a hrají doposud svojí vlastní hru a jejich poměr k věci i k osobám některých obžalovaných je deformován jejich vlastními zájmy”.

Více zde.

A na závěr ?

Podle Kubiskové je Rittig důvodem pobytu jejich rodiny v policejní ochraně. Na druhou stranu, s ohledem na důkazy, které vyšly najevo během procesu, by se snad dalo i říci, že  z pohledu ostatních obžalovaných byl důvodem ztráty 10 let života je její manžel.

16 lidí ztratilo téměř 10 let života kvůli Kubiskovu pocitu:

Protokol 26.10.2018:

“K neodkladnému dotazu předsedy senátu: Co bylo to jádro, co bylo podstatou, rozhovoru prvního mezi vámi a panem Soukenkou?

Jádrem toho rozhovoru byl můj pocit, že jsem se podílel na trestné činnosti u svého bývalého zaměstnavatele a že bych byl rád, pokud by bylo možné, nebo pokud by se ta věc někdy byla schopná vyšetřit a jestli já pro tu věc můžu něco udělat. To bylo jádro toho sdělení, to bylo jádro té věci. Já jsem mu nic konkrétního neříkal, ale už v té době pochopitelně jsem měl pocit, a to už jsem měl, i když jsem tam dělal a věděl jsem, co dělám, takže to je asi moje odpověď.”

Napsat komentář

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah