2. 6. 2023

Stížnost pro nedodržení objektivity a vyváženosti zpravodajských pořadů

V rozhovoru prof. Jiráka pro echo24 mimo jiné zaznělo: “Dnes prostě není společensky přijatelné Českou televizi kritizovat. … Veřejnoprávní televize je příliš silná.

Uvidíme, jak se kontrolní orgán ČT vypořádá s následujícím podnětem, který poukazuje na opakovaná nepodložená, nevyvážená tvrzení Moravce (kterým předcházel jeho duet s Bradáčovou).

Na oba Moravcovy pořady navazuje nedávný příspěvek místopředsedkyně strany Přísaha na facebooku.

Text stížnosti

Vážení,

V pořadech Otázky Václava Moravce zazněla následující tvrzení:

Dne 25.9.2022 (dále i reportáž 1):[1]

 • … tato firma řekne, že není možné určit obvyklou cenu jízdenek a dojde k osvobození obžalovaných v kauze v kauze pražského dopravního podniku.
 • A pak tentýž soudce vrchního soudu právě na základě posudku této společnosti, o níž jsem mluvil, nebo toho znaleckého ústavu všechny obžalované osvobodil…
 • A pak dojde na základě nějakého znaleckého posudku k osvobození.
 • … na znalecký ústav, který přitom osvobodil, na jehož základě byli osvobozeni lidi v kauze pražského dopravního podniku a ministerstvo spravedlnosti jim ještě vyplatí odškodné?

Dne 15. 1. 2023 (dále i reportáž 2):[2]

 • …uváděl jsem případ, kdy došlo k osvobození Ivo Rittiga právě na znaleckém posudku, že není možné určit cenu obvyklou u jízdenky, což už samo o sobě je velmi podivuhodné.

Moderátor Moravec v obou reportážích vychází pouze z jednostranných informací o průběhu hlavního líčení, resp. rozsudku, které mu poskytl pravděpodobně (a zřejmě nikoliv poprvé[3]) jeho zdroj z Vrchního státního zastupitelství v Praze, čemuž nasvědčují zcela souhlasná vyjádření V. Moravce a vrchní státní zástupkyně v reportáži 1.

V řízení před soudem je státní zástupce pouze stranou trestního řízení. Pokud tedy V. Moravec v obou reportážích chtěl veřejnost v souladu se zákonem informovat o významu znaleckých posudků v této věci, měl si vyžádat vyjádření i druhé strany trestního řízení, tj. obžalovaných (jejich obhájců), případně také zástupce znaleckého ústavu, jehož posudek kritizoval, event. dalších znalců, kteří v kauze jízdenek posudky rovněž zpracovávali (mj. BDO, Equity Solutions, Kreston ACE).

Je nesporné, že vyjádření V. Moravce nemají oporu ve znění pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze. Moderátor se v obou reportážích vyjádřil způsobem, ze kterého je patrno, že jediným důvodem pro zproštění viny obžalovaných byl jím uváděný znalecký posudek. Subjektivní závěry tvůrce obou pořadů však nemají relevantní oporu v závěrech ani nalézacího, ani odvolacího soudu, které jsou s vynaložením minimálního úsilí veřejně dostupné.[4]

Autor v reportáži 1 manipulativně použil pouze vyjádření, které učinil předseda odvolacího senátu po projednání prvního odvolání státního zástupce. Zamlčel však druhý rozhovor, ve kterém po vynesení pravomocného zprošťujícího rozsudku JUDr. Vlasák uvedl, že:[5]

 • „Nalézací soud splnil pokyny odvolacího soudu, doplnil důkazy v potřebném rozsahu. Důkazní situace se poté výrazně změnila.
 • Chápu, že sdělovací prostředky může iritovat skutečnost, že 17 haléřů z jedné jízdenky odjíždělo někam do Karibiku. Ovšem nebylo to na úkor dopravního podniku, ale na úkor zisku společnosti Neograph, která se dost značné části zisku vzdala ve prospěch zprostředkovatele, který jí dohodil velice lukrativní, prestižní obchod…
 • „Dopravnímu podniku hrozila velká škoda, pokud by na to nereagoval. Naopak se projevili v tomto směru jako řádní hospodáři,“ řekl o manažerech a jejich záměru objednat nové jízdní doklady.

Z vyjádření předsedy odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze je tedy zcela evidentní, že výrok Moravce „…osvobozeni lidi v kauze pražského dopravního podniku“ je minimálně zavádějící, neboť skutečným důvodem zprošťujícího rozsudku byla celá řada nově provedených a doplněných důkazů, ze kterých mimo jiné vyplynulo, že hlavní svědek, který stál spolu s bývalým redaktorem Reportérů ČT Landou[6] u zrodu kauzy, u soudu lhal[7] a zatajoval informace důležité pro soudní rozhodnutí (tato skutečnost samozřejmě také nebyla zmíněna ani v hodnotící reportáži[8] po pravomocném rozsudku, kde již tradičně nedostali prostor obžalovaní, ani v rozhovoru, kde se ke kauze vyjadřoval pouze bývalý šéfredaktor pořadu Wollner[9]).

Dotčený znalecký ústav se proti nepodloženým tvrzením V. Moravce v reportáži 1 vymezil odpovědí na webových stránkách, mj.[10]:

 • Pokud by se Václav Moravec seznámil s našimi posudky ve věci, nemohl by činit tak razantní a odvážný závěr, že na základě našeho posudku došlo k osvobození obviněných…
 • Vrcholně nekorektní je vyvolávat v divácích dojem, že znalecký posudek byl objednán obviněnými. Prvním zadavatelem posudku byl poškozený a dalším zadavatelem posudku byl samotný orgán veřejné moci, Městský soud, který tak činil na základě doporučení soudu odvolacího.

Přestože se V. Moravec mohl (a měl) seznámit s vyčerpávajícím rozborem[11] nepravdivých tvrzení vrchní státní zástupkyně v reportáži 1, podivuje se nad nemožností určit cenu obvyklou, aniž by zmínil, že ke stejnému závěru, jako Equita Consulting (znalecký ústav, který pro údajně poškozený DPP[12] během trestního řízení zpracoval dva znalecké posudky), dospěly i jiné znalecké ústavy, najaté obhajobou (BDO, Equity Solutions) a před vynesením pravomocného rozsudku opětovně Dopravním podnikem (Kreston ACE).

Manipulativní a zavádějící tvrzení moderátora jsou tedy v ostrém rozporu se závěry pravomocného rozsudku a opakovaně podprahově (zejména díky expresivní dikci i mimice moderátora) divákovi naznačují, že pravomocně zproštění lidé řádně nehospodařili s majetkem DPP, dopustili se protiprávního jednání, a přesto budou skandálně odškodněni.

Objektivní závěry soudů a znaleckého ústavu, zmíněné v tomto podání, v pořadech vysílány nebyly. Informace, které použil moderátor, byly účelově vytrženy z kontextu, případně zkresleny, a proto dle mého názoru došlo k porušení následujících článků Kodexu ČT i platného zákona (zejména níže uvedené zvýrazněné pasáže):

 • 5.3 Aktuálně publicistické pořady České televize nabízejí především kritickou reflexi reality, musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. Publicistické pořady také dávají ucelenější prostor aktérům událostí vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje.
 • 5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.
 • 5.7 Česká televize striktně rozlišuje mezi zprávou a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí skutkové tvrzení informující o určitém ději nebo stavu. Zpráva také zpravidla obsahuje informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Oproti zprávě vyjadřuje hodnotící soud názory, postoje nebo pocity. Česká televize musí dokázat pro diváky jednoznačnou formou oddělit zprávu od hodnotícího soudu, zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora. Rovněž není dovoleno vydávat pouhé domněnky za zprávy.
 • 5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.
 • 5.9 Česká televize smí odvysílat zprávu ověřenou alespoň ze dvou důvěryhodných a na sobě vzájemně nezávislých zdrojů, pouze v případě informací, které oficiálně zpřístupnily veřejné úřady a instituce, postačí jeden oficiální zdroj, není-li z okolností zřejmé, že jde o nepravdivé nebo nepřesné údaje.
 • 5.10 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Českou televizi nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, kterými má být hodnocení odůvodněno.
 • 31 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání:
 • (2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru;
 • (3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě;
 • podle § 32 odst. 1 písm. b/ cit. zákona provozovatel nese odpovědnost za obsah vysílání.

Žádám tedy, abyste postup moderátora Moravce prošetřili a posoudili, zda v daném případě nedošlo k porušení zákonných povinností, či případně Kodexu ČT.

Zároveň si dovoluji požádat, aby mi, v zájmu dodržení zásad vyváženosti a objektivity, byl dán prostor, abych tuto věc v některém z diskusních pořadů České televize osobně objasnil a předložil příslušné dokumenty, z kterých vyplývá, že nejen reportáže č. 1 a 2, ale všechny pořady, které dosud Česká televize kauze jízdenek DPP věnovala, byly neobjektivní a nevyvážené.

Žádám také o informaci o výsledku šetření, eventuálně o opatřeních, které v této věci byly či budou učiněny.

S pozdravem,

Ing. Ivo Štika

Přílohy:

 • Kopie www stránek, na které odkazují poznámky pod čarou včetně snímků obrazovky z reportáže 2

Na vědomí prostřednictvím e-mailu: Rada České televize

[1] https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/222411030510918/cast/934922/

[2] https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/223411030510115/

[3] https://www.krajskelisty.cz/praha/1902-tajna-schuzka-na-zbraslavi-bradacova-slachta-moravec.htm

[4] https://ekonomickydenik.cz/wp-content/uploads/2021/04/rozsudek-dpp-47t-7-2017-534-1.pdf

https://ekonomickydenik.cz/wp-content/uploads/2020/01/rozsudek_dpp_47t_7_2017-kopie.pdf

[5] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ivo-rittig-martin-dvorak-jizdenkova-kauza-jizdenky-dpp-dopravni-podnik_2109010909_ako

[6] https://www.17h.cz/2011/11/22/scenar-sitta-rezie-landa/

[7] https://www.17h.cz/#v-sitta-ml

[8] https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/222452801240001/

https://www.kauzydp.info/2022/01/10/z-kmotra-eskamoter-quasi-vysvetlujici-reportaz-ct/

[9] https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/220411000371127/obsah/804667-osvobozeni-rittiga-a-dalsich-v-kauze-jizdenek

[10] https://equita.cz/2022/09/19/zasadni-roli-hraji-posudky/

[11] https://ekonomickydenik.cz/televizni-show-lenky-b-a-realita-analyza-vyroku-vrchni-zalobkyne-k-jizdenkove-kauze-prazskeho-dopravniho-podniku/

[12] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/skoda-po-rittigovi-mozna-ani-nevznikla.A140218_2035462_domaci_maq

Kopie emailu

Napsat komentář

 
error: Alert: Content selection is disabled!!