2. 6. 2023
17h

(Ne)spravedlnost v české justici a její excesy – prezentace s vysvětlivkami

Vysvětlivky

Oni vždycky rozjedou nějakou kauzu, a až potom teprve hledají důkazy. Mělo by to být obráceně[1]

Je správné, že státní zástupce (SZ) argumentuje v obžalobě pouze účelovou interpretací skutečností[2]?

Má být zahájeno trestní stíhání, resp. podána obžaloba, aniž je splněna podstatná podmínka trestního zákoníku, tedy přesně a spolehlivě určena výše škody[3]?

Má státní zástupce právo do obžaloby napsat cokoli se mu zlíbí, i když si je vědom toho, že jeho tvrzení jsou opřeny o nevěrohodné „korunní“ svědky, svědky[4] a důkazy[5], které mají nulový potenciál pro objasnění věci[6] ve vazbě na skutky vymezené v obžalobě?

Má žalobce zbytečně prodlužovat soudní řízení[7], sveřepě podávat další a další opravné prostředky[8], přestože bez předložení nových[9] důkazů pouze polemizuje s právním názorem odvolacího soudu a pouze recykluje již odmítnuté důkazy[10]?

Neměl by SZ být za 1477 dnů trvajícího přípravného řízení schopen zajistil alespoň jeden formálně i věcně správný znalecký posudek, nikoliv „posudek“ obsahující pouhé součty vystavených faktur[11], navíc zatížený chybou v řádu desítek milionů Kč? Naprostou nepoužitelnost[12] tohoto jediného posudku obžaloby konstatoval nalézací[13] i odvolací[14] soud.

Má SZ tolerovat evidentní daňové úniky[15], křivé výpovědi[16] svých korunních svědků, případně další trestné činy[17]?

Má SZ nečinně přihlížet pokusu o finanční motivaci svědka[18], která se po jeho odmítnutí přetaví v pobyt na cele předběžného zadržení?

Má VSZ, za pomoci veřejnoprávní televize[19], opakovaně zpochybňovat[20] pravomocné soudní rozhodnutí?

Žalobce

Absurdní a neudržitelná konstrukce vytvořená obžalobou je důsledkem podjatého a aktivistického přístupu[21] ze strany dozorového státního zástupce. Příkladem budiž manipulace s trestním spisem (modus operandi SZ[22]), kdy došlo k vynětí zásadního důkazu ve prospěch obžalovaných,[23] dále domácí příprava spolupracujícího obžalovaného Kubisky režírovaná policií,[24] ignorování elementární povinnosti vyhledávat a hodnotit nejen důkazy proti, ale také ve prospěch obviněných[25], odmítání důkazních návrhů obhajoby.[26]

Nad postupem SZ vyslovil údiv[27] i odvolací senát, když v ústním zdůvodnění svého usnesení popisuje účelový postup, kterým byla založena příslušnost Městského soudu v Praze.[28]

Ke kvalitě spisu, tak, jak byl zpracován státním zástupcem, se kriticky vyjádřil jak předseda nalézacího[29], tak předseda odvolacího senátu.[30]

Během soudního jednání SZ opakovaně demonstroval ukázkovou neznalost obsahu spisového materiálu.[31]

Kriticky odvolací soud zhodnotil sice mediálně vděčné, ale věcně irelevantní množství dokumentů, které SZ soudu předložil.[32] Jak mohla objasnění věci v kauze jízdenek přispět např. „Směrnice ČD/ČP k ochraně bezpečnosti osob a majetku“, nebo „Vyřazování a likvidace zásob materiálu a zboží“ či „Směrnice logistické služby poskytované odštěpným závodem dodavatelské a obchodní služby“? Jak, kromě mediální dehonestace jedné z obžalovaných, vylepšilo důkazní situaci žalobce veřejné propírání dědického řízení, týkající se majetků nabytých cca 20 let před údajným pácháním trestné činnosti?

Spis předložený SZ byl podle opakovaných vyjádření předsedy odvolacího senátu „zaplevelen[33] důkazy, které se vztahují pouze k tzv. legalizaci, přičemž je zcela zjevné, že bez existence zdrojového trestného činu se nelze dopustit ani trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.

S ohledem na osobu žalobce, zaměstnance instituce prosazující doktrínu nikoliv spravedlivého procesu, ale spravedlivého odsouzení[34], se však způsobu, kterým SZ Borgula vedl přípravné řízení, obžalobu i vlastní soudní jednání[35], nelze nikterak podivovat.

K obžalobě lze souhrnně říci, že v ní absentují jakékoliv faktické důkazy týkající se tvrzených skutků, přičemž při jejím koncipování SZ vychází z:

 • irelevantních odposlechů[36]
 • s žalovaným skutkem časově a věcně nesouvisející a nepodstatné korespondence[37]
 • literární fikce tzv. deníku MUDr. Dbalého
 • nevěrohodné výpovědi Kubisky, pečlivě vybraného, osvědčeného (po pravomocném zproštění v souvisejícím řízení 46 T 8 2015 podal ve svůj neprospěch žádost o obnovu procesu); zjevná snaha vyhovět státnímu zástupci, a to v míře, která překvapila i Vrchní soud Praha při projednání odvolání SZ ve věci[38]; předem připraveného spolupracujícího obviněného,[39] financovaného policií ČR[40] a Národním fondem proti korupci[41], který Kubiskovi „zprostředkoval“ kontakt na ÚOOZ[42] a současně i ochranu[43]
 • Kubiskou odcizených[44] a pozměněných[45]dokumentů
 • dedukcí a představ spolupracujícího obviněného[46] nepodložených ekonomickou realitou

K absenci důkazů se jednoznačně vyjádřil v rozsudku i nalézací soud.[47]

Dozorující státní zástupce podal obžalobu, aniž by doložil jím tvrzenou škodu, která přitom byla základním znakem objektivní stránky skutkové podstaty zdrojového trestného činu.[48] Přitom ve svém sdělení odmítl relevantní námitky obhajoby „proti osobě znalce, jeho odbornému zaměření a proti formulaci otázek položených znalci“.[49]

V obžalobě se vyskytovalo znepokojivě vysoké množství zavádějících až nepravdivých výroků. Rovněž argumenty, které SZ předkládal odvolacímu soudu, zcela popíraly nalézacím soudem konstatovanou důkazní situaci.[50]

SZ zavádějícím způsobem interpretuje listinné důkazy. Například formulace „Argumentace z r. 2008 také přiložena“ zřejmě nevytváří jím požadované negativní konotace, a proto je v druhém odstavci na str. 65 obžaloby interpretována jako „Argumentace z roku 2008 tak prolomena“.[51]

SZ také např. uvedl, že „…k žádným meritorním závěrům ÚOHS nedospěl“, přestože závěr ÚOHS byl zcela jednoznačný – na Rámcovou smlouvu o dílo bylo možné aplikovat zákonnou výjimku.[52] Soudu tak byly předloženo k úvaze celkem 27 minimálně sporných až lživých výroků v závěrečné řeči SZ.[53]

Nepřijatelné vměšování SZ během přípravného řízení vedlo k neúspěšnému návrhu na kárnou žalobu.[54] SZ také vyvíjel nátlak nejen na právního zástupce poškozeného, ale také na jeho statutární orgán.[55]

Na nevhodný postup dozorujícího státního zástupce opakovaně poukazoval kromě v minulosti i „poškozený“ Dopravní podnik Praha.[56] Ohledně situace, kdy jeho bývalí kolegové z Transparency International jako nezávislé osoby u domovní prohlídky „aktivně vstupovali do konání PČR v průběhu prohlídky“ podal dokonce „poškozený“ ústavní stížnost.

Po pravomocném ukončení kauzy a neúspěšném podnětu k podání dovolání ve věci státní zástupce dne 9.11.2021 „navádí“ Dopravní podnik hl. m. Praha k podání ústavní stížnosti, přičemž „poškozeného“ vybavuje právně sporným názorem.[57] Takové konání SZ lze jednoznačně označit za neobvyklé, neboť komunikace je z jeho strany vedena se záměrem „tazateli“ pomoci. Nepřekvapí, že ústavní stížnost za DPP připravil advokát, v minulosti spolupracující, stejně jako SZ, s Transparency International.

Po 2987 dnech trestního stíhání soud kauzu pravomocně uzavřel s tím, že „v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem“, přičemž předseda odvolacího senátu VS Praha JUDr. Vlasák v ústním odůvodnění dne 1.9.2021 uvedl:

 • „… naopak bylo v souladu s povinnostmi řádného hospodáře na to reagovat, že se objevily kvalitní padělky a že hrozí způsobení škody Dopravnímu podniku, a proto se rozhodl, Dopravní podnik opatříme si nové jízdenky, bylo plně v jeho kompetenci. Naopak takovéto jednání bylo lidově řečeno vysoce žádané …“.

Medializace

O excesívní medializaci kauzy tzv. jízdenek DPP17 haléřů pro Rittiga svědčí i 11995 článků, evidovaných za období 2011-2019 v databázi Newton.

Po celou dobu trestního řízení byla věc masivně medializována, kdy byly spřátelenými novináři OČTŘ akcentovány výroky, vzešlé z výstupů představitelů VSZ Praha či jimi kultivovaných svědků.[58]

Samotné popularizaci kauzy jízdenek předcházela „příprava v tisku“[59] počínaje tiskovou konferencí Nadačního fondu proti korupci ze dne 6.12.2011, která dále pokračovala obviněním v první větvi kauzy v dubnu 2012, kdy sdělovací prostředky vytěžovaly konstrukci VSZ o korupci v nejvyšších patrech politiky provázané s kmotry ODS, přičemž hlavním cílem kampaně byl Ivo Rittig a osoby v jeho okolí.[60] Kampaň pokračovala až do r. 2018, v r. 2023 bylo pravomocně rozhodnuto o jedné z civilních žalob ve prospěch bývalého ředitele DPP.[61]

Na medializaci případu se podílely i orgány činné v trestním řízení, když díky řízeným únikům ke spřáteleným novinářům (mj. Koutník, Hynek) byla veřejnost informována i o neveřejných skutečnostech obsažených ve spisu[62] (např. prostorové odposlechy z hotelu Ventana).

V souvislosti s výše naznačeným zdrojem úniků informací do médií nutno zmínit:

 1. Usnesení o zahájení trestního stíhání mi bylo doručeno do vlastních rukou v objektu policie Na Pernštýně dne 17.10.2013 (č. l. 253);
 2. Nejpozději do 10 minut od předání obvinění jsem byl kontaktován redaktorkou deníku MF Dnes Paclíkovou, která disponovala vědomostí o tom, že jsem obviněn (včetně informací, které nebyly veřejně známy, resp. dostupné, např. jména všech obviněných) a žádala o komentář;
 3. 10.2013 ve 13:59 server lidovky zveřejňuje článek „Policie se blíží k Rittigovi. Rozdala obvinění za předražené jízdenky“;
 4. 10.2013 v deníku MF Dnes vychází článek redaktorky Paclíkové s titulkem „Kauza Neograph: padla obvinění“;
 5. Usnesení bylo doručeno datovou schránkou obhájci dne 12.12.2013 (č. l. 266);
 6. Nahlížení do spisu bylo obhájci umožněno dne 1.11.2013 (č. l. 289).

Že jsou úniky ze spisů systémovým problémem OČTŘ/Státního zastupitelství[63] naznačují i vystoupení bývalé ministryně spravedlnosti Benešové (Seznam zprávy, 9.1.2022), jakožto i současného ministra Blažka (Vynášení informací z trestních spisů musí skončit. Nejde jen o mě, je to spiknutí, 13.1.2022).

Zklamání

I dnes, kdy je trestní řízení pravomocně skončeno, média i nadále operují se jmény obžalovaných ve výše uvedeném duchu[64], včetně veřejnoprávní ČT, která při naprosté ignoraci pravomocného rozsudku, přestože byli zproštěni viny bez výjimky všichni obžalovaní, i nadále manipulativně poukazuje na údajně páchanou trestnou činnost, podprahově vyjadřuje nesouhlas s výsledkem řízení[65], čímž v široké veřejnosti stále vyvolává pocit nespravedlivého a úplatně vedeného soudního procesu.

Je zcela zjevné, jak dokládá např. diskuse k poslednímu rozhovoru osvobozeného M. Dvořáka v médiích ze 7.12.2021, že očekávání veřejnosti o tom, že „měla být povolána kulometná četa“, nebyla naplněna. Lze tedy uzavřít, že výsledek trestního stíhání byl veřejností přijat nesouhlasně.

Nabytí právní moci zprošťujícího rozsudku bylo polemicky komentováno i právníky v politických funkcích (Láska[66], Marvanová[67]).

V souvislosti se zpochybňováním pravomocného rozhodnutí soudů je nezbytné opět připomenout výrok VSZ Bradáčové v OVM dne 18.9.2022:

 • A já bych se ještě vrátila k té kauze Dopravního podniku, protože my jsme si nechali vypracovat už v době, kdy ta věc byla rozhodována před městským a vrchním soudem, jiný posudek, respektive posudek znaleckého ústavu, který zkonstatoval, že právě ten posudek společnosti Equita Consulting je místy spekulativní a neopřený o fakta. Přesto ani Městský soud v Praze, ani Vrchní soud v Praze k tomuto posudku nepřihlédli, zkonstatovali ho bez dalšího a v samotném rozsudku se neobjevil.[68]

Druhé projednání kauzy jízdenek (tedy doba, kdy dle VSZ byla věc „rozhodována před městským soudem”) probíhalo od 7.9.2020 do 27.11.2020. Jak je uvedeno na str. 26 usnesení VS z 1.9.2021, byla žalobcem “… znalecká kancelář k podání tohoto znaleckého posudku byla oslovena státním zástupcem konkrétním podáním ze dne 7.4.2021”.

Je tedy nesporné, že posudek zmíněný VSZ Bradáčovou, který byl vyhotoven 28.06.2021 (3063 dnů od začátku trestního stíhání a 132 dnů od vynesení druhého rozsudku), v době rozhodování MS neexistoval.

Pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu ve své zprávě[69] odmítá i Transparency International[70], která kromě aktivní role při přípravě trestního oznámení a takzvaného Láskova auditu[71] rovněž podpořila celospolečenskou poptávku po odsouzení[72] celostránkovou grafickou inzercí ve společenském magazínu Reflex.[73]

Pozn. pod čarou

Ke kap. I.

[1] M. Benešová, Průtahy s Čapím hnízdem vyhovovaly žalobcům, MF 9.1.2022.

[2]Státní zástupce si vybírá a interpretuje z odposlechů pouze určité pasáže, které se mu hodí, a z nich dovozuje závěry, které konvenují s jeho pohledem na věc ve smyslu podané obžaloby. Některé pasáže naopak ponechává zcela bez povšimnutí.“; č. l. 19116.

[3]Soud bez pochybností dospěl k závěru, že závěry obžaloby o způsobené škodě bez jasného určení, z jakých údajů byla dovozena, a o jaké důkazy se opírá stanovení její výše, v porovnání s ostatními výše uvedenými důkazy v tomto směru provedenými nemůže obstát, a její akceptace v podobě podávané obžalobou by byla závěrem pouze hypotetickým, pro účely trestního řízení nedostatečným a nepřípustným…uváděná částka, neobstojí při porovnání s požadavky dle § 137 trestního zákoníku.“; 47 T 7/2017-359, str. 295, bod 926.

[4] „…připadá mi, že to normálně zdržujete? Když to nezaznělo před rokem, kdy obžaloba napadla, a jsou v obžalobě svědci, jejichž potenciál, dá se říct, se limitně blíží nule“; č. l. 20555

[5] „…navrhované sledování příchozích a odchozích zásilek. Chci jenom upozornit, že to sledování proběhlo v roce 2015, tak bych se rád zeptal, jaký to má vztah ke skutku, který je popsán v obžalobě, který je rok 2007, 2008“; č. l. 21207.

[6] „…ty věci vztahové, telefonní seznamy apod., které navrhuje státní zástupce, jestli jsou schopny přispět k tomu o co v jádru této věci jde, tzn. jestli bylo soutěženo správně a bylo to v souladu se zákonem anebo, jestli ty zakázky byly předražené nebo nikoli, to je základ této věci a v tom nějaký telefonní seznam nepomůže“; č. l. 21206.

[7]Nicméně musím konstatovat, že se s tím úplně často nesetkávám, že by vlastně dokazování, které si myslím soud docela koncentroval do nějakých pěti, šesti měsíců a na jeho konci byly předkládány důkazy, které svým objemem vlastně nějakým způsobem mohou torpédovat snahu soudu to dokazování dokončit“; č. l. 21209.

…to nic nového pro soudní rozhodnutí nepřinese a je to „natahování“ dokazování.“; č. l. 18840. „… je to zbytečné, pro rozhodnutí soudu je to úplně zbytečná ta otázka, zdržuje nás to, pane doktore.“; č. l. 18866. „… proč to nezaznělo tak, aby soud to mohl v reálné době hospodárně výslech cestou právní pomoci realizovat. Shledávám to jako obstrukci, zdržování soudu.“; č. l. 20555.

[8]Odvolací soud konstatuje, že se všemi podstatnými skutečnostmi, které jsou předmětem námitek státního zástupce, se nalézací soud v odůvodnění svého rozsudku řádně vypořádal“; 4 To 38/2021, str.19.

[9]všechny návrhy na doplnění dokazování výslechem svědků vznesl státní zástupce, nikoliv obvinění (obžalovaní) za situace, kdy nalézací soud provedl již mimořádně podrobné dokazování“; 47 T 7/2017-534, str. 133, bod 197.

[10]Ani doplnění dokazování nepřineslo žádné nové důkazy k změně tohoto právního názoru odvolacího soudu, který je však státním zástupcem opět zpochybňován“; „…odvolací soud k obsahu odvolání státního zástupce uvádí, že některé jím uplatněné námitky jsou zcela podružné, nepodstatné“; 4 To 38/2021, str. 34-36.

[11]Policejní orgán stanovoval … škody jako nejmenší, neboť mimo jiné vycházel toliko z matematických operací, kde použití takových odborných znalostí nebylo potřeba.”; č. l. 5613

[12] Tento posudek do výpočtů zahrnul i produkty, které se nevztahují k jízdním dokladům, mj. toaletní papír. Příloha spisu č. 17, č. l. 45.

[13]Soud po přezkoumání posudku a osobním výslechu znalce u hlavního líčení dospěl jednoznačně k závěru, že znalcem vypracovaný posudek nemůže být použit pro zjištění výše event. škody.“; 47 T 7/2017-359, str. 168, bod 524.

[14] „… státní zástupce byl z pana Juráně poněkud nešťastný, protože během hlavního líčení požádal, jestli by Juráň mohl doplnit svůj znalecký posudek a odstranit ty nesmysly, které tam jsou. Prosím vás, to je stejný, jako kdyby obhájce navrhl po výslechu svědka, ať mu dám ještě příště možnost, že se to lépe naučí. Prostě ten důkaz byl proveden a neobstál. Tečka. Je nepoužitelný. Hodnotí věci, který jsou neporovnatelný.“; 40. minuta zvukového záznamu, odvolací řízení VS Praha, 30.6.2020..

[15]  SZ po celou dobu přípravného řízení ignoroval ve spise jasně zadokumentované daňové delikty svědka obžaloby, Sitty ml., který společně se svým advokátem a auditorkou plánovali a dokonali několik skutků krácení daně z příjmu a neoprávněného odpočtu DPH. Díky nečinnosti dozorového státního zástupce tak došlo k jejich promlčení. Viz emaily z trestního spisu; č. l. 19966.

[16]Je tedy zřejmé, že svědek nemluvil před soudem pravdu o tom, že se o provizní smlouvě dozvěděl s odstupem jednoho a půl roku po jejím uzavření“; hodnocení výpovědi V. Sitty ml.; 47 T 7/2017-359, str. 282, bod 893.

Je tedy nade vší pochybnost zřejmé, že svědek při prvním výslechu nemluvil před soudem pravdu…“;47 T 7/2017-534, str. 135, bod 203.

„Tuto část svědkovi výpovědi soud hodnotí jako zamlčení okolnosti podstatného významu pro rozhodnutí soudu“; 47 T 7/2017-534, str. 137, bod 205.;

„Výpověď svědka JUDr. Vladimíra Sitty soud hodnotí v podstatných momentech důležitých pro rozhodnutí soudu jako nepravdivou“; 47 T 7/2017-534, str. 138, bod 208.

[17] Stíhání Sitty ml. zastaveno na pokyn VSZ; Dětská pornografie: Účel světí prostředky anebo Rozhodují zájmy Lenky Bradáčové, Reflex 2.11.2018

[18] V související kauze Oleo, dozorované stejným SZ „… bylo jí nabídnuto, že by mohla být v pozici informátora a byla jí za to nabídnuta nějaká odměna nebo že by za tu pozici, pokud bude dělat toho informátora, že by za to mohlo dostat nějaké protiplnění nebo nějaký finanční obnos“; č. l. 18824.

[19]došlo k osvobození Rittiga právě na znaleckém posudku, že není možné určit cenu obvyklou u jízdenky, což už samo o sobě je velmi podivuhodné“; OVM, 18:49, 15.1.2023.

[20] Vystoupení L.Bradáčové v pořadu OVM které „…zavání manipulací s reálným dějem a klene se až do polohy vyslovených nepravd“; Televizní show Lenky B. a realita. Analýza výroků vrchní žalobkyně k jízdenkové kauze pražského Dopravního podniku, ED 22.9.2022.

Ke kap. II.

[21] SZ den po podání trestního oznámení (autor Láska, spolupracovník TI) opouští správní radu Transparency International.

[22]ze spisového materiálu bylo jen za období od zahájení úkonů trestního řízení do dne podání návrhu Policie České republiky na podání obžaloby – a to včetně, vyjmuto celkem 261 listin, jejichž obsah není soudu znám“; Ekonomický deník, 30.3.2023

[23] „…ze strany soudu bylo zjištěno, že tato listina ve spise chybí, neboť je tam mezera mezi číslem 8849 a 8851. Soudu nejsou známy důvody, proč tato listiny chybí.“; č. l. 20884-20886.

[24] „… výpověď pana Kubisky, protože domácí příprava obsahuje slovo od slova, kryje se s tím, co řekl na ten úřední záznam o podání vysvětlení. Vůbec nehodnotím a nekritizuji, jestli to bylo dobře ze strany policie nebo nikoliv, ale jen proto, že on řekl, že nic takového neproběhlo, tento úřední záznam osvědčuje, že nějaký kontakt tam musel být a byl mu zadán domácí úkol a on ho splnil a pak ho zopakoval do úředního záznamu o podání vysvětlení.“; č. l. 21021.

[25] Viz články II. – IV. podání ze dne 25.2.2019 na č. l. 20746-20764.

[26]  Viz např. č. l. 15880 a 18019.

[27]Upřímně řečeno, pan SZ ve své obžalobě obžaloval některé osoby, u kterých jsme to vůbec jako nepochopili.“; 36 minuta zvukového záznamu, odvolací řízení VS Praha, 30.6.2020.

[28]Jenom se zmíním o jedný právní kvalifikaci, kterou jsme ze strany pana SZ přiznám se vůbec nepochopili. A to je právní kvalifikace, kdy vinil obžalované z trestného činu zpronevěry v 5. odstavci, čím byla založena příslušnost krajského soudu v Praze. Ve všech 3 bodech zdrojové TČ byla služba poskytnuta, stejně jako dodány jízdenky, byly fakturovány a byly uhrazeny. Jakápak zpronevěra? Ta zpronevěra od počátku byla nesmyslná. Nehledě na to, že když se podíváme na desky každýho spisu v přípravném řízení, tak jsou tam pletichy a porušování povinností při správě cizího majetku, žádná zpronevěra. Správně touhletou věcí se měl možná zabývat obvodní soud, a nikoliv městský soud jako krajský.“, 45. minuta zvukového záznamu, odvolací řízení VS Praha, 30.6.2020.

[29]ta část přílohová není řádně žurnalizována. Procesní vady a nečíslovaný spis, a máme tady k tomu ještě 100 svědků, tak se s tím musíme vypořádat.“; č.l. 18494 a 18716. „spis není žurnalizován, zejména ty přílohy, není k tomu žádný pořádný obsah, je obrovsky objemný… nakonec soud ty roztříštěné důkazy z toho spisu našel a přepočítal“; Protokol HL, 12.11.20, str.6.

[30]Upřímně řečeno spis, jak byl předložen nalézacímu soudu je pro odvolací soud odstrašujícím příkladem, jak by to vypadat nemělo. … práce s tímto spisem občas byla práce skládání puzzlí abysme se dostali k relevantně použitelným důkazům. K čemu nám je nepodepsaná nabídka? K ničemu. My potřebujeme originál dokladu, který měly být v originálním spise stejně tam měly být originály znaleckých posudků, a nikoliv jejich kopie.“; 54. min. záznamu, odvolací řízení VS Praha, 30.6.2020.

[31] Dotaz soudu „Jaký to má obsah nebo objem, kolik to je listin.“ a odpověď SZ „V tuto chvíli nejsem schopen.“; č.l. 21204; „Vy nám dáváte datový nosič s tím, že něco v něm je, ale soud potřebuje zjistit, co v něm je a proč to navrhujete a jaká skutečnost nebo okolnost skutkově významná, která slouží k těm zjištěním soudu, která tím májí být prokázána“; č.l. 21205. „Pak bych, pane předsedo, poprosil o předložení tabulek v příloze B, ale nejsem schopen říct číslo listu. Předseda senátu: To se obávám, že nebudu moci předložit, protože pokud nemáme číslo listu, tak ta příloha B má několik svazků, takže jestli to můžete nějak konkretizovat.“; č. l. 18878.

[32]V této trestní věci obžaloba, a to i po podání obžaloby v průběhu řízení před nalézacím soudem předložila soudu enormní množství listin označené za podstatné důkazy, které však, jak se přesvědčil i soud odvolací, z velké části nepřispěly k zjištění skutkového stavu věci.“;  4 To 38/2021, str.19.

[33] „… tenhleten spis je zaplevelen řadou důkazů, který dokonce nemá vůbec žádnou souvislost s projednávanou trestnou činností. Tam je X svazků, řešících elektrifikaci autobusů DPP nebo turniketů metra. Copak to je předmětem trestního řízení?“; 12 minuta zvukového záznamu, odvolací řízení VS Praha, 30.6.2020;

„… tento spis je doslova a do písmene zaplevelen řadou důkazů, které jsou v této věci naprosto nepodstatné. Ono to totiž skutkově není příliš složitá věc a jde spíš o její právní posouzení. A upřímně řečeno orgány činné v přípravném řízení se spíš měly, kdyby se zaměřily na existenci zdrojové trestné činnosti, tak si mohli odpustit zaplevelení spisu důkazy, které se vztahují pouze k tzv. legalizaci.“; 21. minuta zvukového záznamu, odvolací řízení VS Praha, 1.9.2021.;

Pokud jsou soudu na sklonku dokazování navrhovány nové důkazy, a pokud mají takovýto objem, tak soud musí chtít po státním zástupci, aby bylo konkrétně označeno, i v tom deníku, jaká listina má prokazovat co, protože jinak bychom to tady zaplevelovali nějakými listinami, stovkami, tisíci stran z nějakých třeba jiných řízení“; č. l. 21205.

[34] Adam Černý: Jak je to s právem na spravedlivé odsouzení; ČJ, 18.4.2015

[35] „… nechápu, proč by to soud měl dělat, neboť ta argumentace se vztahuje k věci, která již tady byla soudem rozhodnuta“; č.l. 21204.

[36]Důkazní hodnota, kterou tzv. prostorovým odposlechům z března 2012 přisuzuje státní zástupce, která je seznatelná z odůvodnění obžaloby a jeho vyjádření před soudem, totiž neodpovídá obsahu těchto záznamů“; 47 T 7/2017-359, str. 134, bod 385.

[37]Rovněž záznamy ze sledování korespondence a zásilek AK MSB LEGAL z jiné trestní věci, přičemž se jedná o záznamy z let 2014–2015, by nemohly přinést nic nového ke zjištěnému skutkovému ději a v případě jejich provedení by neměly žádný vliv na rozhodnutí soudu o souzených skutcích“; 47 T 7/2017-359, str. 134, bod 386.

[38]A na závěr ještě jedna poznámka. U týhle práce člověk bývá velmi často překvapen. Pan obžalovaný Kubiska se snaží, a to už ve druhé kauze, aby byl odsouzen. Nepodařilo se mu to v Oleo Chemical, takže teď je to v DPP jiné…

A překvapil nás projev pana obhájce pana obžalovaného Kubisky. Spolupracující obviněný podle trestního řádu je osobou, která se doznává k trestné činnosti a svojí výpovědí napomáhá usvědčení eventuálních spolupachatelů.

Neznamená to, že je v podstatě obhájce oprávněn se domáhat, aby jeho klient byl odsouzen. To není právní pomoc v souladu se zákonem o advokacii, protože by měl jednat v zájmu jeho klienta. Zájmem pana obžalovaného Kubisky, byť jako spolupracujícího obžalovaného přece nemůže být, aby byl odsouzen. Zejména za dané důkazní situace, která v této trestní věci je. To jenom na závěr, že nás to poněkud překvapilo, když budu diplomatický“; Audiozáznam ze spisového materiálu, soubor „Dvořák a spol vyhlášení 3.mp3“; 45:36 minuta (projednáno 29.6. – 30.6.2020 pod č.j. 4 To 12/2020).

[39] „… komunikaci dvou osob, kdy jedna osoba žádá druhou, ať se připraví na zodpovězení otázek, které jsou na tom titulním listu přesně formulovány. Další listiny z toho včerejšího svazečku jsou přípravou odpovědí na tyto otázky. Pan Ing. Kubiska na můj dotaz a po předložení těchto listin řekl, že tyto listiny neviděl a nezná je. Chtěl bych předložit záznam o podání vysvětlení pana Kubisky z 28.7.2014, z jeho obsahu zjistíte, že panu Ing. Kubiskovi jsou při tomto výslechu pokládány tytéž otázky, přesně formulací, jako jsou na tom titulním listu…a odpovídá na tyto položené otázky při tomto podání vysvětlení pan Ing. Kubiska úplně stejně doslovně, jak je uvedeno na těch dalších listináchč. l. 18941.

Dobrý den, zasílám vám otázky, jak jsme se domluvili. Otázka: Vyjádřete se jednotlivě k níže uvedeným společnostem. … Pozn. U každé společnosti prosím uveďte, čím k ní disponujete – např u COKEVILLU jste uvedl, že jste schopen zmapovat finanční toky z/na zahraniční účty spol. COKEVILLE. Děkuji Vám, uvidíme se opět v pondělí v 17.00 hod.“; č. l. 18977 až 18985.

[40]v druhém stádiu policejní ochrany, my jsme měli nějaké úspory a tuším, že nám byla nějaká částka vyplácena.“; č. l. 18956.

[41]Umíte se vyjádřit k zprávě Nadačního fondu proti korupci, který uvádí, že Vás jak finančně, tak materiálně podporoval? Já nevím, jaké je to vyjádření, resp. z Olea vím, tam bylo čteno, tuším, nebo bylo zakládáno do spisu“; č.l. 18916-18917.

[42]Říkali, že jsou od pana Soukenky? Že dostali na vás kontakt? Jak na vás dostali kontakt, jak věděli, že vás mají kontaktovat? Oni mi zavolali, já jsem poprosil pana Soukenku, aby mi to zprostředkoval, aby se mi ozvali, aby mi zavolali.“; č. l. 18946.

[43]…jsem požádal pana Soukenku, jestli by byl tak laskav a zajistil mé rodině ochranu.“; č. l. 18955; srov. s č.l. 18970.

[44] „…státní zástupce vycházel zejména z výpovědi obžalovaného Jaroslava Kubisky a z materiálů, které tento bez svolení svých nadřízených odcizil na svém pracovišti ve společnosti Peskim, a následně předal policejnímu orgánu.“; č. l. 18263.

[45]Změny v souborech prováděl obžalovaný, když ho čekalo podání vysvětlení u policejního orgánu a je schopen vyjádřit se k tomu, jaké změny v souborech provedl.“; č. l. 18191; „nemyslím si, že by to byly úplně ty původní data, která já jsem na to nahrál“; č. l. 18822.

[46]máme za to, že je jednoznačně prokázáno, že tohle byl jeden z těch kávových keců, který nemá reálný podklad“, jedno z tvrzení obž. J. Kubisky, 36:40 min. záznamu, odvolací řízení VS Praha, 30.6.2020.

[47]Po zhodnocení všech důkazů provedených soudem u hlavního líčení lze konstatovat, že vyjma nevěrohodného tvrzení obžalovaného Kubisky nebyly provedeny důkazy, prokazující skutkové tvrzení obžaloby.“; 47 T 7/2017-359, str. 268, bod 856.

[48] „Lze tedy uzavřít, že závěry obžaloby o způsobené škodě bez jasného určení, z jakých údajů byla dovozena, a o jaké důkazy se opírá stanovení její výše, v porovnání s ostatními výše uvedenými důkazy v tomto směru provedenými, nemůže obstát a její akceptace v podobě podávané obžalobou by byla závěrem pouze hypotetickým, pro účely trestního řízení nedostatečným a nepřípustným.“; 47 T 7/2017-359, str. 250-251, bod 801-804.

[49]… cílem znaleckého zkoumání nemá být posouzení kvality dodávaného zboží – jízdních dokladů a služeb – prodeje jízdních dokladů, nýbrž toliko zejména finančních objemů plnění poskytnutých za tyto služby a jejich kvantita“; č. l. 5613.

[50] Viz např. závěrečná řeč Štika, část VIII. Vysílání Rádia Jerevan; č. l. 24154.

[51] Podnět k předběžnému projednání obžaloby; č. l. 18018.

[52]Obžaloba je tak dle názoru soudu v tomto ohledu nekonsistentní a bez jakéhokoli zdůvodnění operuje se zmíněnými listinnými materiály selektivním způsobem.“; 47 T 7/2017-534, str. 152, bod 243.

[53] Závěrečná řeč Štika; č. l. 21746–21752.

[54] č. l. 652-655

[55]  Viz dopis VSZ Borguly představenstvu DPP; č. l. 6820-6821.

[56] Zápis z představenstva DPP, 16.12.2013, zmocněnec společnosti označuje postup žalobce za „… nestandardní. V případě souhlasu DP je připraven vznést podnět na přezkoumání podjatosti JUDr. Borguly, což by bylo běžným postupem v obdobné situaci“. Viz také výhrady poškozeného k roli TIC; č. l. 20746-20747.

[57] Žalobce radil pražskému dopravnímu podniku, jak postupovat po prohraném soudu ve známé jízdenkové kauze; ED, 4.2.2022

Ke kap. III.

[58]Tam se kradlo, že se ani neděle nedržela“; Blesk, 27.11.2020

[59]Dopravní podnik sloužil zjevně mnoho let jako bankomat, kam si vybraní klienti magistrátu pravidelně chodili pro hotovost z našich účtů“; HN, 25.1.2012, s.8

V dopravním podniku už žádní darebáci nepracují, říká dočasná ředitelka Češková, HN, 20.8.2012

[60] Dopravní podnik: sílí podezření z vyvádění peněz; HN, 1.2.2012; Příští stanice Pankrác. Penězovody se zavírají. Kde nic není, ani Rittig nebere; euro, 6.2.2012; Láska: V pražském dopravním podniku fungoval organizovaný zločin; ČRO, 20.8.2012.

[61] Z přístupu ČT jsme zklamaní, řekl soud. Omluvu Dvořákovi jí nařídil; MF, 23.3.2023

[62]Týdeník Euro měl možnost seznámit se s částí spisu“, Poločas pro Rittiga, Euro, 22.12.2014; “LN získaly v tomto případu pražského dopravního podniku sdělení obvinění“; LN, 16.7.2015; „LN mají obvinění k dispozici. V co více než tříletá práce orgánů činných v trestním řízení vyústila?“, Obvinění policie vs. posudky pro Rittiga, LN, 9.7.2015.

[63]Média tomuto obvinění přiřadila jasnou konotaci – smyčka se začíná stahovat i kolem samotného Iva Rittiga. Částečně se přitom opírala o anonymní zdroje z policejního vyšetřování a publikované odposlechy.“; Informací proti korupci, OS 2016, str. 113.

Ke kap. IV.

[64] Zatímco zahájení procesu bylo uváděno na titulní straně jako „Lid vs. Ivo Rittig“, na první zprošťující rozsudek reaguje např. MF Dnes článkem „Půlmiliardový „tunel“ v DPP bez trestu. Soud zprostil Rittiga a spol. obvinění“; druhý zprošťující rozsudek je již v médiích většinově komentován převzatou agenturní zprávou ČTK, např. „Soud potvrdil osvobození Rittiga a spol. v kauze jízdenekMF 2.9.2021, str. 4 rozsah 214 slov.

[65]Z kmotra eskamotér“; Reportéři ČT, 10.1.2022

[66]Nedokážu si představit, jak soud vybruslí z toho, že nepřipustil v kauze Dopravního podniku odposlechy“; HN, 2.9.2021;

[67]Zproštění obžaloby v kauze předražených jízdenek je ostudné“, “nebyly v pořádku znalecké posudky…odvádění peněz do daňových rájů bylo prokázáno“ (smazáno autorkou, uchováno v archivu); Twitter, 29.8.2022.

[68]Závěry TPA pak odvolací soud posoudil jako nepřesvědčivé, zčásti zcela chybné, a proto obsah tohoto běžného znaleckého posudku TPA tak nemůže změnit nic na správnosti zjištění nalézacího soudu s nimiž se odvolací soud ztotožnil.“;Pro odvolací soud je překvapivé, že státní zástupce, který si musel být vědom změny trestního řádu ve vztahu ke znalecké kanceláři dle nového znění ustanovení § 109a tr.ř. účinného ke dni 1. 1. 2021 oslovil se žádostí o vypracování revizního posudku subjekt, který k tomu nebyl ve smyslu § 110 odst. 1 tr.ř. oprávněn.“; 4 To 38/2021, str. 31. (Odvolací soud se tomuto posudku věnoval na str. 26-35).

[69] „…některé korupční kauzy, od kterých má zároveň veřejnost velká očekávání, trvají v Česku příliš dlouho nebo končí podivným výsledkem. Jako příklad můžeme uvést případy týkající se Dopravního podniku hlavního města Prahy a Ivo Rittiga“; web TI; , 25.1.2022

[70] První námitky podjatosti SZ Borguly byly učiněny v roce 2012 a týkaly se jeho činnosti v TI. Úkony trestního řízení byly zahájeny dne 16. 12. 2011. SZ Borgula přitom od 7. 12. 2010 až do 9. 1. 2012 působil jako člen správní rady TI. Předsedou správní rady TI byl od 24. 1. 2008 do 24. 1. 2011.

[71] Analýza, která byla podkladem pro trestní oznámení, byť 2x zaplacena, DPP nebyla oficiálně předána a nepodařilo se ji nikde dohledat; č. l. 17026; „Na pražském magistrátu se ztratil nevšední spis. Pátrání po něm připomíná béčkovou detektivku. Materiál vznikl před třemi lety a Praha za něj zaplatila nemalé peníze. Zhruba milion korun“; Praha řeší záhadu zmizelého lejstra, LN 12.2.2015; Praha zvažuje, že bude po Svobodovi vymáhat milion za zadaný audit, MF, 7.10.2013.

[72] Kdy zavřete Rittiga? sondoval Babiš na jednání vládní rady; Česká justice, 22.12.2014.

[73]Zaplaťte nepoctivým manažerům jízdenku na Pankrác“; Reflex, 25.5.2013

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah