2. 6. 2023

47T_7_2017_534_1_152_159

152. Soud při hlavním líčení předložil procesním postupem dle § 213 odst. 1 tr. řádu znalecké a odborné posudky doložené znalcem RNDr. Miloslavem Musilem a listiny s nimi související. Tyto znalecké a odborné posudky znalec vypracoval v rámci výkonu praxe soudního znalce pro obor kriminalistika, specializace technické zkoumání dokladů a písemností, ověřování pravosti platidel, neboť znalec vypracovával expertizy týkající se padělků jízdenek a spolupracoval s STC, DPP a Neographem9. Posudky, které ohledně jízdních dokladů zpracovával, na výzvu Policie ČR vydal. Takto z úředního záznamu ze dne 26. 8. 2014, č.j. OKFK-837-1058/TČ-2013-251301 (č.l. 9775, sv. 52 trestního spisu) vyplynulo, že znalec RNDr. Miloslav Musil doložil fotokopie znaleckých posudků, kterak budou uvedeny následovně. Zmocněnec DPP vydal Policii ČR ( č.l. 8206/sv. 45 trestního spisu) níže uvedený znalecký posudek z oboru kriminalistika – odvětví pravost platidel a cenin ze dne 18. 10. 2007. Předmětné posudky soud předložil procesním postupem dle § 213 odst. 1 tr. řádu u hlavního líčení jako důkazy listinné.

153. Znalecký posudek z oboru kriminalistika, odvětví pravost platidel a cenin (č.l. 9776 – 9789, sv. 52 trestního spisu, zadavatel STC). V daném případě byly RNDr. Musilovi předloženy dva čtyřbloky jízdenek, jeden s čísly O 01111 23-26 06, druhý bez výrobních čísel, pouze se sérií O 06. Jako srovnávací materiály byly použity nesporně pravé jízdenky z distribuce DPP. Znaleckým zkoumáním mělo být zjištěno, zda jsou oba zajištěné čtyřbloky jízdenek padělky a jakým způsobem byly vyhotoveny, dále jak se tyto jízdenky odlišují od pravých jízdenek tohoto typu a nominálu a v posledku, zda je možné tyto jízdenky běžným způsobem odlišit od jízdenek pravých. Znalec zhodnotil, že zajištěné čtyřbloky jízdenek DPP v nominálu 20 Kč jsou velmi dobré padělky, které byly vyhotoveny shodnými tiskovými technikami jako jízdenky pravé s napodobením většiny dalších ochranných prvků. Bez použití speciálních detekčních prostředků (validátor firmy SICPA a detekčně psací prostředek) jsou rozdíly padělků od pravých jízdenek identifikovatelné pouze v kvalitě papíru a zejména jeho průsvitky. Všechny ostatní ochranné prvky jsou napodobeny velmi dobře až nerozeznatelně.

154. Závěrem odborného posudku ke kvalitě papíru a způsobu zpracování nového typu jízdenek DPP (č.l. 9790 – 9792, sv. 52 trestního spisu, zadavatel Neograph), bylo konstatování RNDr. Musila, že nový typ jízdenek městské hromadné dopravy DPP obsahuje již v papíru ochranné prvky prvního i druhého stupně bezpečnostních ochran (STOKES barvu je možné použít i pro třetí stupeň ochrany). Jejich výroba na ceninový papír společnosti Neograph a podle tiskové specifikace STC Praha posouvá bezpečnostní zajištění předmětných jízdenek na vyšší úroveň s vysokou možností rychlého a jednoznačného rozpoznání případných padělků.

155. V odborném posudku ke kvalitě papíru a způsobu zpracování jízdenek DPP, emise 2009 (č.l. 9793 – 9795, sv. 52 trestního spisu, zadavatel Neograph), se RNDr. Musil vyjádřil k nutnosti změn výrobní technologie stávajících jízdenek v souvislosti s větším výskytem padělků. Závěrem tohoto posudku bylo konstatování, že pro nový typ jízdenek městské hromadné dopravy DPP, emise 2009, je nutné zachovat ochranné prvky prvního i druhého stupně bezpečnostních ochran, které se osvědčily u emise 2008 (barvený papír, exkluzivní vodoznak, STOKES barva, pastelový gilošový podtisk znesnadňující kopírování). Dále bylo zhodnoceno, že u vyšších nominálů je možné přidat hologramy, případně magnetické barvy. Takto realizovaná výroba na ceninový papír společnosti Neograph umožní opět velmi dobré bezpečnostní zajištění předmětných jízdenek s vysokou možností rychlého a jednoznačného rozpoznání případných padělků.

156. V odborném posudku ke kvalitě a způsobu zpracování jízdenek DPP (č.l. 9796 – 9798, sv. sv. 52 trestního spisu, zadavatel DPP ) barevným designem je typ jízdenek MHD se STOKES pigmentem na vysokém stupni ochrany a oproti jízdenkám s hologramem umožňuje mnohem komfortnější a jednoznačnější verifikaci pravosti.

157. Ve znaleckém posudku z oboru kriminalistika, odvětví pravost platidel a cenin (č.l. 9799 – 9815, sv. 52 trestního spisu, zadavatel DPP) se RNDr. Musil vyjadřoval ke konkrétním jízdenkám MHD (výrobní číslo AE 0193885, AJ 0200938 a AH 0845124), které vyhodnotil jako pravé, avšak dospěl k závěru, že tyto jízdenky byly po chemické úpravě vícenásobně použity. Jízdenka AH 0845124 je velmi kvalitním padělkem, který byl vyhotoven téměř shodným způsobem jako jízdenky pravé. Dále se měl RNDr. Musil vyjádřit k tomu, zda jsou jízdenky série AI padělky a jakým způsobem byly vyhotoveny. Jízdenky série AI znalec vyhodnotil jako padělky vyhotovené obdobným způsobem jako emise AH, avšak v poněkud horší kvalitě.

158. Z odborného posudku ke kvalitě, způsobu zpracování jízdenek MHD DPP a možnostem zlepšení jejich ochranných prvků (č.l. 9823 – 9830, sv. 52 trestního spisu, zadavatel STC) plyne závěr RNDr. Musila, dle nějž by bylo pro novou emisi jízdenek vhodné opět použít ve hmotě barvený UV matný papír s barevnými i UV vlákny, se speciálním kombinovaným vodoznakem a chemickým jištěním papírové hmoty. Při tisku pak RNDr. Musil doporučil použít opět vícebarevný liniový ofsetový tisk, do designu zakomponovat originální vícebarevné giloše a mikropísmo. Dále je dle RNDr. Musila v tisku důležité využít UV tiskové barvy, chemicky citlivé barvy a CF barvu pro označovací strojky. Jednotlivé nominály je případně možné rozlišit různým holografickým proužkem. Z hlediska třetího stupně ochrany by pak bylo vhodné použít některý z utajovaných technických prvků.

159. Ze závěru znaleckého posudku z oboru kriminalistika – odvětví pravost platidel a cenin ze dne 18. 10. 2007 vypracovaného k výskytu padělků jízdenek DPP znalcem RNDr. Miloslavem Musilem (sv. 45, č.l. 8209 – 8224 trestního spisu, zadavatel DPP) plyne, že vzhledem k požadavku DP hl. města Prahy na ochranu jízdenek lze pro zajištění dostatečné kvality doporučit, aby dodavatelem těchto nových jízdenek byl subjekt, který při jejich výrobě zajistí všechny tři navržené stupně ochrany. V České republice je v oblasti ceninového papíru jediným působícím výrobním subjektem firma Neograph, a.s. a v oblasti ceninového tisku požívá nejlepšího renomé Státní tiskárna cenin.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!