2. 6. 2023

47T_7_2017_534_1_285

285. Ke kvantifikaci škody je na str. 90 obžaloby uveden závěr znaleckého posudku č. 776-6/14 soudního znalce Ing. Jana Juráně.

Znalec sice připustil, že pro stanovení ceny obvyklé bude hrát roli také to, nakolik jsou porovnávané produkty stejné, resp. obdobné, a to zejména z hlediska jejich kvality, obzvlášť se zohledněním rozdílných kvalitativních vlastností pramenících z použití rozdílných zabezpečovacích prvků, avšak jedním dechem dodal, že se touto obdobností porovnávaných jízdních dokladů ve svém zkoumání nezabýval. Neboť znalec neměl k dispozici jednoznačné určení toho, které konkrétní zabezpečovací prvky byly na jízdních dokladech provedeny a jaké byly jejich skutečné náklady, dále se touto otázkou nezabýval. Znalec nedokázal odůvodnit, proč v rámci hypotetické kalkulace dodávek jízdních dokladů pro DPP realizovaných pouze prostřednictvím STC bez účasti společnosti Neograph k výpočtům používal cenu 0,241 Kč, tj. nejnižší cenu z cen, k nimž znalec dospěl při zkoumání ceny, za kterou STC v roce 2012 dodávala jízdenky. Znalec pak dle svých vlastních slov do svých výpočtů nezahrnul ani to, že ve stejném časovém období byly dodávány dva různé typy jízdních dokladů.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!